Bjuvs kommuns logga

Försörjningsstöd

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du söka försörjningsstöd (även kallat ekonomiskt bistånd). Försörjningsstöd är en del av samhällets yttersta skyddsnät och är till för den som inte kan försörja sig själv på något annat sätt. En grundförutsättning är att du inte kan klara av situationen på egen hand trots att du har försökt genom att till exempel söka arbete samt söka andra ersättningar som du kan ha rätt till.

Vårt främsta mål är att tillsammans med dig arbeta för att du ska klara din försörjning på egen hand.

Hur ansöker jag om försörjningsstöd?

Om du redan är aktuell för försörjningsstöd i Bjuvs kommun:

Du kan bara söka försörjningsstöd en gång per månad. När du skickat in din e-ansökan för en månadsperiod så stängs e-tjänsten för nya ansökningar från dig och öppnar igen 15 dagar innan nästa månadsperiod börjar.

Via länken nedan loggar du in på "Mina Sidor" där du kan skicka in din ansökan om försörjningsstöd varje månad, du kan även ta del av dina beslut samt meddelanden från din handläggare. Du kan välja att få ett meddelande, antingen via sms eller e-post, när en ny händelse är registrerad i ditt ärende. Det är viktigt att du loggar in och tar del av vad som händer i ditt ärende samt att du håller dina kontaktuppgifter uppdaterade i medborgartjänsten.

Om du är gift eller sambo så måste först den ena av er klicka på länken nedan, logga in med sin e-legitimation och fylla i bådas uppgifter i ansökan. Därefter behöver din partner logga in med sin e-legitimation och kan då godkänna eller avvisa ansökan. Det är först när båda har godkänt ansökan som den skickas in.

Vill du komma i kontakt med din handläggare så är telefontiderna:
Måndag, onsdag och fredag mellan klockan 09.00 - 10.00.

Om du vill göra en nyansökan, det vill säga om du inte har pågående försörjningsstöd i Bjuvs kommun:

Via länken nedan loggar du in med din e-legitimation och fyller i ansökan. Du behöver redogöra för de tre senaste månadernas inkomster och utgifter när du ansöker första gången.

Om du är gift eller sambo så måste först den ena av er klicka på länken nedan, logga in med sin e-legitimation och fylla i bådas uppgifter i ansökan. Därefter behöver din partner logga in med sin e-legitimation och kan då godkänna eller avvisa ansökan. Det är först när båda har godkänt ansökan som den skickas in.

När din e-ansökan är inskickad och har registrerats som inkommen i socialförvaltningens system så kommer du att bli uppringd av en handläggare inom två arbetsdagar. Du får då berätta om din aktuella situation och hur du har försökt lösa denna. Du kommer också att få besked om vilka handlingar som du behöver lämna in till socialförvaltningen.

I samband med en nyansökan görs en grundlig utredning av din situation. Dina uppgifter kommer kontrolleras mot aktuella myndigheter. Handläggningen av din ansökan görs skyndsamt och beslut kan väntas inom fem arbetsdagar från det att ansökan är komplett och begärda handlingar är inlämnade.

Om du saknar e-legitimation och inte kan göra din nyansökan via vår e-tjänst så kan du ringa socialförvaltningens mottagning för försörjningsstöd:

Telefonnummer: 042-458 54 46
Telefontider: måndag, onsdag och fredag mellan klockan 09.00 - 10.00 samt tisdag och torsdag mellan klockan 13.00 - 14.00.

När du ringt till mottagningen och uppgett att du vill göra en ansökan om försörjningsstöd så registreras ditt ärende hos socialförvaltningen. Därefter skickas en ansökningsblankett hem till dig med en lista över handlingar som du behöver lämna in.

Rektangel med röd bakgrund och texten sök försörjningsstöd i vit text och en pil som pekar åt höger

Bostadstillägg för pensionärer

Läs mer om hur du gör beräkningen för att se om du har rätt att få bostadstillägg, samt hur du ansöker via Pensionsmyndighetens hemsida.

Vill du överklaga ditt beslut?

Här finns information om hur du gör.

Mottagningen för försörjningsstöd: 042-458 54 46

Telefontid:

Måndag, onsdag och fredag mellan 09.00 - 10.00

Tisdag och torsdag mellan 13.00 - 14.00

 

Du som redan har en handläggare når denne säkrast under telefontiden.

Måndag, onsdag och fredag mellan klockan 09.00 - 10.00.

 

Besöksadress:

Socialförvaltningen

Almliden

Almgatan 2

267 38 Bjuv

 • Innan du startar är det bra att samla alla uppgifter om inkomster och utgifter som du ska ta upp i din ansökan.
 • Du behöver inte skicka med några underlag, men spara dem för en eventuell kontroll. Alla dina uppgifter måste stämma överens med ditt underlag och vid en kontroll måste du kunna styrka de uppgifter som du lämnat.

Logga in med e-legitimation

 • Logga in med e-legitimation och fyll i ansökan. Du kan också ansöka via din smartphone. Om ni är två som söker behöver båda signera ansökan när den är färdig.

Vanliga frågor och svar om försörjningsstöd

Den som inte själv kan tillgodose sitt och sin familjs behov av försörjning kan beviljas försörjningsstöd om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Annat sätt kan exempelvis vara genom arbete, tillgångar eller andra bidrag du har rätt till. Om du är sambo, gift eller registrerad partner måste ni i första hand hjälpa varandra ekonomiskt.

När du ansöker om försörjningsstöd gör handläggaren en utredning för att bedöma om du har rätt till bistånd innan beslut fattas. Ansökan bedöms utifrån dina behov, din ekonomiska situation och om du uppfyller de krav som kan ställas på dig. En individuell prövning ska alltid göras.

Är du arbetslös krävs till exempel att du är anmäld hos arbetsförmedlingen och aktivt söker alla arbeten du kan klara av. Kan du inte arbeta måste du styrka detta med en läkarbedömning som visar att du har helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga.

Vid sjukdom ska i första hand rätten till sjukpenning utnyttjas. Har du tillgångar kan du normalt inte få försörjningsstöd. Det kan exempelvis gälla bankmedel, aktier, bil, fastighet, bostadsrätt eller andra värdesaker.

Är du 66 år eller äldre och inte har någon pension eller har så låg pension att du inte kan försörja dig på den ska du vända dig till Pensionsmyndigheten och ansöka om äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg.

För att vi ska kunna behandla din ansökan om försörjningsstöd är det viktigt att du i samband med ansökan lämnar in de handlingar som du fått muntlig och skriftlig information om.

Vilka handlingar/papper du ska lämna in beror på hur din situation ser ut.

Tänk på att lämna in kopior av handlingar.

Handläggningen tar längre tid om vi måste begära in kompletteringar från dig.

Exempel på handlingar:

 • Kontoutdrag tre månader tillbaka
 • Ekonomisk översikt/kontoöversikt som är en förteckning över dina uppdrag hos banken/bankerna
 • Preliminär skatteuträkning, inkomstdeklaration och kontoutdrag gällande slutlig skatt
 • Underlag som styrker inkomster och tillgångar
 • Hyreskontrakt, andrahandskontrakt eller inneboendekontrakt
 • Underlag som styrker de utgifter som du ansöker om som till exempel fackavgift, läkarvård och mediciner, arbetsresor, elräkning med mera
 • Om du är arbetslös ska du visa intyg på att du är inskriven på Arbetsförmedlingen och eventuell handlingsplan eller beslut om du ingår i en arbetsmarknadsåtgärd
 • Jobbsökarlista – lista över vilka arbeten du sökt och vilka kontakter du tagit under den senaste tiden
 • Vid sjukdom eller om du inte är arbetsför – redovisa aktuella läkarintyg
 • Senaste beräkningen och beslutet från tidigare hemkommun om ni har fått försörjningsstöd under de senaste tre månaderna
 • Intyg om ni har eller nyligen har haft företag. Momsdeklaration och skattebesked.
 • Värderingsintyg vid fordonsinnehav

För att ha rätt till försörjningsstöd ska du göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Om du är arbetslös ska du stå till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söka arbete.

Det innebär att du ska vara anmäld hos arbetsförmedlingen, ha kontinuerlig kontakt med din arbetsförmedlare samt aktivt söka arbete.

Som arbetssökande ska du söka alla arbeten som finns inom pendlingsavstånd som du har möjlighet att få utifrån din utbildning och erfarenhet. Det finns inget fastställt antal sökta arbeten som gräns, men du måste kunna redovisa att du är aktivt arbetssökande. Det är viktigt att du skriver ner alla arbeten som du sökt.

Om du tackar nej till erbjudna arbetsmarknadsåtgärder och/eller inte är aktivt arbetssökande riskerar du att få helt eller delvis avslag på din ansökan om försörjningsstöd.

Arbetsmarknadsåtgärder kan exempelvis vara jobb- och utvecklingsgarantin, praktik, arbetsrehabiliterande åtgärder och svenskundervisning.

Vid helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga

Kan du inte arbeta på grund av ohälsa ska du ha ett intyg från vården som styrker hur din arbetsförmåga ser ut. Om du av andra orsaker som till exempel sociala skäl inte kan arbeta ska du tala om detta för din socialsekreterare.

Föräldraledig

Om du är föräldraledig ska du ta ut full föräldrapenning via Försäkringskassan vilket innebär sju dagar per vecka med full ersättning. Om du inte har ett arbete efter att din föräldraledighet upphört ska du i god tid planera din återkomst till arbetsmarknaden. Du ska sätta upp ditt barn i kö till barnomsorg när barnet är åtta månader och därefter börja söka arbete i god tid innan barnet fyller ett år.

Försörjningsstödet beräknas normalt månadsvis.

Regeringen bestämmer varje kalenderår riksnormen för försörjningsstödet.

All personal har tystnadsplikt och de uppgifter du lämnar till oss får inte lämnas ut till obehöriga. Uppgifter du lämnar till socialtjänsten skyddas enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Vid samverkan med andra myndigheter krävs därför att du samtycker till detta. I vissa fall kan annan lagstiftning häva socialtjänstens sekretess.

När din ansökan kommit in till socialförvaltnigen registreras den i ett dataregister. De uppgifter som du lämnar med din ansökan kommer att bli registrerade i vårt datasystem och används för ärendets behandling. Du har enligt personuppgiftslagen 26 § rätt att begära information om hur dina personuppgifter används eller om du vill ändra dessa. En sådan begäran ska vara skriftlig. All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande principer som anges i den allmäna dataskyddsförordningen (GDPR). Du har rätt att få se vad som skrivs i din personakt.

I vissa fall kan du bli tvungen att betala tillbaka försörjningsstöd som du har fått.

Det gäller om du till exempel väntar på ersättning från a-kassa i efterhand eller ersättning/bidrag från någon annan myndighet. Du kan också få betala tillbaka om du har innestående lön och i väntan på att lönen kommer behöva söka försörjningsstöd.

Skulle du ha fått försörjningsstöd på felaktiga grunder, till exempel om du inte har informerat om samtliga inkomster kan du också bli återbetalningsskyldig.

Om du har fått avslag på din ansökan eller delar av din ansökan så kan du överklaga vårt beslut om du inte är nöjd med det. Du har tre veckor på dig, från det att du har fått beslutet, att lämna in en överklagan. I överklagan skriver du vilket beslut det gäller och vad du inte är nöjd med.

Det behövs inte någon särskild blankett för överklagan utan det går bra att skriva på ett vanligt papper. Överklagan lämnar eller skickar du till den enhet som fattat beslutet. Handläggaren som har fattat beslutet går på nytt igenom ditt ärende när din överklagan har kommit in.

Handläggaren ser om det finns skäl att ompröva hela eller delar av beslutet utifrån vad du har skrivit i din överklagan. Om beslutet inte omprövas skickas din överklagan vidare till förvaltningsrätten som är den domstol som prövar beslutet. Förvaltningsrätten meddelar sitt beslut i en dom.

Vill du överklaga ditt beslut? Här finns information om hur du gör.

Försörjningsstöd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har ekonomiska problem. Om ditt behov är kortvarigt krävs inte att du säljer ditt hus. Detta kan dock bli aktuellt om behovet bedöms bli långvarigt och hus är av ett sådant värde att en försäljning är motiverad.

Äger du en bil kan du bli tvungen att sälja den. Du måste redovisa bilens värde och det görs en individuell bedömning avseende ditt behov av bilen.

Aktier, fonder och banktillgångar ska alltid säljas innan det kan bli aktuellt med försörjningsstöd. Undantag kan finnas om pengarna exempelvis är låsta och förvaltade av en överförmyndare. Men har du till exempel fått pengar av någon för att kunna ta körkort måste du först använda de pengarna till din försörjning.

Även om en försäljning av fonder skulle innebära en förlust, i förhållande till inköpsvärde, måste fonderna säljas innan det kan bli aktuellt med försörjningsstöd. Om du i direkt anslutning till din ansökan om försörjningsstöd har skaffat bil, eller andra tillgångar som betingar ett visst värde, så påverkar det bedömningen om rätt till stöd.

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd behöver du göra allt du kan för att bli självförsörjande, det vanligaste är att du behöver söka jobb aktivt. Den som inte har en yrkesutbildning eller omfattande arbetslivserfarenhet uppmanas att söka alla jobb som inte kräver utbildning/erfarenhet, så kallade okvalificerade arbeten. Detta innebär att du inte kan välja vilka jobb du vill söka utan du hänvisas att söka alla jobb som du har möjlighet att få.

Föräldrar är försörjningspliktiga för sina barn tills de är 18 år eller tills de slutar gymnasiet (dock längst tills de fyller 21 år).

Studerande ska i första hand försörja sig genom centrala studiestödsnämnden, CSN. Om du inte beviljats studiemedel och inte har någon annan studiefinansiering kan du inte fortsätta studera och ha försörjningsstöd istället.

När dina studier är färdiga eller om du avbryter dina studier så måste du anmäla dig direkt till Arbetsförmedlingen som arbetssökande om du inte redan har fått jobb.

I Bjuvs kommun har vi högsta godtagbara boendekostnad baserat på hushållets storlek. Månadskostnaden inkluderar kostnad för hyra, uppvärmning, vatten, avlopp och sophämtning. Detta är beräknat utifrån vad som vanligtvis ingår i hyreskostnad för en lägenhet på orten.

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer bedöms det generellt skäligt att unga vuxna upp till 25 år bor kvar hemma utan kostnad om de saknar egna medel till att betala sådan kostnad.

Högsta godtagbara boendekostnad 2023:
5975 kr 1-2 vuxna
6560 kr +1 barn
7760 kr +2 barn
8940 kr +3 barn
+500 kr/barn därutöver

Senast publicerad: