Bjuvs kommuns logga

Utredning av barn och ungas behov av stöd och skydd

Syftet med en utredning är att ta reda på vilket stöd som behövs för att barnets behov av trygghet och skydd tillgodoses.

BBIC triangeln visar barnets behov. Socialstyrelsen.

Barns behov i centrum

Vi arbetar med ett utredningsstöd som heter barns behov i centrum, förkortas BBIC. Kortfattat innebär BBIC att frågorna som ställs i utredningen ska handla om:

  • Barnets behov
  • Föräldrarnas förmåga att möta barnets behov
  • Barnets nätverk, miljö och sociala förutsättningar

Du kan läsa mer om BBIC på socialstyrelsens hemsida.

Hur går en utredning till?

Det är en eller två socialsekreterare som ansvarar för utredningen. Barn och föräldrar får berätta om sin situation och tillsammans med socialsekreteraren prata om vilket stöd som kan behövas. Socialsekreteraren kan också behöva prata med andra viktiga personer i barnets liv. Det kan vara personal på förskola och skola, sjukvårdspersonal, andra professionella aktörer eller andra viktiga personer i barnets omgivning.

En utredning ska genomföras skyndsamt och endast i nödvändig omfattning. Utredningen ska vara avslutad inom fyra månader. Utredningen avslutas antingen med bedömningen att det finns behov av stödinsatser eller att barnet och familjen kan klara ut situationen på egen hand, utan socialtjänstens hjälp eller på annat sätt.

Insatserna som socialtjänsten erbjuder består av bland annat olika samtalsmetoder, behandlingar samt utbildningar och är frivilliga insatser. Om socialtjänsten bedömer att det föreligger allvarlig risk för att ett barn kan skadas kan barnet genom beslut, både frivilligt genom Socialtjänstlagen eller med tvångslagstiftning LVU – Lagen om vård av unga, placeras tillfälligt eller under längre period hos någon annan som kan ta hand om barnet.

Socialtjänsten arbetar utifrån gällande lagstiftning som även omfattar Barnkonventionen. Barnet har rätt att vara delaktig i sin egen utredning och göra sin röst hörd, med hänsyn till barnets ålder och mognad. Bedömningar som görs i utredningar ska utgå från vad som bedöms vara till barnets bästa. Barnet ska ges möjligheter till en god hälsa och utveckling.


Kontakt

Bjuvs kommun
Kontaktcenter
042-458 50 00
info@bjuv.se

Socialtjänst barn, unga och familj

Mottagning, anmälan och ansökan gällande barn och unga, telefon 042-458 55 60.

E-tjänst för anmälan om misstanke att barn far illa OBS: e-tjänsten ska du endast använda under kontorstid helgfri vardag mellen klockan 08:00-16:30. Andra tider, såsom kvällar och helger, ringer du till socialjouren telefon 042-10 68 69.

Social jour (kvällar, helger)
042-10 68 69 eller via 112 som kopplar till social jour.

Vid akuta och livshotande tillstånd ring alltid 112.

Besöksadress socialtjänst barn, unga, familj
Socialförvaltningen
Almliden
Almgatan 2
267 38 Bjuv

Postadress
Socialförvaltningen
Barn, unga och familj
Box 501
267 25 Bjuv

Senast publicerad: