Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan,MAS har till uppgift att säkra att kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet enligt hälso- och sjukvårdslagen tillgodoses i vården.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS ansvarar för tillsyn, säkerhet och kvalitet inom kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppgift är alltså att se till att kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet uppfyller de krav som ställs i Hälso- och sjukvårdslagen, HSL.


Synpunkter på vården

Om du inte är nöjd med sjukvårdsinsatserna kan du vända dig till:

Patientskadeförsäkringen

Om du drabbas av en skada som skett inom vården i samband med undersökning, vård eller behandling, kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Du kan få ersättning för lidande, extra kostnader eller en bestående skada När man inte får ersättning beror det oftast på att skadan inte hade kunnat undvikas.

Du kan läsa mer i Patientskadelagen. Försäkringarna är obligatoriska för alla som ger vård eller tillverkar läkemedel.

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Malin Sjöberg
telefon 042-458 51 54