Bjuvs kommuns logga

Tomtkö

Från och med den 1 oktober 2020 har Bjuvs kommun en tomtkö. I tomtkön ställer du dig om du vill ha en Fribyggartomt i Bjuvs kommun.

Bildväljare

Anmälan till den kommunala tomtkön görs via den blankett som kommunen tillhandhåller. För att få anmäla sig till den kommunala tomtkön ska ni ha fyllt 18 år. Anmälningsavgiften är 500 kronor. Det kostar sedan 100 kronor per år att stå kvar i tomtkön.

Blankett för ansökan. Pdf, 138.4 kB.

Vilken köplats man får beror på inbetalnings datumet av anmälningsavgiften. Om flera personer betalar samma dag är det anmälningsdatumet som styr vilket platsnummer man får i tomtkön.

När ett nytt område är byggklart erbjuds tomterna efter den kötid man stått och vilken ort man angett i sin ansökan. Alla tomter som förmedlas via tomtkön är inte knutna till någon särskild husleverantör. Inom ramen för gällande detaljplan och byggregler uppför köparen av en tomt själv sitt hus på tomten. I normalfallet ingår gatukostnader och detaljplanekostnaderna i priset medan tex bygglovskostnader och anslutningsavgifter för vatten och avlopp tillkommer enligt gällande va-taxa.

Kommunens befintliga lediga tomter.

Dessa går att köpa direkt via kommunens Samhällsbyggnadsavdelning. Dessa tomter berörs inte av den kommunala tomtkön.

Måste jag stå med i tomtkön för att få köpa småhustomt?
Nej men står man i tomtkön så får man förtur till kommande tomter inom kommunen.

Hur anmäler jag mig till tomtkön?
Via den ansökningsblankett som finns på kommunens hemsida www.bjuv.se. I samband med anmälan ska anmälningsavgiften erläggas enligt de anvisningar som finns på ansökningsblanketten.

Vad kostar det att stå i kön?
Anmälningsavgiften är 500 kronor. Därefter tillkommer det en årlig avgift på 100 kronor.

När registreras min ansökan?
När ansökningsavgiften har registrerats hos kommunen.
Tänk på att det kan ta upp till tre dagar bankdagar innan din betalning finns registrerad hos oss.

Vad har jag för plats i tomtkön?
Efter anmälan blivit registrerad tilldelas ni ett könummer. Besked om vilket nummer ni tilldelats kommer att skickas till er per post.

Kan man överlåta sin plats i tomtkön?
Ja men enbart till äkta make eller sambo. Skriftlig anmälan behövs göras till kommunen med begäran om överlåtelse.

Vad gäller för medsökande?
En medsökande tillåts. Ni har dock bara ett könummer. Om medsökande ska stå med på köpekontraktet bör den finnas registrerad som medsökande.

Får make/ maka/ sambo ha varsin köplats?
Nej.

Vilken åldersgräns gäller?
Lägsta ålder är 18 år.

När förlorar jag min köplats?

  • Den årliga tomtköavgiften ej betalats inom anmodad tid.
  • Adress- och/eller namnändring ej meddelats kommunen.
  • Sökande förvärvat tomt av kommunen.

När måste jag betala årsavgiften?
Årsavgiften ska vara oss tillhanda senast 31 januari, i annat fall stryks sökanden ur kön.

Hur sker fördelningen av tomter?
Fördelning sker efterkötid och de val som sökanden gjort via sin ansökan.
Den som har stått längst i kön får erbjudande om sitt förstaval och så vidare. Detta sker tills alla tomter är fördelade.
När sökanden fått ett erbjudande har man 14 dagar på sig att tacka ja eller nej.

Vad händer om jag vill lägga till val efter anmälan?
Tillägg är möjligt men begäran måste ske skriftligen till kommunen.

Hur mycket får jag betala i anslutningsavgifter?
För få korrekt information om tillkommande anslutningskostnader för vatten och avlopp kontakta www.nsva.se. För information om el, gas och fjärrvärmekostnader kontakta www.oresundskraft.se.

Måste jag betala anslutningsavgiften för en föreskriven uppvärmningsform?
Ja.

Kan man få bredband?
Varierar från område till område. Mer information får ni av Bjuvs stadsnät.

Kan man få traditionellt kopparnät för telefon inom området?
Kontrollera med Telia då det kan varierar från område till område.

När ska anslutningsavgifterna betalas?
Avgifter debiteras av respektive ledningsdragande bolag.

Hur får jag bebygga tomten?
Detaljplanen anger hur tomten får bebyggas. Kontakta Bygg- och miljöförvaltningens bygglovsavdelning via Bjuvs kommuns kontaktcenter 042 – 458 50 00.

Vad är en nybyggnadskarta?
Det är en karta som behövs när du skall bygga. Den beställs från kart- och mätenheten på Bygg- och miljöförvaltningen.

När får man börja bygga på tomten?
Efter att tomten tillträtts (slutbetalningen har skett och köpebrev är utfärdat).

När måste man vara färdig med byggandet på tomten?
Senast 2 år efter tillträdesdagen. Om bebyggelsekravet inte skulle vara uppfyllt efter 2 år utgår vite enligt köpeavtalet tills det att bebyggelsekravet är uppfyllt.

När tecknas köpeavtalet?
När man tackat ja till erbjuden tomt.

När betalar man för tomten?
Handpenning på 10 % erläggs i samband med tecknande av köpeavtalet.
Resterande del av köpeskillingen erläggs då bygglovet vunnit lagakraft.

Varför handpenning?
Handpenningen erläggs som säkerhet för att köpet kommer att fullföljas.

Vad händer om jag hoppar av mellan köpeavtalets tecknande och undertecknande av köpebrev?
Ni förlorar er plats i kön, ingen återbetalning av erlagd handpenning sker. Upprättat köpeavtal returneras till kommunen.

Vad kostar tomterna?
Denna information skickas i samband med erbjudandet om tomt.

Förbud att överlåta fastigheten

Tillstånd från kommunen behövs om överlåtelse ska ske innan att bebyggelsekravet är uppfyllt.

Vad innebär en gemensamhetsanläggning?
Anläggningar som gata och park utgör ibland kvartersmark och gemensamhetsanläggning.
Driften av dessa anläggningar sköts oftast av en samfällighetsförening där de som bor i närheten av anläggningen deltar.
Deltagande fastigheter och andelstal bestäms av lantmäterimyndigheten.

Har du frågor om lediga tomter eller kommunens tomtkö?

Du är välkommen att kontakta Bjuvs kommun

Telefon: 042 - 458 50 00

E-post: info@bjuv.se

Senast publicerad: