Bjuvs kommuns logga

Så arbetar vi för en tryggare kommun

I Bjuvs kommun bedrivs ett aktivt arbete med att förebygga brottslighet och öka tryggheten både i våra fysiska och digitala miljöer. Nedan kan du läsa om våra trygghetsskapande aktiviteter och insatser.

Aktiviteter och samverkan

I kommunen samarbetar och samverkar vi med gemensamma aktiviteter och insatser över förvaltnings- och kommungränser. Det kan också vara direkta insatser i samverkan med olika aktörer i situationer där vi ser att vår närvaro behövs. Det förebyggande arbetet består även av flera arbetsgrupper och insatser:

Detta är en lokal grupp där olika förvaltningar träffas och diskuterar aktuella nulägesbilden, vilka insatser som behöver göras och vilka frågor som står i fokus. I gruppen förs också resonemang om framtida lov och större punkter från Lokala Brå-möten. Gruppen arbetar också med en handlingsplan och enligt nya direktiv ska varje kommun ta fram en lägesbild över de vanligaste brotten, analysera dem samt välja vilka av dessa man ska fokusera på.

Deltagare i gruppen är trygghetsvärdarna, trygghetssamordnaren, rektorer, Socialförvaltningens Öppenvårdscentral, kultur- och fritidsförvaltningen, kommunpolis, Nattvandrarna samt serviceförvaltningens avdelningar fastighet och gata-park.

Trygghetsvärdar infördes i kommunen under 2020. De startar sin arbetsdag när alla andra verksamheter stänger. De bedriver uppsökande verksamhet och arbetar under kvällar och tidig natt under majoriteten av sin arbetstid. Trygghetsvärdarna arbetar trygghetsskapande för såväl unga som gamla genom att synas och öka sin närvaro där det upplevs som otryggt.
Under de två senaste somrarna har kommunen haft en utökad satsning på trygghetsvärdarna som arbetar i två team sju dagar per vecka.

Trygghetsvärdarna genomför aktiviteter, ibland själva, men också i samarbete med andra. Det kan vara både planerade aktiviteter som till exempel turneringar som spontana aktiviteter som grillkvällar eller att ställa upp en musikanläggning på skola för att erbjuda ungdomarna göra något att göra.

Trygghetsvärdarna har blivit ett koncept som allt fler i kommunen känner till. Det finns fall då medborgare, oftast äldre, utsätts för trakasserier av ungdomar, till exempel att ungdomar kastar ägg, skjuter fyrverkerier, busknackar och så vidare. När de utsatta kontaktar trygghetsvärdarna ökar man närvaron vid platsen, i vissa fall har det fungerat och våra äldre medborgare upplever en ökad trygghet.

Socialtjänsten erbjuder bland annat föräldrastöd, familjebehandling, bistånd och stöd i olika situationer. Ibland samlas ungdomarnas familjenätverk och olika förvaltningar i samtal där man vill visa hur många personer som finns i deras närhet och stöttar dem. Det finns ett intensivt resursteam som arbetar med stöd i hemmet vid oregelbundna tider. Det erbjuds möjlighet att ta urinprov men också anonyma samtal för rådgivning hos öppenvårdscentralen.

För mer information kring socialtjänstens arbete och stöd

Ytterligare en åtgärd är riktade samtal med ungdomar och vårdnadshavare. Olika verksamheter är representerade i arbetet, allt från kultur- och fritid till skola, trygghetsvärdar och Öppenvårdscentralen.

Skollovsjobb är ett nytt initiativ där ungdomar i åldrarna 13-17 år får arbeta under olika lov. Urvalet sker i samråd med flera olika förvaltningar. Lönen utbetalas i form av ett presentkort och utöver detta får de ett arbetsgivarintyg efter avslutat lov för att visa upp vid framtida ansökningar för praktik eller arbete.

Tillsammans med Polisen genomförs allmän narkotikainformation för kommuninvånare. Framför allt för föräldrar som lär sig vad man ska vara uppmärksam på hos sina egna barn. Det kan vara kläder, beteenden och hur man kan ställa frågor.
Polisen får också löpande information om händelser och narkotika i kommunen.

Kultur- och fritidsförvaltningen har i samarbete med ÖVC bedrivit föreningskvällar där föreningar visar upp sina aktiviteter för vårdnadshavare och ungdomar. Att vara med i en förening anses vara en stor skyddsfaktor.

Även insatser i form av projekt eller aktiviteter har genomförts. Ett exempel är föreningsdriven vandring. Föreningar har erbjudits att under skollov vara med på vandringar eller att ha sporthallarna öppna mot en ekonomisk ersättning.

Fritidsgårdarna i kommunen i alla kommundelar arbetar aktivitetsbaserat och med rotationssystem vilket innebär att man försöker bryta normen i kommunen att stanna i sin egen kommundel utan att man rör sig i alla kommundelar.

Flera nämnder i vår kommun diskuterar ett projekt som heter Aktivitet förebygger. Initiativet är hämtat från Ängelholm och innebär att föreningar träffar skolungdomar under skoltid för att kunna visa ungdomarna vilka möjligheter som finns i kommunen.

Kommunen förändrar utomhusmiljön där den upplevs som otrygg. Förändringarna kan bestå av sådant som att förändra belysning, ta bort växter eller bygga bort om platser för att göra dem tryggare.
I appen Bjuv fixas finns möjlighet att ange geografisk position var det finns en otrygg plats och beskriva vad som gör platsen otrygg. Därefter skickas anmälningarna till trygghetssamordnaren som gör en första bedömning av platsen och vilka åtgärder som kommunen kan genomföra.

Även kameror är ett viktigt inslag i att öka tryggheten. I dag finns det kameraövervakning på Ekeby skola samt larm där SOS Alarm är operatör. Kommunen tittar på möjligheten att utöka kamerabevakningen på Varagårdsskolan liksom de två tågstationerna i kommunen.
De befintliga larmen på Ekeby skola och friluftsbadet i Bjuv är kopplade till trygghetsvärdarna som kan ta sig till platsen vid behov.

Kommunen har även kontakt över kommungränserna med grannkommunernas Mobila Team eftersom det finns ungdomar som rör sig mellan kommungränserna.

Skolorna arbetar alltid mot frånvaro och ökat stöd för bättre skolresultat. Det kan vara undervisning enskilt eller i grupp. Man arbetar nära föräldrar och ungdomar med åtgärdsplaner för att öka studieresultatet. I vissa fall samverkar man också med Socialtjänsten. Skolan har också en egen ANDTS-plan med egna rutiner när man påträffar alkohol, narkotika eller nikotinpåverkade ungdomar. Skolans kontakter med ÖVS kring servicesamtal har också ökat och samverkan med andra aktörer är hög. Skolorna har en egen ANDTS-handlingsplan som de arbetar efter när de misstänker eller påträffar alkohol, narkotika, doping, tobak och spel bland elever.

Förkortningen står för Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. Det är en arbetsgrupp med olika förvaltningar som berör området. Gruppen startades under 2020 men har inte varit aktiv under hela perioden, nu har dock arbetet återupptagits.

Är en ny arbetsgrupp för i år som innefattar Socialförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, Polisen, Kultur- och fritid samt trygghetsvärdarna i kommunen. Gruppen arbetar med skydds- och riskfaktorer kring enskilda ungdomar och hur de olika verksamheterna kan bidra till en positiv utveckling bland barn och unga. Vårdnadshavare och ungdomar kan upphäva sekretessen och därmed kan verksamheterna dela information med varandra.

Läs mer om:

Senast publicerad: