Bjuvs kommuns logga

Inackorderingsbidrag

Du kan få inackorderingsbidrag från din hemkommun om du studerar på en kommunal gymnasieskola i en annan ort och måste bo på studieorten. Det är en hjälp till kostnader för boende, mat och hemresor.

Elever som går på folkhögskola, och fristående skolor och söker inackorderingsbidrag ska vända sig till Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Cyklist i villaområde

Du kan få inackorderingsbidrag om

  • du är folkbokförd i Bjuvs kommun,

  • du bosätter dig i den kommunen där skolan är belägen, 

  • du studerar på ett nationellt program eller på ett introduktionsprogram på en kommunal gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning,

  • du är förstahandsmottagen på din utbildning,
    » Läs mer om mottagning i första hand.

  • restiden mellan din bostad (folkbokföringsadress) och skolan uppgår till minst tre timmar per dag eller att resvägen uppgår till minst 50 km enkel resa,

  • du inte samtidigt har resebidrag/busskort,

  • du är under 20 år (beviljas längst till och med vårterminen man fyller 20 år) och har rätt till statlig studiehjälp eller barnbidrag,

  • du inte går på en fristående gymnasieskola eller folkhögskola – ansökan om inackorderingstillägg görs då via CSN.

Du behöver göra en ny ansökan inför varje nytt läsår och inkommen ansökan behandlas först efter skolstart i augusti.

Observera att ett intyg från inackorderings-/hyresvärden alt. en kopia där det framkommer att eleven bor på adressen skall bifogas till ansökan.

» Ansök om inackorderingsbidrag i vår e-tjänst.

Inackorderingsbidraget utgår med lägst 1/30 av det fastställda prisbasbeloppet för varje hel månad eleven är inackorderad (15 kap. 32 § skollagen). Elever som har reseavstånd mellan hemkommun och studieort överstigande 200 km ges tillägg enligt nedanstående.

Inackorderingsbidrag för 2024

Reseavstånd hem - skola

Belopp

50-200 km

1910 kr/mån

201-500 km

2410 kr/mån

>501 km

2910 kr/mån

Utbetalning

Utbetalning av beviljat inackorderingsbidrag sker varje månad (september-maj). Inackorderingsbidraget betalas ut via det bankkonto som anges i samband med ansökan.

Anmälningsskyldighet

Om studierna avbryts, eleven flyttar hem, ändrar sin folkbokföringsadress eller någon annan förändring sker som påverkar rätten till inackorderingsstöd, skall detta anmälas snarast.

Återkrav

Om man fått inackorderingsbidrag på grund av oriktiga uppgifter, eller om man inte har fullgjort sin anmälningskyldighet vid förändringar och det leder till att man får inackorderingsstöd med felaktigt eller för högt belopp, kan kommunen kräva tillbaka det beloppet eleven inte haft rätt till.

Kontaktcenter
042-458 50 00
info@bjuv.se

Senast publicerad: