Bjuvs kommuns logga

Egenvård i skolan

Ibland behöver ett barn eller en elev en hälso- eller sjukvårdsåtgärd medan denne är i förskolan eller skolan. Det kan till exempel handla om hjälp att komma ihåg att ta sin medicin, få hjälp med provtagning av blodsocker och ta insulin. En del barn har behov av kontinuerlig vård medan andra har behov av tillfälliga insatser.

flicka med ipad

Vad är egenvård?

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har bedömt kan utföras av barnet/eleven själv, av barnets vårdnadshavare, eller av personal i förskolan/skolan.

Det är behandlande läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som ska göra en bedömning om åtgärden är egenvård eller inte, det är således inte vårdnadshavarna som kan göra den bedömningen.

För att en åtgärd ska betraktas som egenvård i förskola eller skola krävs också att behandlande läkare har bedömt åtgärden i relation till att barnet eller eleven vistas i förskolan eller skolan.

Egenvårdsbedömning/intyg

När ett barn eller en elev behöver hjälp med egenvård i förskola/skola eller fritidshem ska det finnas en dokumenterad planering/egenvårdsbedömning som behandlande läkare eller annan legitimerad personal i hälso- och sjukvården har gjort i samråd med barnet/vårdnadshavaren och med dem som ska hjälpa till med egenvården.

Vårdnadshavaren begär ut ett intyg kring beslut om egenvård som lämnas till rektor. Vid frågor ska man kunna vända sig till den behandlande legitimerade sjukvårdspersonalen.

Förskolan eller skolan behöver veta vilken åtgärd som läkaren bedömt vara egenvård som personalen får utföra, hur personalen ska informeras och instrueras i frågan, vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas i olika situationer t.ex. vid försämring, om barnet skadats av egenvårdsinsaten eller inte går med på att ta sin medicin.

Överenskommelse om egenvård

Personal i förskola eller skola kan utföra egenvård gentemot barn och elever om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal gjort bedömningen att det är möjligt.

Med blanketten Överenskommelse om egenvård (länk nedan) träffas en överenskommelse mellan vårdnadshavare och personal. Med sina underskrifter accepterar personalen uppdraget att utföra egenvården och vårdnadshavarna accepterar att dessa personer utför den och också får ta del av nödvändig medicinsk information om barnet eller eleven.

Vårdnadshavarnas tillsynsansvar övergår till förskolan och skolan den tid som barnet vistas där. Det innebär att förskolan och skolan också har ett ansvar för att barnen eller eleverna får hjälp med sin egenvård, till exempel att ta sina läkemedel.

Om en rektor vid en förskola eller skola bedömer att personalen i förskolan eller skolan inte kan hjälpa barnet eller eleven med sin egenvård på ett säkert sätt, måste ansvarig inom hälso- och sjukvård tillsammans med förskolan eller skolan komma överens om hur situationen ska lösas.

Vårdnadshavare ansvarar för att personal är delegerad och informerad om medicinen och att medicinen finns tillgänglig, hur medicinen ska förvaras samt att medicinen inte passerat utgångsdatum.

När vårdnadshavare gett skriftlig delegering har personalen som mottagit delegeringen ansvar för att se till att det är rätt person, rätt medicin och att det är rätt styrka och dos som ges.

Elevhälsans medicinska insatser ansvarar inte för egenvård i förskola och skola.

I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. På det sättet kan elevhälsan bli involverad i arbetet med egenvård vid till exempel planering och samverkan.

Skolsköterskan och vid behov skolläkare kan bistå med sin kompetens i enskilda egenvårdsärenden och i allmänna egenvårdsfrågor.

Senast publicerad: