Bjuvs kommuns logga

Hemtjänst - hjälp i hemmet

Ibland är stöd och omsorg från andra nödvändigt för att leva ett tryggt och bra liv. Bjuvs kommun erbjuder olika former av stöd och service som ska möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt, så att du kan bo kvar hemma så länge du önskar.

Insatserna prövas individuellt utifrån dina egna förutsättningar att klara din vardag och grundar sig på beslut utifrån gällande lagstiftning. De flesta hjälpinsatserna måste du ansöka om, och insatserna är oftast avgiftsbelagda. Verkställigheten sker så snart som möjligt och i samråd med den enskilde.

Du kan till exempel få hjälp med städning, tvättning och personlig omvårdnad. Om du behöver hjälp på kvällar och nätter så kan du få det.

Du kan även ansöka om att få trygghetslarm för att kunna kalla på hjälp i akuta situationer. Den hjälp du kan få beror på din situation och bedöms individuellt.

Insatser att söka

Nedan kommer olika insatser och hjälpmedel som Bjuvs kommun erbjuder

Hemtjänsten vänder sig till dig som är i behov av hjälp i ditt hem för att du ska klara av att bo kvar hemma.

Hemtjänst beviljas utifrån dina individella behov och för att få hemtjänst ska du göra en ansökan och dina behov utreds tillsammans med en biståndshandläggare.

Hemtjänsten kan hjälpa dig med praktiska saker som exempelvis städning,matinköp, tvätt med mera.
Du kan också få hjälp med personlig omvårdnad som exemplevis hjälp i samband med måltider, av- och påklädning, personlig hygien etc.

I Bjuvs kommun arbetar vi utifrån ett rehabiliterande synsätt. Detta gör vi i syfte att stärka din egen förmåga att leva så självständligt som möjligt.

Ansök

Ansökan görs via biståndshandläggare 042- 458 50 00 eller på aktuell ansökningsblankett

Kontakt

Hemtjänsten

Verksamhetschef hemtjänst
Anette Nilhén
telefon 042- 458 53 60
anette.nihlen@bjuv.se

Enhetschef Billesholm/Ekeby
Katrin Sandberg
telefon 042- 458 54 39
katrin.sandberg@bjuv.se

Koordinator: 0709-58 52 69

Enhetschef Bjuv
Annah Ljung
telefon 042-458 56 83
annah.ljung@bjuv.se

Koordinator: 0709-58 50 14

Har du blivit beviljad insatsen "inköp" genom hemtjänsten? Då kan du få hjälp både med att beställa hem matvaror via nätet och även få hjälp att packa upp dem.

Har du inte själv tillgång till digitala verktyg får du stöd med det från hemtjänsten.

Fixarfunktionen erbjuds kostnadsfritt till personer som är bosatta i Bjuvs kommun och tillhör någon av följande målgrupp:

 • Personer som är 65 år och äldre
 • Personer med funktionshinder som har beslut om LSS-insats
 • Personer med hemtjänstinsatser, oavsett ålder
 • Personer som uppbär sjukersättning på grund av stadigvarande sjukdom, skada eller funktionsnedsättning (sjukpensionär)

Fixaruppdraget utförs av en person med erfarenhet från arbetet inom hemtjänsten och är därmed van att bemöta olika människor. Detta är viktigt för att du som får hjälp av fixarfunktionen ska känna dig trygg.

Fixarfunktionen är kostnadsfri men du som beställare får själv stå för eventuella materialkostnader. Du ansvarar själv för att eventuellt material finns på plats vid tidpunkten för bokad fixartjänst. Fixarfunktionen ansvarar för verktyg vid utförandet av fixartjänsten.

Vad kan fixaren hjälpa till med?

Fixarfunktionen hjälper dig med sådana sysslor där du riskerar att råka ut för fallskador som att:

 • Byta glödlampor och proppar
 • Byta batteri i brandvarnare
 • Sätta upp tavlor
 • Ta ner eller sätta upp tillhörigheter på vind, källare eller skåp
 • Fästa lösa sladdar
 • Sätta in halkskydd för mattor
 • Ta ner och/eller sätta upp gardiner
 • Omflyttning av lättare möbler inom hemmet

Det här utför inte fixaren:

 • Sysslor som faller under ramen för hemtjänstens uppdrag (t.ex. städning, inköp, matlagning och tvätt).
 • Sysslor som fastighetsägaren har ansvar för (t.ex. avloppsrensning).
 • Trädgårdsskötsel och snöskottning.
 • Sysslor som kräver fackman/ hantverkare t.ex. VVS- arbete, el- arbete, byte av lås och glasrutor.
 • Sysslor som erbjuds av serviceföretag av olika slag (t.ex. fönsterputsning och målning).

Boka fixarfunktionen

När du ringer och bokar fixarfunktionen får du besked på när beställd fixartjänst kan utföras. Vid ”akuta” ärenden som exempelvis byte av proppar samt ärenden som innebär fallrisk för den enskilde är prioriterade.

Telefon 0709- 58 52 69
Telefontid måndag- fredag 8:00-10:00

Kontakt

Fixarfunktion

Boka
Telefon 0709- 58 52 69
Telefontid måndag- fredag 8:00-10:00

Ditt trygghetslarm används till exempel vid:

 • Fallolyckor eller annan olycka i hemmet
 • Ej planerat toalettbesök

Om du är inskriven i kommunens hemsjukvård kan sjuksköterska tillkallas efter behov.

Trygghetslarmet innebär alltså inte att kommunens sjuksköterskor automatiskt kommer.

Så fungerar trygghetslarmet

 • Du aktiverar larmet genom att trycka på larmknappen (som du kan välja att få som ett armband eller som ett halsband). Larmet går till en larmcentral. Du kan prata med larmcentralens personal genom larmboxens högtalarfunktion och beskriva ditt hjälpbehov för bedömning om hembesök krävs.
 • Hembesök ges normalt inom ca 20 minuter efter att du larmat. Vid hög belastning samt på natten (kl. 21:00-07:00) kan det dröja längre tid.
 • Om du har tryckt på trygghetslarmet och larmcentralen inte får kontakt med dig får hemtjänstens omvårdnadspersonal i uppdrag att åka hem till dig.

Förutsättningar för trygghetslarm

 • Du behöver inte ha några andra insatser från äldreomsorgen för att få ett trygghetslarm.
 • Ett digitalt dörrlås monteras på insidan av din dörr. Detta syns inte utifrån. På så vis kan hemtjänsten låsa upp dörren med hjälp av en mobiltelefon. Du kan använda låset precis som vanligt. Det görs ingen åverkan på dörren och installationen är godkänd av försäkringsbolagen. Enbart behörig personal kan låsa upp dörren genom hemtjänstens mobiltelefoner. Dörrlåset och installationen innebär ingen extra kostnad för dig som enskild. När du inte behöver ditt trygghetslarm längre monteras det digitala dörrlåset ner.
 • Hemtjänstpersonalen behöver en reservnycket till din bostad om det nyckelfria systemet inte skulle fungera, (din nyckel förvaras inlåst)
 • Larmet har räckvidd inom din bostad, ej någon längre sträcka utanför huset.

 

Vid frågor om trygghetslarm, kontakta:

Trygghetslarmsansvarig:
Patrik Jönsson
telefon 042-458 57 32
patrik.jonsson@bjuv.se

Enhetschef Trygghetslarm
Marina Asplund
telefon 042-458 52 71
marina.asplund@bjuv.se

 

Under kvällar och helger kan du kontakta:
Hemtjänsten i Bjuv telefon 042- 458 50 14
Hemtjänsten i Billesholm/ Ekeby telefon 042- 731 57
(telefonsvarare avlyssnas några gånger per natt/helg)

 

Frågor om avgiften

När fler än en person som lever i hushållsgemenskap och var för sig är beviljad trygghetslarm uttas enbart en avgift för ett trygghetslarm. Har du frågor kring avgiften för ditt trygghetslarm kontakta avgiftshandläggaren via kommunens växel 042- 458 50 00.

Ansök

Ansökan görs via biståndshandläggare 042- 458 50 00 eller på aktuell ansökningsblankett

 

Ledsagning kan beviljas till dig som på grund av ålder, funktionsnedsättning, sjukdom eller av andra skäl möter stora svårigheter i din vardag och därför behöver stöd för att ta dig till och från aktivitet, stöd att utföra olika aktiviteter eller stöd för att stimulera dina sociala kontakter.

 • Ledsagning kan beviljas separat vid varje behovstillfälle. Vid regelbunden och återkommande hjälp vid promenader eller liknande krävs ett beslut om ledsagning och kan ansökas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS eller enligt socialtjänstlagen, SoL.

Behov av ledsagning anses föreligga om du:

 • är i behov av särskilt stöd på grund av väsentliga svårigheter med anledning av varaktigt funktionshinder som hindrar dig att själv genomföra aktiviteten.
 • löper risk att bli isolerad.

Ansök

Ansökan görs via biståndshandläggare 042- 458 50 00 eller på aktuell ansökningsblankett

Kontakt

Ledsagning

Biståndshandläggare
telefon 042- 458 50 00

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se

Senast publicerad: