Bjuvs kommuns logga

Så här behandlar Omsorg i Bjuv AB dina personuppgifter

Informationen nedan beskriver hur dina personuppgifter behandlas inom Omsorg i Bjuv AB.

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Det kan vara ditt namn, ditt personnummer, en fastighetsbeteckning eller ett telefonnummer. Även en bild är en personuppgift om det är möjligt att identifiera dig på bilden

Om Omsorg i Bjuv AB som personuppgiftsansvarig

När Vård- och omsorgsnämnden i Bjuvs kommun har beviljat dig insatser genom socialtjänstlagen (SoL) eller bistånd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), är det Omsorg i Bjuv AB som ansvarar för verkställandet av beslutet. Inom ramen för verkställigheten behöver Omsorg i Bjuv AB behandla dina personuppgifter för att kunna ge dig den insats som du beviljats.

Det är bolagets styrelse som är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som görs. Styrelsen har därigenom ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

Hur hanterar Omsorg i Bjuv AB dina personuppgifter?

All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande principer som anges i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Principerna innebär bland annat att personuppgifter bara får samlas in för berättigade ändamål och att mängden uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålen. Det ska även finnas en rättslig grund för behandlingen.

All behandling av dina personuppgifter syftar till att fullgöra uppdrag. Den rättsliga grunden för att Omsorg i Bjuv AB ska kunna behandla dina personuppgifter är i regel att

  • behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i kommunens myndighetsutövning
  • behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som kommunen har
  • behandlingen är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtal

Bolaget kan även använda sig av samtycke som rättslig grund i vissa fall när ovanstående grunder inte är tillämpliga.

Vilka uppgifter behandlar Omsorg i Bjuv AB?

Dina personuppgifter behandlas av Omsorg i Bjuv AB när du exempelvis bor på något av kommunens äldreboenden, eller LSS-boenden, eller deltar i andra aktiviteter som anordnas genom LSS-verksamheten eller inom äldreomsorgen. Det är framför allt ditt namn, ditt personnummer och dina kontaktuppgifter som behandlas.

Omsorg i Bjuv AB tar även del av vissa uppgifter som Vård- och omsorgsnämnden samlat in om dig, om ditt hälsotillstånd från exempelvis vårdcentral och folkbokföringsregister, och dina personliga förhållanden, i syfte att ge adekvat vård och omsorg inom verksamheten. Om du är vårdtagare eller patient hos våra verksamheter för hemtjänst, hemsjukvård eller rehabilitering kommer vi att dokumentera uppgifter om ditt hälsotillstånd och genomförda eller planerade vårdåtgärder i din patientjournal. Bolaget behandlar då dina personuppgifter med stöd av bland annat lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och patientdatalagen. Dessa uppgifter delas med Vård- och omsorgsnämnden.

Var sparar Omsorg i Bjuv AB dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas digitalt i våra verksamhetssystem, på papper i en personlig akt eller i en patientjournal.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Personuppgifter inom verksamheter för socialtjänst och hälso- och sjukvård omfattas ofta av sekretess och bara behörig personal inom Omsorg i Bjuv AB har tillgång till dina personuppgifter.

Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter om det stöds av lag eller förordning, till exempel Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Bolaget kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till nämndens personuppgiftsbiträden, det vill säga systemleverantörer, för att kunna fullgöra ändamålet med behandlingen.

Överföring till tredje land

Personuppgifter som hanteras på kommunens egna servrar överförs inte till länder utanför EU/EES. I de fall där kommunen anlitar personuppgiftsbiträden har de genom avtal förbundit sig att följa dataskyddsförordningens bestämmelser. Detta innebär att personuppgiftsbiträdena är skyldiga att informera bolaget om uppgifterna skulle överföras till tredje land och vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Hur länge sparar Omsorg i Bjuv AB dina personuppgifter?

Dokumentation så som biståndsbedömning, beslut och genomförandeplan enligt SoL och LSS raderas efter fem år. Hälso- och sjukvårdsjournaler raderas 10 år efter att ditt ärende hos Socialförvaltningen har avslutats. Ett undantag finns om du är född den femte, femtonde eller tjugofemte dagen i månaden. I dessa fall kommer dina uppgifter att sparas och arkiveras med hänsyn till forskningens behov.

Kontakt, klagomål och uppgifter till dataskyddsombud

Om du har några frågor avseende behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ut registerutdrag eller rättning av felaktiga uppgifter är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter.

Postadress
Bjuvs kommun
Box 501
267 25 Bjuv

Besöksadress
Bjuvs kommun
Mejerigatan 3
267 34 Bjuv

Telefon: 042-458 50 00
Fax: 042-782 32
E-post: info@bjuv.se

Om du har klagomål på hur Omsorg i Bjuv AB behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till kommunen och även till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), www.imy.se.

I Bjuvs kommun och Omsorg i Bjuv AB finns ett dataskyddsombud som ska hjälpa de personuppgiftsansvariga med dataskyddsfrågor. Dataskyddsombudet är också kontaktperson gentemot IMY och allmänheten.

Dataskyddsombud

Melinda Höglind

042-458 56 62

melinda.hoglind@bjuv.se

Senast publicerad: