Bjuvs kommuns logga

Lovprocessen

Här kan du läsa hur lovprocessen går till, från det att ansökan kommer in till bygg- och miljöförvaltningen till ditt bygge är färdigt.

Lovprocessen kan se olika ut beroende på ärendets omfattning. Större byggprojekt kräver oftast att du som byggherre har en kontrollansvarig och att tekniskt samråd hålls. Under handläggningen av ett bygglov och i beslutet kommer du att få information vad som gäller för just ditt byggprojekt.

Läs gärna om lovprocessen enligt plan- och bygglagen, PBL, här nedan och kontakta gärna bygg- och miljöförvaltningen om du har några frågor.

Bild på tidslinje som visar bygglovsprocessen

Ansökan ska innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som behövs för att ansökan ska kunna handläggas och beslut fattas. Vilka handlingar som din ansökan ska innehålla beror på vad du planerar att bygga. Du behöver oftast skicka med en situationsplan, fasadritning, planritning och sektionsritning. Tänk på att även när du gör en anmälan om en bygglovsbefriad åtgärd behöver vi ritningar på det du vill bygga.

Ritningar och ifylld blankett skickas med post till:

Bjuvs kommun, bygg- och miljöförvaltningen, Box 501, 267 25 Bjuv eller lämna ansökan hos oss. Besöksadress är Mejerigatan 3 i Bjuv.

Du kommer att få en bekräftelse att vi har tagit emot din ansökan eller anmälan. Tänk på att du inte får börja bygga innan du har fått ett startbesked från bygg- och miljöförvaltningen.

När du har lämnat in alla handlingar och ritningar som vi behöver för att ta beslut ditt ärende startar handläggningen och ärendet tilldelas en bygglovshandläggare.

Vi börjar med att se över handlingarna och att vi har allt underlag som krävs för att påbörja granskningen. Vi kontaktar dig inom 3 veckor om något saknas i ansökan. Om du har uppgett din e-postadress i ansökan kontaktar vi dig via e-post. Annars skickar vi ett brev. Därefter kontrollerar vi att det du vill bygga följer gällande detaljplan eller andra bestämmelser som finns för din fastighet.

I vissa fall låter vi remissinstanser granska ansökan och ger dem möjlighet att yttra sig. Ibland ska även grannar ha en möjlighet att lämna synpunkter på ansökan.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Många faktorer påverkar hur lång tid det tar innan du får ett beslut. I vissa fall ska grannarna få tid på sig att lämna sina synpunkter. Om det krävs särskilda utredningar får bygg- och miljöförvaltningen förlänga handläggningstiden med 10 veckor. Vid enklare åtgärder kan handläggningen gå fortare än 10 veckor men detta är olika från fall till fall.

Tänk på att handläggningstiden börjar räknas från och med den dag alla kompletteringar är inlämnade och en handläggare har gjort bedömningen att ansökan är komplett.

Om varken remissinstanser eller grannar har kommit med invändningar, och om alla förutsättningar för beslut finns, beviljas ditt bygglov. Om du har gjort en anmälan om bygglovsbefriad åtgärd meddelas även startbesked i samband med en godkänd anmälan.

Om granne eller remissinstanser har kommit med invändningar mot din bygglovsansökan, eller om en handläggare anser det vara nödvändigt, kan din fråga bli prövad i bygg- och miljönämnden. I de fall är det politikerna i bygg- och miljönämnden som beslutar om ditt ärende. Du som sökande har även möjlighet att föra en dialog med bygg- och miljöförvaltningen eller dra tillbaka din ansökan.

Det är i samband med att du får ett beslut som du också får information om vad bygglovet eller godkända anmälan kostar. Faktura skickas sedan separat.

I större byggprojekt krävs ett tekniskt samråd för att få startbesked. Ett tekniskt samråd ska ske tillsammans med byggherre, kommunen och den som är kontrollansvarig för att säkerställa att byggprojektet uppfyller samhällets krav.

Bokning av tekniskt samråd

För att boka tekniskt samråd ska du skicka e-post till bygg@bjuv.se. Skriv "Bokning av tekniskt samråd" i ämnesraden så kommer en byggnadsinspektör kontakta dig för att boka en tid som passar.

När du haft tekniskt samråd, har lämnat in kontrollplan och bygg- och miljöförvaltningen har gjort bedömningen att byggprojektet uppfyller alla krav som ställs enligt plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler meddelas startbesked. Ett startbesked innebär att du får påbörja åtgärden.

Du får inte lov att påbörja bygget förrän du har fått ett startbesked. Om du påbörjar innan du har fått ett startbesked ska bygg- och miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Vid enklare bygglovsärenden meddelas startbesked i samband med att du får ett beslut om beviljat lov. Vid större byggen och andra komplicerade ärenden krävs ett tekniskt samråd innan vi meddelar startbesked. Information om hur du ska gå tillväga för att få startbesked finns i beslutet.

Vid tekniska samrådet kommer du som byggherre, tillsammans med din kontrollansvarige, komma överens om tidpunkt för kommunens arbetsplatsbesök. Det innebär att byggnadsinspektör åker ut till byggarbetsplatsen. Vid besöket kommer byggnadsinspektören bland annat säkerställa att kontrollplanen följs och att arbetet fortlöper som planerat.

Ett slutsamråd sker på plats när byggprojektet är färdigställt. Vid slutsamrådet ska projektets gång redovisas, kontrollansvarige går igenom kontrollplanen och eventuella avvikelser ska diskuteras. Även kontrollansvariges utlåtande om projektet ska överlämnas till byggnadsinspektören. Kontrollplan och övriga handlingar som framgår i startbeskedet ska överlämnas.

När byggherren redovisat att byggprojektet har uppfyllt alla kraven i lagstiftningen kan bygg- och miljöförvaltningen meddela slutbesked. Om projektet inte krävt tekniskt samråd så framgår det i beslutet och startbeskedet vad som krävs för att slutbesked ska kunna meddelas. Det kan exempelvis vara in ifylld kontrollplan och intyg att lägeskontroll är gjord. Vid en lägeskontroll mäter kommunen in byggnadsverket för att säkerställa att det nya bygget är placerat enligt det beviljade bygglovet.

Åtgärden får inte tas i bruk utan slutbesked. Om byggnadsverket ändå har tagits i bruk innan slutbesked har meddelats ska bygg- och miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Först när slutbesked har meddelats får åtgärden tas i bruk.

Om du vill läsa mer

Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. På deras webplats kan du läsa mer om lovprocessen.

Länk till Boverket: www.boverket.se

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bygg@bjuv.se

Telefon kontaktcenter: 042-458 50 00. Fråga efter bygglovshandläggare dessa tider:

Helgfri vardag

Klockan

Måndag

10.00 - 12.00

Onsdag

10.00 - 12.00

Fredag

10.00 - 12.00


Senast publicerad: