Omsorg i Bjuv AB

Omsorg i Bjuv AB är ett helägt kommunalt bolag som efter beslut från kommunfullmäktige i Bjuvs kommun ska bedriva delar av vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. På dessa sidor kan du följa arbetet med bolagiseringen, läsa utredningar och beslut samt få svar på dina frågor och funderingar.

Bildväljare

Verksamheterna

Det kommunala bolaget kommer verka inom områdena särskilt boende, hemtjänst, hemsjukvård, korttidsvård, dagverksamhet, stödboende, LSS-verksamheter såsom boende, daglig verksamhet, personlig assistans, korttidsvistelse och korttidstillsyn.
Myndighetsutövning mot enskilda såsom ansökningar/anmälningar, utredningar och beslut är kvar hos vård- och omsorgsförvaltningen.

Om bolagiseringen

Syftet med bolagisering är att skapa bättre ekonomiska förutsättningar för verksamheten, genom bland annat möjlighet till särskild momsersättning. Detta betyder en kostnadsförstärkning för oss, det vill säga att över tid kommer Bjuvs kommun att få ökade resurser.

Verksamheterna inom tillståndspliktiga områden, som det kommunala bolaget kommer att bedriva, måste godkännas av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att få tillstånd att bedriva omsorgsverksamhet. Det innebär en kvalitetssäkring för vård- och omsorgsverksamheten.
Det är samma regelverk som gäller för den kommunala verksamheten men som kommun behöver man inte ansöka om tillstånd. Genom att vi ansöker om tillstånd får vi ett kvitto på att vår verksamhet uppfyller kraven. Vi får också en möjlighet att rätta till det som inte lever upp till kraven.

Senaste i processen

Den 1 maj 2021 genomfördes verksamhetsövergång av medarbetarna i vård- och omsorgsverksamheter från Bjuvs kommun till Omsorg i Bjuv AB. Alla medarbetare som är anställda i Omsorg i Bjuv har samma anställningsvillkor som de hade i Bjuvs kommun.

I mitten av mars 2021 fick bolaget sitt första godkända tillstånd av IVO, (Inspektionen för vård och omsorg), som inkluderar verksamheterna Hemtjänst Bjuv, Hemtjänst Billesholm/Ekeby och Boendestöd. Nu väntar vi svar på ytterligare åtta ansökningar som inkluderar verksamheterna Varagården, Solhemmet, Ekhaga, Ekbacken, Höstgatans gruppboende, Dagverksamhet socialpsykiatrin, Kyrkskolan, Varagården daglig verksamhet, Korttidsboende, Personlig assistans, Avlösarservice, Biträde av kontaktperson LSS och Ledsagarservice.

Resterande verksamheter påverkas av flytt till nya lokaler och vi kan av den anledningen inte skicka in ansökan om tillstånd till IVO för dessa. När de nya lokalerna är färdiga och samtliga uppgifter kontrollerats kommer vi ansökan om tillstånd även för resterande vård- och omsorgsverksamheter..

För dig som brukare eller anhörig i Bjuvs kommun kommer övergången från kommunens vård- och omsorgsförvaltning till Omsorg i Bjuv inte att innebära någon förändring. Vi är samma medarbetare som fortsätter att jobba i en ny kvalitetssäkrad verksamhet.