Bjuvs kommuns logga

Stadsplanering Selleberga

På Selleberga har det alltid vuxit. Skog, natur, grödor och helt nya arter. Nu fortsätter tillväxten på Selleberga, en helt ny stadsdel och ett steg mot ett helt samhälle. En plats där både människor och natur får plats att växa.

Den första av totalt sex detaljplaner för området på Selleberga är antagen. Planförslaget ska göra det möjligt för en ny stadsdel med bostäder, förskola och vägar.

Inom området av Selleberga planeras det att byggas i genomsnitt 40 bostäder per år under de kommande 30 åren. Detta innefattar cirka 1200 bostäder, verksamheter och parkmark.

Detaljplan för del av Selleberga 

Den första detaljplanen på Selleberga antogs av kommunfullmäktige 2021-11-29 och vann laga kraft 2022-07-12. Syftet med detaljplanen är att skapa en ny stadsdel med nya bostäder i 1-8 våningar och en förskola med utemiljö. I planförslaget finns även förslag för nya park- och naturytor som också ska fungera för att hantera dagvatten i området.

Planen finns tillgänglig på kommunens webbplats. Handlingarna kan även begäras ut genom att kontakta Kontaktcenter på 042-458 50 00.

Postadress: Bjuvs kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, Box 501, 267 25 Bjuv

E-post: info@bjuv.se

Planprogram Selleberga

Den 26 juni 2020 presenterades ett planprogram för området. Programförslaget är baserat på Bjuvs kommuns vision och i utvecklingsmålen som är framtagna i Kvalitetsprogrammet för Selleberga. All struktur i programförslaget knyter an till de fyra olika utvecklingsmålen:

  • Skapa nya bostadslägen för Bjuv i en förtätad trädgårdsstad.
  • Möjliggöra en hållbar livsstil med tillgång till ett rikt utbud.
  • Knyta Bjuv närmare Vegeå och odlingslandskapet.
  • Anlägga nya samlingsplatser och kopplande stråk för hela Bjuv.

Syftet med planprogrammet är att skapa ett förslag på struktur för bebyggelse, vägnät samt grönytor. Dokumentet ska fungera som ett stöd och ha en guidande funktion för samordning och utformning av miljön i efterkommande detaljplanering för området. Planprogrammet fungerar även som ett ställningstagande med motiveringar till de konsekvenser som kan uppstå av en utbyggnad i denna omfattning och på det utpekade området.

Kvalitetsprogram Selleberga Pdf, 74.6 MB.

Den 8 maj 2019 presenterades ett kvalitetsprogram för Selleberga. Programmet är framtaget av White arkitekter på uppdrag av Bjuvs kommun och den statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande. Kvalitetsprogrammet innehåller ett koncept och inriktning för området. Det betyder hur området ska se ut i stort, i former av bostäder som ska vara där och vilken kvalitet den fysiska miljön, vad som ska vara grönytor och vad som ska vara bostäder.

Här kan du läsa kvalitetsprogrammet för Selleberga. Programmet är framtaget av White arkitekter under våren 2019 i en process som bland annat har bestått av en serie arbetsmöten med beställare, platsbesök och möten med lokala aktörer.

Kvalitetsprogrammet är helt baserat på kommunens vision ”Var med och forma ett helt samhälle” och visar att Selleberga ska vara en blandad, förtätad stadsdel med många gröna kvaliteter, en modern trädgårdsstad. Selleberga ska flätas samman med dagens centrala Bjuv. Kvalitetsprogrammet lyfter fram viktiga värden för Bjuvs kommun, bland annat naturområdet längs Vegeå. Naturområdet kommer inte att exploateras utan utvecklas och tillgängliggöras för så många som möjligt.

Kvalitetsprogrammet beskriver den första etappen av exploatering där antalet bostäder ligger på 1500-2000 över en längre tid. Området kommer att bestå av fyra delområden med olika karaktär som kommer att exploateras parallellt, bland annat ett mer stadsmässigt och ett för mer naturnära boende.

Här hittar frågor och svar om Selleberga och utvecklingen av området.

Hur stort är området?

Yta är totalt cirka 116 hektar. Det betyder 25 procent av tätorten Bjuvs yta. Strandskydd är cirka 17 hektar (rekreationsområdet vid Vegeå). Findus hyr ca 13 hektar inkl. byggnader för sin fortsatta forskning och utveckling inom grönsaksförädling.

Hur många bostäder blir det på området?

Det beror på vad som vi väljer att bygga på området. I den första planen finns det utrymme för 300-400 bostäder. Planprogrammen möjliggör en exploatering på 2000 bostäder över lång tid.

Hur arbetar ni med området just nu?

Detaljplanen för etapp 1 har vunnit laga kraft. Den 22 mars 2023 togs ett första spadtaget för byggnation på området. Just nu lägger vi ledningar, bygger väg, torg och park.

Vad innehåller kvalitetsprogrammet?

Kvalitetsprogrammet är helt baserat på kommunens vision ”Var med och forma ett helt samhälle” och visar att Selleberga ska vara en blandad, förtätad stadsdel med många gröna kvaliteter, en modern trädgårdsstad. Selleberga ska flätas samman med dagens centrala Bjuv. Kvalitetsprogrammet lyfter fram viktiga värden för Bjuvs kommun, bland annat naturområdet längs Vegeå. Naturområdet kommer inte att exploateras utan utvecklas och tillgängliggöras för så många som möjligt.

Kvalitetsprogrammet beskriver den första etappen av exploatering där antalet bostäder ligger på 1200-2000 över en längre tid. Området kommer att bestå av fyra delområden med olika karaktär som kommer att exploateras parallellt, bland annat ett mer stadsmässigt och ett för mer naturnära boende.

Vad händer med VA och skötseln av ytorna?

Bjuvs kommun och NSVA har tagit över VA-systemet. Dessa håller nu på att inventeras och kartläggas.

Bjuvs kommun har tagit över skötseln av den fysiska miljön. Vi har arrenderat ut stora delar av marken så bönder ges möjlighet att fortsätta odla där.

När planerar ni att börja bygga?

Den 22 mars 2023 togs ett första spadtaget för byggnation på området. Just nu lägger vi ledningar, bygger väg, torg och park. Detta arbete förväntas vara klart i början 2024. Därefter kan bostadsbyggnadet påbörjas.

Arbetet med exploatering fortsätter i den takt som kommunen önskar och mäktar med. Samt i den takt som marknaden efterfrågar.

Varför köpte Bjuvs kommun marken?

Läget för marken är väldigt bra, nära centrum, skola och kollektivtrafik. Bjuvs kommun vill ha en rådighet av utvecklingen av 25 procent av Bjuvs tätort och en markreserv för framtida planering
På så sätt kan vi också öka invånarantalet och Bjuvs tätort kan växa.

Vad ska ni göra på marken?

Vi ska utveckla marken för bostäder och service. En planering för detta kan du läsa i kvalitetsprogram, planprogram och detaljplan.

Vad händer med Findusjärnvägen?

Bjuvs kommun har köpt järnvägen. Findus har tagit bort rälsen och slipers. Det ger möjlighet att på sikt anlägga ett gångstråk som förbinder centrala Bjuv med det nya området.

När kommer området stå färdigt?

Det är svårt att säga i nuläget eftersom det rör sig om så mycket och så många bostäder. Kvalitetsprogrammet ger en indikation på hur området ska se ut och hur långt tid det kommer att ta att komma dit.

Om jag vill ställa mig i tomtkö, vem kontaktar jag då?

I nuläget vet vi inte vilka och hur många bostäder som ska byggas på området. Så fort vi vet det kommer vi att kommunicera det i våra kanaler.

Handbok för planering av levande kvarter

Tillsammans med Region Skåne och den statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande har vi tagit fram en handbok för planering av levande kvarter. I handboken finns exempel på enkla och kostnadseffektiva åtgärder som kan genomföras för att öka hållbarheten i utvecklingen av Selleberga.

Handboken är indelad i fem hållbarhetsstrategier: Stadsrum och stadsliv, Hälsa och välbefinnande, Resurshushållning, Grönska och ekosystemtjänster samt Klimat- och miljöpåverkan.

Handboken kan du läsa här Pdf, 4.9 MB.

Senast publicerad: