Kommunala styrdokument

Här hittar du dokument som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar verksamheten i Bjuvs kommun. Exempel på styrdokument är reglementen, föreskrifter, policies och strategier.

Kommunstyrelsen har beslutat om ”Riktlinjer för styrande dokument i Bjuvs kommun”. I dokumentet anges bland annat vilka dokumenttyper som ska användas inom kommunen och på vilken nivå beslut tas om dessa.

Riktlinjer för styrande dokument i Bjuvs kommun Pdf, 262 kB.

Arbetsordning/reglementen

Arbetsordning för kommunfullmäktige Pdf, 103.2 kB.

Reglemente för kommunstyrelsens och nämndernas arbetsformer Pdf, 141 kB.

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Pdf, 126.1 kB.

Reglemente för byggnadsnämnden Pdf, 272.8 kB.

Reglemente för kommunstyrelsen Pdf, 316.2 kB.

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Pdf, 686.5 kB.

Reglemente för revisionen Pdf, 102.1 kB.

Reglemente för tekniska nämnden Pdf, 275.4 kB.

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden Pdf, 343.9 kB.

Reglemente för överförmyndarnämnden 4K - Bjuvs, Klippans, Perstorps och Åstorps kommuner Pdf, 204.2 kB.

Arkivreglemente Pdf, 108.1 kB.

Föreskrifter

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Pdf, 15.6 kB.

Föreskrifter om eldningsförbud i Bjuvs kommun Pdf, 104.7 kB.

Lokala ordningsföreskrifter för Bjuvs kommun (reviderad 2020-11-26) Pdf, 112 kB.
Lokala ordningsföreskrifter, karta Bjuv Pdf, 255.8 kB.
Lokala ordningsföreskrifter, karta Billesholm Pdf, 153.6 kB.
Lokala ordningsföreskrifter, karta Ekeby Pdf, 128 kB.
Lokala ordningsföreskrifter, karta Gunnarstorp Pdf, 99 kB.

Lokala trafikföreskrifter (länk till Svensk trafikföreskriftssamling - Transportstyrelsen)

Övriga styrdokument

Miljömålsprogram Pdf, 618.5 kB.

Kommunikationspolicy Pdf, 68.2 kB.

Arbetsgivarpolicy Pdf, 100.2 kB.

Riktlinjer för medborgardialoger Pdf, 207.1 kB.

Process vid medborgardialog Pdf, 114 kB.

Policy för representation, mutor och jäv för Bjuvs kommun Pdf, 75.3 kB.

Handbok till policy för representation, mutor och jäv för Bjuvs kommun Pdf, 94.5 kB.

Naturvårdsprogram Bjuvs kommun Pdf, 26.2 MB.

Riktlinjer för bredbandsutbyggnad i Bjuvs kommun Pdf, 315.3 kB.

Reglemente för intern kontroll i Bjuvs kommun Pdf, 69.6 kB.

Riktlinjer för intern kontroll i Bjuvs kommun Pdf, 171.7 kB.

Avgifter vid utlämnade av kopior av allmänna handlingar Pdf, 162.9 kB.

Pensionspolicy Pdf, 50.7 kB.

Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda Pdf, 246 kB.

Grävbestämmelser för allmän platsmark i Bjuvs kommun Pdf, 532.1 kB.

Policy för måltider och livsmedel för Bjuvs kommun Pdf, 214.6 kB.

Näringslivspolicy för Bjuvs kommun Pdf, 278.2 kB.

Lokalförsörjningsprogram för Bjuvs kommun 2021-2025 Pdf, 1.8 MB.

AB Bjuvsbostäder, bolagsordning Pdf, 35.5 kB.

AB Bjuvsbostäder, ägardirektiv Pdf, 372.3 kB.

Bjuvs Stadsnät AB, bolagsordning Pdf, 22.7 kB.

Omsorg i Bjuv AB, bolagsordning Pdf, 51.8 kB.

Omsorg i Bjuv AB, ägardirektiv Pdf, 139.3 kB.