Bjuvs kommuns logga

Så här behandlar Socialnämnden dina personuppgifter

Informationen nedan beskriver hur dina personuppgifter behandlas inom Socialnämnden.

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Det kan vara ditt namn, ditt personnummer, en fastighetsbeteckning eller ett telefonnummer. Även en bild är en personuppgift om det är möjligt att identifiera dig på bilden.

Om Socialnämnden som personuppgiftsansvarig i samband med kommunal myndighetsutövning

Socialnämnden i Bjuvs kommun ansvarar för all myndighetsutövning som sker inom ramen för dess verksamheter. Myndighetsutövning kan närmast beskrivas som beslut och andra åtgärder som en myndighet vidtar gentemot en enskild. Myndighetsutövningen ska ske med stöd av en befogenhet som myndigheten har getts genom en offentligrättslig författning, eller genom ett konkret beslut av regeringen eller riksdagen.

Socialnämnden i kommunen behandlar dina personuppgifter när du exempelvis ansöker om en insats från nämnden och har därigenom ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

Om Omsorg i Bjuv AB som personuppgiftsansvarig i samband med verkställighet av beslut

Omsorg i Bjuv AB är sedan våren 2021 ett kommunalt bolag som ansvarar för verkställigheten av många av de beslut som Socialnämnden fattar. Inom ramen för verkställigheten kan Omsorg i Bjuv AB behandla dina personuppgifter och personuppgiftsansvarig är bolagets styrelse. I menyn under Omsorg i Bjuv AB kan du läsa mer om hur Omsorg i Bjuv AB behandlar dina personuppgifter.

Hur hanterar Socialnämnden dina personuppgifter?

All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande principer som anges i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Principerna innebär bland annat att personuppgifter bara får samlas in för berättigade ändamål och att mängden uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålen. Det ska även finnas en rättslig grund för behandlingen.

All behandling av dina personuppgifter syftar till att fullgöra Socialnämndens uppdrag. Den rättsliga grunden för att nämnden ska kunna behandla dina personuppgifter är i regel att

  • behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i kommunens myndighetsutövning
  • behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som kommunen har
  • behandlingen är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtal

Nämnden kan även använda sig av samtycke som rättslig grund i vissa fall när ovanstående grunder inte är tillämpliga.

Vilka uppgifter behandlar nämnden?

För att nämnden ska kunna fullgöra sitt uppdrag måste nämnden dokumentera uppgifter om dig. Nämnden behandlar dina personuppgifter med stöd av bland annat lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och patientdatalagen.

Om du ansöker om insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt socialtjänstlagen (SoL) samlar Socialnämnden in uppgifter om dig, dina personliga förhållanden och ditt hälsotillstånd från exempelvis vårdcentral, folkbokföringsregister, etc. Om du beviljas insats kommer Socialnämnden fortlöpande att dokumentera planerade och genomförda insatser som rör dig samt följa upp dessa. Om du är vårdtagare eller patient hos våra verksamheter för hemtjänst, hemsjukvård eller rehabilitering kommer vi att dokumentera uppgifter om ditt hälsotillstånd och genomförda eller planerade vårdåtgärder i din patientjournal. Nämnden kan också komma att använda dina personuppgifter för att administrera avgifter och för att följa upp och kvalitetssäkra vårt arbete.

Var sparar nämnden dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas digitalt i våra verksamhetssystem, på papper i en personlig akt eller i en patientjournal.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Personuppgifter inom verksamheter för socialtjänst och hälso- och sjukvård omfattas ofta av sekretess och bara behörig personal inom Socialnämnden har tillgång till dina personuppgifter, så som biståndshandläggare, avgiftshandläggare. Nämnden kommer att lämna uppgifter till Omsorg i Bjuv AB för att de ska kunna genomföra beslut om insatser.

Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter om det stöds av lag eller förordning, till exempel Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Nämnden kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till nämndens personuppgiftsbiträden, det vill säga systemleverantörer, för att kunna fullgöra ändamålet med behandlingen.

Överföring till tredje land

Personuppgifter som hanteras på kommunens egna servrar överförs inte till länder utanför EU/EES. I de fall där kommunen anlitar personuppgiftsbiträden har de genom avtal förbundit sig att följa dataskyddsförordningens bestämmelser. Detta innebär att personuppgiftsbiträdena är skyldiga att informera nämnden om uppgifterna skulle överföras till tredje land och vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Hur länge sparar nämnden dina personuppgifter?

Dokumentation så som biståndsbedömning, beslut och genomförandeplan raderas fem år efter att ditt ärende hos Socialförvaltningen har avslutats. Ett undantag finns om du är född den femte, femtonde eller tjugofemte dagen i månaden. I dessa fall kommer dina uppgifter att sparas och arkiveras med hänsyn till forskningens behov.

Kontakt, klagomål och uppgifter till dataskyddsombud

Om du har några frågor avseende behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ut registerutdrag eller rättning av felaktiga uppgifter är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter.

Postadress
Bjuvs kommun
Box 501
267 25 Bjuv

Besöksadress
Bjuvs kommun
Mejerigatan 3
267 34 Bjuv

Telefon: 042-458 50 00
Fax: 042-782 32
E-post: info@bjuv.se

Om du har klagomål på hur Socialnämnden behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till kommunen och även till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), www.imy.se.

I Bjuvs kommun finns ett dataskyddsombud som ska hjälpa de personuppgiftsansvariga med dataskyddsfrågor. Dataskyddsombudet är även kontaktperson gentemot IMY och allmänheten.

Dataskyddsombud

Melinda Höglind

042-458 56 62

melinda.hoglind@bjuv.se

Senast publicerad: