Bjuvs kommuns logga

Överförmyndarnämnden 4K

Bjuv, Klippan, Perstorp och Åstorp har en gemensam överförmyndarnämnd. Nämndens säte finns i Perstorp.

Nämnden har till uppgift att utöva tillsynen över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Tillsynen ska förhindra rättsförluster för de personer som själva inte kan ta hand om sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det är föräldrabalken som styr överförmyndarens verksamhet.

Överförmyndarnämnden utses av kommunfullmäktige medan handläggaren är en kommunal tjänsteman. Länsstyrelsen har tillsyn över verksamheten.

Överförmyndarens tillsyn omfattar:

Förmyndarskap/föräldraförvaltning, med undantag för särskild förvaltning. En förmyndare är en person som företräder ett barn fram till myndighetsdagen (18 år). Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets förmyndare.

Godmanskap – detta gäller människor som av olika skäl inte själva kan ta till vara sina intressen. Den som har god man behåller sin rättsliga handlingsförmåga.

Förvaltarskap liknar godmanskapet med undantaget att den som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga. Förvaltare får inte förordnas om det bedöms vara tillräckligt med god man.

Intresserad av uppdrag?

Du som är intresserad av uppdraget att hjälpa en person med bristande förmåga i olika mänskliga, ekonomiska eller rättsliga angelägenheter kan ta kontakt med överförmyndarhandläggaren.

Mer information om uppdraget:

Perstorp kommuns webbplats för Överförmyndarnämnden 4K

Läs mer om uppdraget som god man och förvaltare.

Ansökningsblanketter:

Ansökan om god man och förvaltare (Skickas till Perstorps kommun) Pdf, 121.7 kB.

Egen ansökan om behov av god man eller förvaltare (Skickas till Tingsrätten) Pdf, 338.9 kB.

Överförmyndarnämnden 4K

overformyndare@bjuv.se

0435-390 00

Senast publicerad: