Bjuvs kommuns logga

Privata utförare av personlig assistans

När din ordinarie personliga assistent är sjuk och du behöver ersätta assistenten med en vikarie kan kommunen hjälpa dig. Enligt lag (9 § 2 LSS) är kommunen skyldig att ge dig ekonomiskt stöd eller hjälpa dig med att få en vikarie när sjukfrånvaron av din ordinarie assistent inte täcks av de assistanstimmar du fått beviljade enligt Socialförsäkringsbalken (1993:389) om assistansersättning.

Bjuvs kommun följer de rekommendationer som Sveriges kommuner och regioner (SKR) om ekonomisk ersättning vid ordinarie personlig assistents frånvaro.

Fullmakt

Du som har ekonomisk ersättning för personlig assistans kan välja att ansöka om ekonomiskt stöd från kommunen. Om du vill kan du ge någon annan fullmakt att ansöka åt dig, exempelvis en anställd hos assistansanordnaren. Fullmakten kommer gälla till dess att den återkallas av dig, den du gett fullmakt åt eller det uppstår ändringar i fullmakten.

Vad är merkostnader?

Varje år bestämmer regeringen timbeloppet för assistansersättning, alltså det belopp per timme som ges i assistansersättning. Timbeloppet ska täcka löner till assistenter, oavsett om det är en ordinarie assistent eller vikarie. När den ordinarie assistenten är sjuk behöver du betala personalkostnader till både den ordinarie och den vikarierande assistenten. Personalkostnad för den ordinarie assistentens sjukfrånvaro räknas inte in i timbeloppet som utgör assistansersättningen och är en merkostnad.

Som merkostnad räknas:

 • Sjuklön
 • Semesterersättning
 • Övriga kostnader som är reglerade eller föranledda av avtal och sociala avgifter
 • Karensdagen räknas inte som merkostnad men semesterersättning och sociala avgifter kopplat till denna räknas.

Kostnader som inte räknas som merkostnad:

 • Särskild sjukförsäkringsavgift
 • Administrativa kostnader
 • Ränta
 • Utbildningskostnader

Karensdag

Försäkringskassan är den som ger ekonomisk ersättning för karensdagar. Därför räknas inte karensdagen som en merkostnad och ingår inte i ansökan om ersättning för merkostnader från kommunen.

Ansökan

När du ansöker om ekonomiskt stöd gäller det endast för det tillfället. Varje gång du behöver en vikarie för att en ordinarie assistent är sjuk behöver du skicka in en ny ansökan om ekonomisk ersättning för merkostnad.

När du skickar in Ansökan för merkostnader vid sjukfrånvaro behöver du även skicka med:

 • Sjuklista/vikarielista som visar vilka pass som varit bemannade och vilka som arbetet dessa pass
 • Tidrapport till Försäkringskassan av ordinarie personal
 • Läkarintyg från den åttonde sjukdagen
 • Kopia på löneutbetalning till den ordinarie assistenten
 • Sammanställning på yrkat belopp som visar att faktisk merkostnad finns
 • Merkostnadens storlek
 • Eventuell fullmakt
 • Blankett Styrkande för merkostnader

Blanketter

Ansökan för merkostnader vid sjukfrånvaro Pdf, 163.6 kB.

Fullmakt Pdf, 136.2 kB.

Styrkande för merkostnader Excel, 145.5 kB.

Senast publicerad: