Bjuvs kommuns logga

  Försörjningsstöd

  Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du söka försörjningsstöd.

  Försörjningsstöd är ett tillfälligt stöd till dess att du kan försörja dig själv. En grundförutsättning är att du inte kan klara av situationen på egen hand trots att du har försökt genom att t.ex. söka arbete och andra ersättningar.

  Vårt främsta mål är att tillsammans med dig arbeta för att du ska klara din försörjning på egen hand.

  Du kan bara söka försörjningsstöd en gång per månad. När du har skickat din ansökan för en månadsperiod stängs e-ansökan för nya ansökningar. Ansökan öppnar igen 15 dagar innan nästa månadsperiod börjar.

  Observera - om du söker första gången måste du ringa 042 - 458 54 46 på telefontid senast två arbetsdagar efter att du har ansökt i e-tjänsten.

  Det är först när vi fått ditt samtal som vi börjar arbeta med din ansökan.

  Ring mottagningen på 042 - 458 54 46

  Telefontid:

  Måndag, onsdag och fredag mellan 09.00 - 10.00

  Tisdag och torsdag mellan 13.00 - 14.00

  Du som redan har en handläggare når denne säkrast under telefontiden.

  Måndag, onsdag och fredag mellan klockan 09.00 - 10.00.

  Besöksadress:

  Almliden, Almgatan 2, Bjuv

  Innan du startar är det bra att samla alla uppgifter om inkomster och utgifter som du ska ta upp i din ansökan.

  Du behöver inte skicka med några underlag, men spara dem för en eventuell kontroll. Alla dina uppgifter måste stämma överens med ditt underlag och vid en kontroll måste du kunna styrka de uppgifter som du lämnat.

  Logga in med e-legitimation

  Både du och din make/maka/partner/sambo behöver e-legitimation när ni söker ekonomiskt bistånd tillsammans. Om du inte redan har e-legitimation kan du ordna det via din bank. Läs mer om e-legitimation på Skatteverkets hemsida.

  Logga in med e-legitimation och fyll i ansökan. Du kan också ansöka via din smartphone. Om ni är två som söker behöver båda signera ansökan när den är färdig.

  Till webbansökan försörjningsstöd

  Vanliga frågor och svar om försörjningsstöd

  Den som inte själv kan tillgodose sitt och sin familjs behov av försörjning kan beviljas försörjningsstöd om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

  Annat sätt kan exempelvis vara genom arbete, tillgångar eller andra bidrag du har rätt till. Om du är sambo, gift eller registrerad partner måste ni i första hand hjälpa varandra ekonomiskt.

  När du ansöker om försörjningsstöd gör handläggaren en utredning för att bedöma om du har rätt till bistånd innan beslut fattas. Ansökan bedöms utifrån dina behov, din ekonomiska situation och om du uppfyller de krav som kan ställas på dig. En individuell prövning ska alltid göras.

  Är du arbetslös krävs till exempel att du är anmäld hos arbetsförmedlingen och aktivt söker alla arbeten du kan klara av. Kan du inte arbeta måste du styrka detta med en läkarbedömning som visar att du har helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga.

  Vid sjukdom ska i första hand rätten till sjukpenning utnyttjas. Har du tillgångar kan du normalt inte få försörjningsstöd. Det kan exempelvis gälla bankmedel, aktier, bil, fastighet, bostadsrätt eller andra värdesaker.

  Är du 65 år eller äldre och inte har någon pension eller så låg pension att du inte kan försörja dig på den ska du vända dig till försäkringskassan och ansöka om äldreförsörjningsstöd.

  Du kan få försörjningsstöd till dina personliga kostnader i form av mat, hyra, el och kläder osv.

  Ekonomiskt bistånd (samlingsnamnet för försörjningsstöd och andra nödvändiga utgifter som brukar kallas ”livsföring i övrigt”) i form av försörjningsstöd beviljas enligt en norm som regeringen har bestämt. I normen ingår personliga kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, barnförsäkring, hälsa och hygien.

  Till detta läggs gemensamma hushållskostnader för förbrukningsvaror, dagstidning, tv-avgift och telefon. I försörjningsstödet ingår även rimliga kostnader för bostad, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor och fackförenings- och/eller a-kasseavgift.

  Dessa kostnader ska styrkas med hyreskontrakt, räkningsspecifikation eller kvitto. Efter särskild prövning kan ekonomiskt bistånd även beviljas till livsföring i övrigt det vill säga andra nödvändiga utgifter, som exempelvis kostnader för barnomsorg, läkarvård, medicin, och tandvård.

  Regeringen bestämmer varje kalenderår riksnormen för försörjningsstödet.

  För att vi ska kunna behandla din ansökan om försörjningsstöd är det viktigt att du tillsammans med ansökan lämnar med de handlingar som du fått muntlig och skriftlig information om.

  Vilka handlingar du ska lämna in beror på hur din situation ser ut, till exempel om du söker arbete eller om du saknar arbetsförmåga. När du lämnar in din ansökan ska du visa legitimation.

  Tänk på att lämna in kopior av handlingar.

  Handläggningen tar längre tid om vi måste begära in kompletteringar från dig.

  Exempel på handlingar:

  • Kontoutdrag över de två senaste månaderna för alla dina bankkonton inklusive uppgifter om fonder, pensionssparande, aktier och obligationer.
  • Ekonomisk översikt – det vill säga en förteckning över alla dina uppdrag hos banken/bankerna. Om ni har en internetdosa eller personlig kod, men inte har tillgång till skrivare finns det möjlighet att skriva ut på förvaltningen.
  • Preliminär skatteuträkning, specifikation till inkomstdeklaration och kontoutdrag gällande slutlig skatt eller intyg från skatteverket (samtliga kontrolluppgifter) om ni inte deklarerat.
  • Avier på samtliga inkomstuppgifter två månader tillbaka.
  • Löneutbetalningar.
  • Utbetalningar från till exempelvis A-kassan, alfa-kassan, CSN etc.
  • Utbetalningar från Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten t.ex. pension, sjukersättning, barnpension, vårdbidrag, AMF-försäkring etc.
  • Eventuella övriga inkomster/tillgångar.
  • Hyreskontrakt/andrahandskontrakt/inneboendekontrakt.
  • Hyresavi – visar vad som ingår i hyran (tillval, garage med mera).
  • Kvitton på betald hyra två månader tillbaka – kan styrkas av till exempel bankkontoutdraget.
  • Övriga kostnader som till exempel fackavgift, läkarvård/mediciner, högkostnadskort, arbetsresor, avi på elräkning (alla sidorna) ska specificeras och styrkas med kvitton.
  • Om du är arbetslös ska du visa intyg på att du är inskriven på Arbetsförmedlingen och eventuell handlingsplan eller beslut om du ingår i en arbetsmarknadsåtgärd.
  • Jobbsökarlista – lista över vilka arbeten du sökt och vilka kontakter du tagit, vanligtvis den senaste månaden, för att hitta ett arbete.
  • Vid sjukdom/om du inte är arbetsför – redovisa aktuella läkarintyg.
  • Beslut om studiemedel samt utbetalningsplan från CSN om du studerar eller nyligen avslutat en utbildning.
  • Beslut om bostadsbidrag.
  • Beslut om a-kassa/alfa-kassa.
  • Senaste beräkningen från förra hemkommunen om ni fått försörjningsstöd under de senaste tre månaderna.
  • Intyg om ni har eller har haft företag nyligen. Momsdeklaration, skattebesked etc.
  • Värderingsintyg vid bilinnehav.

  För att ha rätt till försörjningsstöd ska du göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Om du är arbetslös ska du stå till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söka arbete.

  Det innebär att du ska vara anmäld hos arbetsförmedlingen, ha kontinuerlig kontakt med din arbetsförmedlare samt söka arbeten aktivt.

  Som arbetssökande ska du söka alla arbeten som finns inom pendlingsavstånd och upp till dina kvalifikationer samt de arbeten du har erfarenhet av. Det finns inget fastställt antal sökta arbeten som gräns, men du måste kunna redovisa att du är aktivt arbetssökande. Det är viktigt att du skriver ner alla arbeten som du sökt.

  Om du tackar nej till erbjudna arbetsmarknadsåtgärder och/eller inte är aktivt arbetssökande riskerar du att få helt eller delvis avslag på din ansökan om försörjningsstöd.

  Arbetsmarknadsåtgärder kan exempelvis vara jobb- och utvecklingsgarantin, praktik, arbetsrehabiliterande åtgärder och svenskundervisning. Kommunen kan även remittera dig för sysselsättning vilket kan innebära praktik eller verksamhet som höjer din kompetens.

  Vid helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga

  Kan du inte arbeta på grund av hälsoskäl ska du ha ett giltigt läkarintyg som styrker hur din arbetsförmåga ser ut. Om du av andra orsaker till exempel sociala skäl inte kan arbeta ska du tala om detta för din socialsekreterare som kontaktar dig.

  Föräldraledig

  Om du är föräldraledig ska du ta ut full föräldrapenning via försäkringskassan vilket innebär sju dagar per vecka med full ersättning. Om du inte har ett arbete efter det att din föräldraledighet upphör ska du i god tid planera din återkomst till arbetsmarknaden. Du ska sätta upp ditt barn i kö till barnomsorg när barnet är 8 månader och därefter börja söka arbete innan barnet fyller ett år.

  Försörjningsstödet beräknas normalt månadsvis. I socialtjänstens beräkningar ingår gifta, sambor och registrerade partner samt barn som bor hemma och som föräldrarna är försörjningsskyldiga för.

  Genom att lägga ihop riksnormen med eventuella månadskostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring och medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa får man vad hushållet totalt behöver för att klara sig en månad. Dessa kostnader ska vara rimliga (skäliga).

  Hushållets behov av försörjningsstöd får man genom att dra ifrån eventuella egna inkomster och bidrag.

  Beräkningssättet kan beskrivas så här: Personliga kostnader + gemensamma hushållskostnader + skäliga kostnader t.ex. hyra, el, barnomsorg etc. – inkomster och bidrag = behov av försörjningsstöd.

  Regeringen bestämmer varje kalenderår riksnormen för försörjningsstödet.

  All personal har tystnadsplikt och de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten får inte lämnas ut till obehöriga. Uppgifter du lämnar till socialtjänsten skyddas enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Vid samverkan med andra myndigheter krävs därför att du samtycker till detta. I vissa fall kan annan lagstiftning häva socialtjänstens sekretess.

  Registrering av personuppgifter

  När din ansökan kommit in till förvaltningen registreras den i ett dataregister.

  Handläggaren upprättar en personakt där din ansökan förvaras tillsammans med utredning, beslut och de journalanteckningar som din handläggare fört under hand. När din ansökan är färdigbehandlad och du inte längre behöver ekonomiskt bistånd avslutas ditt ärende och arkiveras.

  Du har rätt att få se vad som skrivs i din personakt.

  I vissa fall kan du få betala tillbaka försörjningsstöd som du har fått.

  Det gäller om du till exempel väntar ersättning från a-kassa i efterhand eller ersättning/bidrag från någon annan myndighet. Du kan också få betala tillbaka om du har innestående lön och i väntan på att lönen kommer behöver söka försörjningsstöd.

  Skulle du ha fått försörjningsstöd på felaktiga grunder, till exempel om du inte har talat om samtliga inkomster kan du också bli återbetalningsskyldig.

  Om du har fått avslag på din ansökan eller delar av din ansökan så kan du överklaga vårt beslut om du inte är nöjd med det. Du har tre veckor på dig, från det att du har fått beslutet, att lämna in en överklagan. I överklagan skriver du vilket beslut det gäller och vad du inte är nöjd med.

  Det behövs inte någon särskild blankett för överklagan utan det går bra att skriva på ett vanligt papper. Överklagan lämnar eller skickar du till den enhet som fattat beslutet. Handläggaren som har fattat beslutet går på nytt igenom ditt ärende när din överklagan har kommit in.

  Handläggaren ser om det finns skäl att ompröva hela eller delar av beslutet utifrån vad du har skrivit i din överklagan. Om beslutet inte omprövas skickas din överklagan vidare till förvaltningsrätten som är den domstol som prövar beslutet. Förvaltningsrätten meddelar sitt beslut i en dom.

  Försörjningsstöd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har ekonomiska problem. Om ditt behov är kortvarigt krävs inte att du säljer hus och bil. Detta kan dock bli aktuellt om behovet bedöms bli långvarigt och hus och bil betingar ett sådant värde att en försäljning är motiverad.

  Aktier, fonder och banktillgångar ska alltid säljas innan det kan bli aktuellt med försörjningsstöd. Undantag kan finnas om pengarna exempelvis är låsta och förvaltade av överförmyndare. Men har du fått ett bankkonto av mormor för att kunna ta körkort måste du först använda de pengarna till din försörjning.

  Även om en försäljning av fonder skulle innebära en förlust, i förhållande till inköpsvärde, måste fonderna säljas innan det kan bli aktuellt med försörjningsstöd. Om du i direkt anslutning till att du ansöker om försörjningsstöd har skaffat bil, eller andra tillgångar som betingar ett visst värde, så påverkar det bedömningen om rätt till stöd.

  Man kan säga att du ska söka arbete tills du får ett. Det finns inget antal som säger att "nu har du sökt nog".

  Du ska kunna visa att du efter förmåga och utifrån arbetsmarknaden sökt alla jobb du kan.

  Ja, kommunen kan ställa detta krav eftersom det är ett led i att människor som har försörjningsstöd på sikt ska kunna försörja sig själv. Ofta görs detta i samråd med Arbetsförmedlingen.

  Föräldrar är försörjningspliktiga för sina barn tills de är 18 år eller slutar gymnasiet (dock längst tills de fyller 21 år).

  Kommunen tar inte något försörjningsansvar under den tiden. I undantagsfall kan kommunen ta över ansvaret för försörjningen efter speciell utredning.

  Studerande ska i första hand försörja sig genom centrala studiestödsnämnden, CSN. Om du inte beviljats studiemedel och inte har någon annan studiefinansiering kan du inte fortsätta studera och ha försörjningsstöd istället.

  Uppstår en akut situation görs en bedömning om det kan bli aktuellt med tillfälligt försörjningsstöd. Under studieuppehåll, sommar och jul, kan du som student få försörjningsstöd om du i övrigt är berättigad till det. Det innebär att du står till arbetsmarknadens förfogande, har sökt feriejobb i god tid och har gjort vad du kan för att själv försörja dig.

  Beräkningen görs utifrån inkomster och godkända utgifter samt hur många personer som finns i hushållet.

  Det kan betyda att två lika stora hushåll kan få olika mycket i bistånd eftersom deras behov är olika stort till exempel ena hushållet har högre hyra än det andra hushållet.

  Försörjningsstöd räknas ut på samma grunder och normer för alla men individuella prövningar görs alltid.

  För de invandrare som har fått permanent uppehållstillstånd före den 1 december 2010 gäller följande: Under sina första två år i kommunen har de en introduktionsersättning som är prestationsrelaterad och inte ligger på samma nivå som försörjningsstödet.

  Detta innebär i vissa fall att dessa familjer får söka ekonomiskt bistånd utöver sin introduktionsersättning för att klara sig. Introduktionsersättningen är statlig och belastar inte kommunens ekonomi.

  Nytt från den 1 december 2010: För de nyanlända som får permanent uppehållstillstånd efter den 1 december 2010 har Arbetsförmedlingen ett ansvar för dessa individer, då betalas en särskild etableringsersättning ut, denna ersättning är statlig och belastar inte kommunernas ekonomi.

  Senast publicerad: 12 juni 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här