Omsorg i Bjuv AB

Omsorg i Bjuv AB är ett helägt kommunalt bolag som efter beslut från kommunfullmäktige i Bjuvs kommun ska bedriva delar av vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. På dessa sidor kan du följa arbetet med bolagiseringen, läsa utredningar och beslut samt få svar på dina frågor och funderingar.

Bildväljare

Verksamheterna

Det kommunala bolaget kommer verka inom områdena särskilt boende, hemtjänst, hemsjukvård, korttidsvård, dagverksamhet, stödboende, LSS-verksamheter såsom boende, daglig verksamhet, personlig assistans, korttidsvistelse och korttidstillsyn.
Myndighetsutövning mot enskilda såsom ansökningar/anmälningar, utredningar och beslut är kvar hos vård- och omsorgsförvaltningen.

Om bolagiseringen

Syftet med bolagisering är att skapa bättre ekonomiska förutsättningar för verksamheten, genom bland annat möjlighet till särskild momsersättning. Detta betyder en kostnadsförstärkning för oss, det vill säga att över tid kommer Bjuvs kommun att få ökade resurser.

Bolagiseringen blir på detta sätt ett led i Bjuvs kommuns övergripande ambition att behålla och öka kvalitén i sina verksamheter. Verksamheterna inom tillståndspliktiga områden, som det kommunala bolaget kommer att bedriva, måste godkännas av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att få tillstånd att bedriva omsorgsverksamhet. Det innebär en kvalitetssäkring för vård- och omsorgsverksamheten.
Det är samma regelverk som gäller för den kommunala verksamheten men som kommun behöver man inte ansöka om tillstånd. Genom att vi ansöker om tillstånd får vi ett kvitto på att vår verksamhet uppfyller kraven. Vi får också en möjlighet att rätta till det som inte lever upp till kraven.

Senaste i processen

Sedan beslutet om bolagisering togs för nästan ett år sedan har olika utredningar gjorts. En projektledare och processledare leder arbetet, en projektplan har tagits fram och risk- och konsekvensanalyser har gjorts tillsammans med fackliga organisationer. Arbetet har också innefattat workshops med chefer och kvalitetsansvariga på kommunens vård- och omsorgsförvaltning. En förfrågan till vård- och omsorgsförvaltningens medarbetare om att gå över till Omsorg i Bjuv har gått ut och samtliga har svarat ja.

Nu fortsätter arbetet med tillståndsansökningarna till IVO. Det mesta är klart men ytterligare några kontroller återstår, bland annat kontroll av brandskydd, verksamheternas lokaler och av hur Omsorg i Bjuv arbetar med att tillgodose den enskildes behov och önskemål samt anpassar bemanningen för att tillgodose den enskildes behov.
Under september 2020 har en del ansökningar skickats in till IVO och samtliga beräknas vara inskickade under början på oktober 2021.

Under hösten ser vi över alla medarbetares roller i det nya bolaget Omsorg i Bjuv. För att arbetsmiljön ska vara den bästa möjliga gör vi, som alltid vid nya organisationer, risk- och konsekvensanalyser.
Preliminärt kommer övergången till bolaget att ske i april 2021.

För dig som brukare eller anhörig i Bjuvs kommun kommer övergången från kommunens vård- och omsorgsförvaltning till Omsorg i Bjuv inte att innebära någon förändring. Vi är samma medarbetare som fortsätter att jobba i en ny kvalitetssäkrad verksamhet.