Bjuvs kommuns logga

Socialtjänstens myndighetsutövning - missbruk

Myndighetsdelen av missbruk och beroendevården består av socialsekreterare som arbetar specifikt med utredning och uppföljning för personer med missbruks- och beroendeproblematik.

Vi arbetar främst med frivilliga insatser som finns bestämt i socialtjänstlagen. När socialtjänstlagen inte räcker till kan det bli aktuellt med tvångsinsatser enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

När en ansökan om behandling eller orosanmälan inkommer gör socialsekreteraren en förhandsbedömning där det bestäms om det behöver inledas en utredning eller inte. Bedömningen är alltid individuell.

Om socialtjänsten inleder en utredning ska utredningen visa vad individen har för behov av stöd och hjälp för att kunna leva ett liv utan droger. Som hjälp i utredningen använder socialsekreteraren oftast en intervjumetod som kallas ASI (Addiction Severity Index). Du kan läsa mer om ASI på socialstyrelsens webbplats.

Myndighetsenheten arbetar för att kunna tillgodose dina behov genom insatser på hemmaplan. Det innebär att vi arbetar för att möta dina behov utan att du ska behöva vårdas på institution.

I de fall som det bedöms att behovet kräver vistelse på behandlingshem kan det vara förknippat med en egenavgift som motsvarar den dygnsavgift Region Skåne tar ut vid inneliggande vård.

Senast publicerad: