Bjuvs kommuns logga

Kommunala styrdokument

Här hittar du dokument som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar verksamheten i Bjuvs kommun. Exempel på styrdokument är reglementen, föreskrifter, policies och strategier.

Kommunstyrelsen har beslutat om ”Riktlinjer för styrande dokument i Bjuvs kommun”. I dokumentet anges bland annat vilka dokumenttyper som ska användas inom kommunen och på vilken nivå beslut tas om dessa.

Uppdatering av sidan pågår!

Miljöpolicy Pdf, 111.8 kB.

Miljömålsprogram

Kommunikationspolicy

Arbetsgivarpolicy

Riktlinjer för medborgardialoger

Process vid medborgardialog

Policy mot mutor och jäv Pdf, 277.3 kB.

Policy för representation och gåvor Pdf, 279.9 kB.

Policy för tjänsteresor

Naturvårdsprogram Bjuvs kommun

Riktlinjer för bredbandsutbyggnad i Bjuvs kommun

Reglemente för intern kontroll i Bjuvs kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Bjuvs kommun Pdf, 171.7 kB.

Avgifter vid utlämnade av kopior av allmänna handlingar Pdf, 162.9 kB.

Pensionspolicy Pdf, 50.7 kB.

Riktlinjer för vinterväghållning Pdf, 2.5 MB.

Grävbestämmelser för allmän platsmark i Bjuvs kommun Pdf, 584.8 kB.

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig mark Pdf, 205.8 kB.

Villkor för uppställning av insamlingscontainer Pdf, 43.3 kB.

Regler för foodtrucks Bjuvs kommun Pdf, 45.6 kB.

Villkor för den kommunala tomtkön Pdf, 137.7 kB.

Policy för måltider och livsmedel för Bjuvs kommun Pdf, 214.6 kB.

Upphandlings- och inköpspolicy för Bjuvs kommun Pdf, 208.3 kB.

Riktlinjer för upphandling (inklusive direktupphandling) Pdf, 289.4 kB.

Näringslivspolicy för Bjuvs kommun Pdf, 278.2 kB.

Riktlinjer för lokala BRÅ Pdf, 193.2 kB.

Bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs kommun 2022-2026 Pdf, 2.1 MB.

Lokalförsörjningsprogram för Bjuvs kommun 2021-2025 Pdf, 1.8 MB.

Lokalförsörjningsplan för Bjuvs kommun 2023-2033 Pdf, 1.5 MB.

Riktlinjer för lokalförsörjning i Bjuvs kommun Pdf, 681.2 kB.

Uppförandekod för förtroendevalda i Bjuvs kommun Pdf, 70.4 kB.

Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda Pdf, 244.5 kB.

Riktlinjer e-posthantering för förtroendevalda i Bjuvs kommun Pdf, 262.5 kB.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och disponering av resultatutjämningsreserv (RUR) Pdf, 215.4 kB.

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Pdf, 146.4 kB.

Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen del 1 Pdf, 121.9 kB.

Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen del 2 Pdf, 853.2 kB.

Regler för föreningsstöd Pdf, 370.2 kB.

Program för uppföljning av privata utförare i Bjuvs kommun Pdf, 87.2 kB.

Barnrättspolicy Pdf, 100.4 kB.

Senast publicerad: