Bjuvs kommuns logga

Detaljplanering

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas, hur bebyggelsen ska se ut och vilka ytor som inte får bebyggas. En detaljplan visar ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning, som förklarar planens syfte och innehåll. En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

Karta med gällande detaljplaner

Via en karta kan du klicka dig fram till en detaljplan för ett visst område i Bjuvs kommun. Zooma in till det område du är intresserad av och klicka sedan där. Via rutan du får upp kan du klicka dig vidare till respektive detaljplans plankarta och dokument.

Karta med gällande detaljplaner i Bjuvs kommun

Här presenteras planprocessen enligt Plan- och bygglag (2010:900) som gäller för planer påbörjade efter 1 januari 2015.

I en detaljplan kan man utläsa var, vad och hur man får bebygga och använda en fastighet. Allmänna intressen vägs mot enskilda för att nå en god helhetslösning. Detaljplanen utgör underlag för efterföljande lov enligt Plan- och bygglagen (bygglov, rivningslov och marklov).

Det finns detaljplaner i alla tätorter. Handläggning av detaljplaner sker på två olika sätt; standardförfarande eller utökat förfarande.

Standardförfarandet ska användas om planförslaget är förenligt med översiktsplanen, inte är av betydande intresse eller inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Standardförfarandet påminner till stora delar om det som tidigare var enkelt planförfarande och innehåller tre steg, samråd, granskning och antagande.

Om förslaget godkänns i samrådet övergår standard förfarandet till ett begränsat förfarande vilket innebär att förslaget kan antas efter samrådet.

Utökat förfarande ska användas om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen, är av betydande intresse eller antas medföra en betydande miljöpåverkan. Det utökade förfarandet påminner till stora delar om det som tidigare var normalt planförfarande och innehåller stegen samråd, granskning och antagande. Efter samrådet respektive granskningen sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande där de inkomna synpunkterna bemöts varefter förslaget omarbetas.

En detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att den antagits om ingen överklagar antagandet och fortsätter sen att gälla fram tills den upphävs eller ändras.

Boverkets hemsida kan du läsa mer om detaljplaneprocessen.

Vill du överklaga en detaljplan eller lämna synpunkter? Läs nedan hur du går tillväga

Överklaga detaljplanen?

En kommuns beslut att anta en detaljplan kan överklagas av den som är sakägare, det vill säga berörd av planen. Den som senast under granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte tillgodosetts i planförslaget och som är sakägare kan överklaga beslutet att anta planen.

Skicka in överklagande

Detta sker genom att överklagandet skickas in till kommunstyrelsen, som har fattat beslutet, i Bjuvs kommun, och skall vara oss tillhanda skriftligt inom tre veckor från den dag då ett tillkännagivande om justeringen av protokollet med antagandebeslutet har satts upp på kommunens anslagstavla. Överklagandet skall innehålla tydliga upplysningar om vilket ärende det gäller, och namn och adress på den som överklagar.

Mark- och miljödomstolen handlägger

Vi på kommunen kontrollerar först att det har kommit in i rätt tid, och i så fall skickas det vidare till Mark- och miljödomstolen tillsammans med övriga handlingar efter att tiden har gått ut. Därefter ska du vända dig till Mark- och miljödomstolen om du som överklagar har några frågor om ärendet, som sedan fattar ett beslut i ärendet.

Vem kan överklaga?

Förvaltningslagens (SFS 1986:223) regler gäller när man handlägger ett överklagningsärende. Det innebär att du måste vara berörd av ett beslut för att ha rätt att överklaga det.

Överklagandet skickas till adress:

Bjuvs kommun

Box 501
267 25 Bjuv

registrator.ks@bjuv.se

Planprogram

Innan ett detaljplanearbete påbörjas kan ett planprogram behöva tas fram för att undersöka förutsättningarna inom ett område. Ett planprogram visar inte exakt hur platser kommer att se ut men visar visioner och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Pågående detaljplaner

Här hittar du pågående detaljplaner vi jobbar med just nu. Du hittar mer information under respektive plan.

Har du frågor eller funderingar om hur du kan ta del av en specifik plan ska du kontakta kontaktcenter.

Gällande detaljplaner

Har du frågor om pågående planarbeten?

Telefon växel 042 - 458 50 00

E-post till kommunstyrelsen: registrator.ks@bjuv.se

Har du frågor om gällande detaljplaner?

Om du har frågor om en gällande detaljplan eller vilka bestämmelser som gäller för en fastighet, kontakta bygg- och miljöförvaltningen via e-post bygg@bjuv.se

Senast publicerad: