Kommunala styrdokument

Här hittar du dokument som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar verksamheten i Bjuvs kommun. Exempel på styrdokument är reglementen, föreskrifter, policies och strategier.

Kommunstyrelsen har beslutat om ”Riktlinjer för styrande dokument i Bjuvs kommun”. I dokumentet anges bland annat vilka dokumenttyper som ska användas inom kommunen och på vilken nivå beslut tas om dessa.

Riktlinjer för styrande dokument i Bjuvs kommun PDF

Arbetsordning/reglementen

Arbetsordning för kommunfullmäktigePDF

Reglemente för kommunstyrelsens och nämndernas arbetsformer PDF

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden PDF

Reglemente för byggnadsnämndenPDF

Reglemente för kommunstyrelsenPDF

Reglemente för kultur- och fritidsnämndenPDF

Reglemente för revisionen PDF

Reglemente för tekniska nämnden PDF

Reglemente för vård- och omsorgsnämndenPDF

Reglemente för överförmyndarnämnden 4K - Bjuvs, Klippans, Perstorps och Åstorps kommuner PDF

ArkivreglementePDF

Föreskrifter

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljöPDF

Föreskrifter om eldningsförbud i Bjuvs kommunPDF

Lokala ordningsföreskrifter för Bjuvs kommun (reviderad 2020-11-26)PDF
Lokala ordningsföreskrifter, karta BjuvPDF
Lokala ordningsföreskrifter, karta BillesholmPDF
Lokala ordningsföreskrifter, karta EkebyPDF
Lokala ordningsföreskrifter, karta GunnarstorpPDF

Lokala trafikföreskrifter (länk till Svensk trafikföreskriftssamling - Transportstyrelsen)

Övriga styrdokument

MiljömålsprogramPDF

Kostpolicy PDF

Kommunikationspolicy PDF

Arbetsgivarpolicy PDF

Riktlinjer för medborgardialogerPDF

Process vid medborgardialogPDF

Policy för representation, mutor och jäv för Bjuvs kommun PDF

Handbok till policy för representation, mutor och jäv för Bjuvs kommun PDF

Naturvårdsprogram Bjuvs kommunPDF

Riktlinjer för bredbandsutbyggnad i Bjuvs kommunPDF

Reglemente för intern kontroll i Bjuvs kommunPDF

Riktlinjer för intern kontroll i Bjuvs kommunPDF

Avgifter vid utlämnade av kopior av allmänna handlingarPDF

PensionspolicyPDF

Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevaldaPDF

Grävbestämmelser för allmän platsmark i Bjuvs kommunPDF