Bjuvs kommuns logga

Kommunala styrdokument

Här hittar du dokument som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar verksamheten i Bjuvs kommun. Exempel på styrdokument är reglementen, föreskrifter, policies och strategier.

Kommunstyrelsen har beslutat om ”Riktlinjer för styrande dokument i Bjuvs kommun”. I dokumentet anges bland annat vilka dokumenttyper som ska användas inom kommunen och på vilken nivå beslut tas om dessa.

Riktlinjer för styrande dokument i Bjuvs kommun Pdf, 372.9 kB.

Arbetsordning/reglementen

Arbetsordning för kommunfullmäktige Pdf, 248 kB.

Reglemente för kommunstyrelsens och nämndernas arbetsformer Pdf, 141 kB.

Reglemente för utbildningsnämnden Pdf, 162.4 kB.

Reglemente för bygg- och miljönämnden Pdf, 207.2 kB.

Reglemente för kommunstyrelsen Pdf, 290.3 kB.

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Pdf, 686.5 kB.

Reglemente för revisionen Pdf, 102.4 kB.

Reglemente för servicenämnden Pdf, 239.5 kB.

Reglemente för socialnämnden Pdf, 165.4 kB.

Reglemente för överförmyndarnämnden 4K - Bjuvs, Klippans, Perstorps och Åstorps kommuner Pdf, 204.2 kB.

Arkivreglemente Pdf, 108.1 kB.

Föreskrifter

Lokala föreskrifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för Bjuvs kommun Pdf, 147.7 kB.

Föreskrifter om eldningsförbud i Bjuvs kommun Pdf, 104.7 kB.

Lokala ordningsföreskrifter Pdf, 140.7 kB.
Lokala ordningsföreskrifter för Bjuvs kommun
Lokala ordningsföreskrifter, karta Bjuv Pdf, 255.8 kB.
Lokala ordningsföreskrifter, karta Billesholm Pdf, 153.6 kB.
Lokala ordningsföreskrifter, karta Ekeby Pdf, 128 kB.
Lokala ordningsföreskrifter, karta Gunnarstorp Pdf, 99 kB.

Lokala trafikföreskrifter (länk till Svensk trafikföreskriftssamling - Transportstyrelsen)

Övriga styrdokument

Miljöpolicy Pdf, 111 kB.

Miljömålsprogram Pdf, 618.5 kB.

Kommunikationspolicy Pdf, 68.2 kB.

Arbetsgivarpolicy Pdf, 100.2 kB.

Riktlinjer för medborgardialoger Pdf, 207.1 kB.

Process vid medborgardialog Pdf, 114 kB.

Policy mot mutor och jäv Pdf, 179.2 kB.

Policy för representation och gåvor Pdf, 181.3 kB.

Policy för tjänsteresor Pdf, 427 kB.

Naturvårdsprogram Bjuvs kommun Pdf, 26.2 MB.

Riktlinjer för bredbandsutbyggnad i Bjuvs kommun Pdf, 315.3 kB.

Reglemente för intern kontroll i Bjuvs kommun Pdf, 69.6 kB.

Riktlinjer för intern kontroll i Bjuvs kommun Pdf, 171.7 kB.

Avgifter vid utlämnade av kopior av allmänna handlingar Pdf, 162.9 kB.

Pensionspolicy Pdf, 50.7 kB.

Riktlinjer för vinterväghållning Pdf, 2.5 MB.

Grävbestämmelser för allmän platsmark i Bjuvs kommun Pdf, 584.8 kB.

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig mark Pdf, 204 kB.

Villkor för uppställning av insamlingscontainer Pdf, 43.3 kB.

Regler för foodtrucks Bjuvs kommun Pdf, 45.6 kB.

Villkor för den kommunala tomtkön Pdf, 137.7 kB.

Policy för måltider och livsmedel för Bjuvs kommun Pdf, 214.6 kB.

Upphandlings- och inköpspolicy för Bjuvs kommun Pdf, 208.3 kB.

Riktlinjer för upphandling (inklusive direktupphandling) Pdf, 289.4 kB.

Näringslivspolicy för Bjuvs kommun Pdf, 278.2 kB.

Riktlinjer för lokala BRÅ Pdf, 193.2 kB.

Bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs kommun 2022-2026 Pdf, 2.1 MB.

Lokalförsörjningsprogram för Bjuvs kommun 2021-2025 Pdf, 1.8 MB.

Riktlinjer för lokalförsörjning i Bjuvs kommun Pdf, 681.2 kB.

AB Bjuvsbostäder, bolagsordning Pdf, 35.5 kB.

AB Bjuvsbostäder, ägardirektiv Pdf, 372.3 kB.

Bjuvs Stadsnät AB, bolagsordning Pdf, 22.7 kB.

Omsorg i Bjuv AB, bolagsordning Pdf, 159.5 kB.

Omsorg i Bjuv AB, ägardirektiv Pdf, 287.1 kB.

Uppförandekod för förtroendevalda i Bjuvs kommun Pdf, 70.4 kB.

Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda Pdf, 244.5 kB.

Riktlinjer e-posthantering för förtroendevalda i Bjuvs kommun Pdf, 262.5 kB.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och disponering av resultatutjämningsreserv (RUR) Pdf, 215.4 kB.

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Pdf, 162.6 kB.

Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen Pdf, 655.1 kB.

Regler för föreningsstöd Pdf, 370.2 kB.

Program för uppföljning av privata utförare i Bjuvs kommun Pdf, 87.2 kB.

Senast publicerad: