Bjuvs kommuns logga

  Ett ärendes gång

  En kommun har stor frihet att bestämma över sin verksamhet. Men ärendehanteringen styrs av lagstiftning och varje nämnd måste behandla ett ärende enligt vissa regler. Här kan du läsa en grundläggande beskrivning av hur det i de flesta fall går till när ett ärende kommer in till dess att det är färdigbehandlat.

  Ärendet startar

  En handling, oftast ett brev eller ett e-postmeddelande, kommer in till kommunen från en privatperson, en myndighet, en organisation eller från politiker. Exempel på handlingar kan vara en remiss från en statlig myndighet, en utredning eller en detaljplan.

  Registrering

  Ärendet registreras (diarieförs) och får ett unikt diarienummer samt stämplas med ankomstdatum. Diarienumret används för att hålla reda på respektive ärende och underlätta sökning, samt för att allmänheten ska kunna se vilka ärenden som kommit in.

  Beredning

  Alla ärenden som politikerna ska fatta beslut om bereds i regel innan ärendet är med på ett sammanträde.

  Beredning innebär att ett underlag för beslut tas fram. Det kan till exempel ske ett utredningsarbete eller en kartläggning kring den aktuella frågeställningen. Underlaget tas fram av tjänstepersoner vid de verksamheter där kompetensen finns. Underlaget tar hänsyn till lagstiftning, utredningar och fackliga regler med mera. Tjänstepersonerna skriver ett förslag till beslut.

  Sammanträde

  Den aktuella nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige sammanträder och fattar beslut i ärendet. Vissa ärenden kan nämnden eller styrelsen fatta beslut om själva, andra ärenden måste även till fullmäktige för beslut. Detta gäller tex budget, taxor och principiellt viktiga frågor.

  Kommunens nämnder och styrelser sammanträder normalt en gång i månaden (förutom juli) enligt en fastställd sammanträdeslista.

  Beslut och protokoll

  Politikernas beslut skrivs in i ett protokoll. Protokollen skrivs av en tjänsteperson och undertecknas av ordföranden, sekreteraren samt en eller flera justerare. De som undertecknar protokollet intygar att det som förts till protokollet är riktigt. Protokollen anslås på kommunens digitala anslagstavla. Från och med den dagen och tre veckor framåt kan besluten i protokollet överklagas.

  Genomförande av beslut

  De tjänstepersoner som berörs av beslutet får en kopia av det, likaså enskilda personer om ärendet är av den karaktären. Tjänstepersonerna ser till att beslutet genomförs. Ärendet avslutas och arkiveras.

  Senast publicerad: 28 maj 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här