Bjuvs kommuns logga

Översiktsplan Bjuv 2040

Bjuvs kommuns översiktsplan är ute på granskning mellan 31 maj- 15 augusti 2024. Här kan du läsa mer om förslaget och hur du lämnar synpunkter.

Bildväljare

Förslag till ny översiktsplan

Ett förslag till ny översiktsplan för Bjuvs kommun, Översiktsplan Bjuv 2040 har tagits fram. Beslut om granskning har tagits i kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-05-29 § 70 och i enlighet med plan- och bygglagens 3 kap. och miljöbalkens 6 kap.

Översiktsplanen redogör för kommunens långsiktiga utveckling för all mark- och vattenanvändning och den byggda miljöns utveckling, användande och bevarande. Kommunen vill satsa på att vara en boendekommun med en stärkt livsmiljö och ökade möjligheter för hållbar och god pendling.

Granskningshandlingar

Du kan även ta del av läsexemplar av översiktsplanen på:

  • Kontaktcenter, kommunhuset i Bjuv.
  • Biblioteken i Bjuv, Billesholm och Ekeby på ordinarie öppettider.

Vill du lämna synpunkter på granskningsförslaget?

Synpunkter måste vara skriftliga och lämnas in mellan den 31 maj till den 15 augusti 2024.

Du kan skicka in synpunkter till registrator.ks@bjuv.se ange dnr KS 2024-00244.

Du kan också posta dina synpunkter till:

Samhällsbyggnadsavdelningen Bjuvs kommun, Box 501, 267 25, Bjuv

Svaren ska vara inkomna senast 15 augusti 2024.

Vad är en översiktsplan?

Det är ett dokument som beskriver kommunens långsiktiga utveckling för all mark och vatten samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen som dokument tar ställning till och gör avvägningar mellan olika allmänna intressen såsom exempelvis bostäder, naturområden, kulturmiljö och friluftsliv. Dessa är övergripande intressen som berör alla.

Varför tas det fram en ny översiktsplan?

Sedan gällande översiktsplan från 2009 togs fram har kommunen utvecklats och växt vilket gör att det behövs en ny och uppdaterad översiktsplan. Idag ställs större krav på kommunerna att redovisa planeringsinriktningar för klimatanpassning, redovisa miljökonsekvenser av planerade förändringar och att i mycket högre utsträckning arbeta för de tre delarna inom hållbarhet, ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Om översiktsplanen inte är juridisk bindande varför är den då viktig?

Översiktsplanen är ett instrument som visar på kommunens visioner och uppfattningar om hur kommunen ser på den långsiktiga utvecklingen och ger därmed kommunen vägval och riktningar för kommande beslut.

Kan en översiktsplan överklagas?

Eftersom översiktsplanen inte är juridisk bindande så kan inte innehållet i översiktsplanen överklagas. Däremot kan den formella processen överklagas, det vill säga att översiktsplanen inte tagits fram på ett lagenligt sätt.

Vad betyder granskning?

Granskning är en term inom fysisk planering som handlar om ett steg i processen för att ta fram nya handlingar enligt plan- och bygglagen. Granskning är den andra fasen av tre där kommunen samlar in synpunkter på förslaget.

Vad händer med inlämnade synpunkter?

Alla inkomna synpunkter sammanställs i ett granskningsutlåtande. Där i går det att läsa vilka synpunkter som kommit in och hur kommunen tar ställning till dem. Redogörelsen kommer sedan att finnas på hemsidan tillsammans med handlingarna till den sista fasen, antagand.

Vad händer efter granskning?

Efter granskning kommer planen att justeras och i mindre omfattning kompletteras med inkomna synpunkter i beaktning för att sedan skickas upp till beslut som slutlig version. Kommunfullmäktige tar sedan beslut om att anta planen och den nya översiktsplanen blir gällande.

Hur kan jag som medborgare vara med och tycka till om översiktsplanen?

Processen kring att ta fram en översiktsplan regleras i plan- och bygglagen. Under granskningsskedet som pågår nu 31 maj- 15 augusti kan du lämna in skriftliga synpunkter till registrator.ks@bjuv.se eller till samhällsbyggnadsavdelningen på Bjuvs kommun, Box 501, 267 25 Bjuv.

Vilka är de största skillnaderna i denna översiktsplan jämfört med den gamla?

Kommunens nya riktning är att fokusera mer på de tre tätorterna. Att bygga längs kollektivtrafikstråk och att stärka den befintliga miljön genom förtätning, utveckling och kvalitetshöjande åtgärder. Kommunen ser även till en utveckling av mer småskaliga verksamheter och föreslår lite färre storskaliga ytor för nya verksamheter och industrier.

Hur ser jag vad som gäller för mitt område?

Vi rekommenderar att du går in i den digitala Mark-och vattenanvändningskartan. Här kan du zooma in och klicka på valfritt område för att se vad som gäller för just det området.

Varför pekar översiktsplanen inte ut nya områden för skolor, förskolor och idrottshallar?

Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som ska gälla över lång tid. Förskolor, skolor och idrottshallar påverkas av antalet barn som finns inom de olika årskullarna och hanteras därför bättre i ett något mer kortsiktigt perspektiv inom lokalförsörjningsplanen vilken uppdateras varje år.

Jag bor i ett område som översiktsplanen pekar ut som sammanhängande bostadsbebyggelse, vad innebär det?

I områden som är utpekade som sammanhängande bostadsbebyggelse finns gällande detaljplaner som reglerar mark- och vattenanvändningen. Vid ansökan om bygglov och marklov förhåller sig dessa till detaljplanerna. Områdena består av villabebyggelse/flerbostadshusbebyggelse och här föreslås inte något annat än vad som medges i gällande detaljplan.

Vem har tagit fram förslaget till ny översiktsplan?

Samhällsbyggnadsavdelningen har stått för ansvaret för framtagandet av en ny översiktsplan. Under olika perioder har olika tjänstemän på olika avdelningar varit med i processen. Likaså har den politiska majoriteten under olika tidpunkter varit med i olika konstellationer.

Kommer det att hållas möten?

Kommunen planerar i dagsläget inga mötet. Finns det frågor som man vill ha svar på kan man alltid besöka kommunhuset eller höra av sig till någon av kontaktpersonerna.

Om du har frågor kan du kontakta:

Eller kontakta Bjuvs kommun kontaktcenter på telefon 042-458 50 00

Senast publicerad: