Bjuvs kommuns logga

Funktionsnedsättning

I Bjuvs kommun ska alla invånare som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring, få möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra.

Bildväljare

Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man på grund av skada eller sjukdom har svårt att fungera utan stöd eller hjälp i sitt dagliga liv. En funktionsnedsättning kan vara av fysisk, begåvningsmässig eller psykisk karaktär.

Kommunen har det yttersta ansvaret för att du med en funktionsnedsättning får det stöd och den hjälp som du behöver. Du ska ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden med respekt för ditt självbestämmande och din integritet. De två lagstiftningar som reglerar stödet är:

 • Socialtjänstlagen (SoL)
  riktar sig, rent allmänt, till dig som, på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl, har betydande svårigheter i din livsföring. Målet med SoL är att tillgodose dina behov så att du uppnår en skälig levnadsnivå.
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  riktar sig till dig som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning och är i behov av särskilt stöd och service. Insatserna enligt LSS ska tillgodose dina behov så att du uppnår goda levnadsvillkor. Lättläst om LSS.
 • Sekretess, tystnadsplikt och dataintrång
  Alla medarbetare inom Vård- och omsorgsförvaltningen har tystnadsplikt enligt Offentlighets och sekretesslagen (2009:400). Detta gäller även för praktikanter, vikarier samt förtroendevalda som kommer i kontakt med en enskild eller uppgifter om denne.

  Tystnadsplikt, eller sekretess som det också kallas, är till för att skydda enskilda personer från att uppgifter om deras personliga förhållanden lämnas till andra. Vidare regleras det i Lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (2001:454) 6 § att personuppgifter bara får behandlas om behandlingen är nödvändig för att arbetsuppgifterna inom socialtjänsten ska kunna utföras. Utifrån det är förvaltningen enligt patientdatalagen (PDL) skyldig att göra systematiska logguppföljningar för att säkerställa att personalen inte gör sig skyldig till olovligt dataintrång i verksamhetens journalsystem.

Vad kostar insatserna?

Alla insatser enligt LSS är i princip kostnadsfria, men några undantag finns. Du betalar exempelvis för din mat, hyra och dina kostnader i samband med aktiviteter.

Ansöka

För att få stöd och service genom olika insatser från kommunen gör biståndshandläggare en utredning utifrån dina behov och gällande lagstiftning. Du får ett skriftligt beslut som går att överklaga. Du kan göra ansökan skriftlig eller muntlig.

Kontakt

LSS / Socialpsykiatri

Verksamhetschef
Charlotte Sparrenius Engström
telefon 042-458 52 15
charlotte.sparrenius.engstrom@bjuv.se

LSS-handläggare
telefon Kontaktcenter 042-458 50 00
info@bjuv.se

Senast publicerad: