Bjuvs kommuns logga

Revisionen

Kommunrevisorerna väljs av kommunfullmäktige och har som uppdrag att varje år granska all verksamhet inom kommunen.

Enligt kommunallagen är deras uppgifter bland annat att bedöma om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och om räkenskaperna är rättvisande. Revisorerna bedömer också om den interna kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Genom lekmannarevisorerna granskar revisorerna även den verksamhet som bedrivs i de kommunal företagen.
Revisorerna anlitar som sakkunnigt biträde EY.

Rune Ahlberg (S), ordförande
Bengt-Eric Nilsson (M), vice ordförande
Christos Torounidis (S)
Sven Yngve Persson (-)
Gustaf Tornerhjelm (M)

Senast publicerad: