Bjuvs kommuns logga

Översiktsplanering

Varje kommun ska enligt lag gjort upp riktlinjer och en plan för markanvändningen i sin kommun, en så kallad översiktsplan.

Flygbild över Bjuv

Bjuvs översiktsplan 2040 har varit ute på samråd. Nu bearbetar vi inkomna synpunkter.

Läs här för mer information.

En översiktsplan ska omfatta kommunens hela yta och redovisa bebyggelseutveckling, mark- och vattenanvändning, och andra allmänna intressen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men blir vägledande för hur kommunen kommer ställa sig till förfrågningar från invånare, näringsliv och myndigheter.

Planen visar grunddragen i användningen av mark- och vattenområden och i bebyggelseutvecklingen och hur riksintressen enligt miljöbalken ska tillgodoses. Staten bevakar genom Länsstyrelsen bland annat riksintressen, mellankommunala intressen och kraven på hälsa och säkerhet.

På Boverkets kunskapsbank kan du läsa mer om översiktsplaner och om översiktsplaneprocessen.

Det är kommunfullmäktige som under varje mandatperiod tar beslut om översiktsplanens aktualitet. Anses planen inaktuell initieras ett översiktsplanearbete.

Kommunen arbetar fram ett förslag på översiktsplan som skickas ut på samråd. Under samrådet får alla människor som bor i Bjuvs tycka till om samrådsförslaget. Myndigheter, andra kommuner och övriga sakägare får under samrådet också möjlighet att lämna synpunkter. Kommunen får möjlighet att revidera planförslaget utifrån de synpunkter som lämnats under samrådet innan gransksning.

När revideringar är gjorda ska förslaget på granskning. Under granskning finns yterliggare tillfälle för myndigheter, invånare och andra sakägare att tycka till om planförslaget. Efter granskningstiden ska kommunen i ett särskilt utlåtande sammanställa de synpunkter som kommit fram och redovisa de förslag som synpunkterna gett anledning till.

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om antagande och ändringar av översiktsplanen. Då en översiktsplan inte är juridiskt bindande kan inte själva innehållet i översiktsplanen överklagas. Överklagan kan enbart ske på formella grunder, det vill säga om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt.

Boverkets modell över process för översiktsplan och översiktsplanering.

Bjuvs kommuns gällande översiktsplan anger hur kommunen ska använda sina mark- och vattenområden på lång sikt.

Här kan du läsa Bjuvs Översiktsplan antagen i Kommunfullmäktige 2009-05-28 § 45 Pdf, 9.6 MB.

Aktualitetsprövning

Sammanfattad redogörelse Pdf, 5.6 MB.

Beslut kommunfullmäktige Pdf, 636.2 kB.

En fördjupad översiktsplan innebär en ökad detaljeringsgrad inom antingen ett geografiskt avgränsat område eller djupdykning inom vissa ämnesområden. En fördjupning är inte juridiskt bindande.

Bjuvs, Klippans, Svalövs och Åstorps kommuner har tillsammans antagit fördjupad översiktsplan för Söderåsen.

Översiktsplanen innebär att kommunerna med utgångspunkt från en ekologisk grundsyn angivit en vision för Söderåsens utveckling. Planen innehåller också konkreta förslag till hur visionen är tänkt att förverkligas.

Fördjupad översiktsplan för Söderåsen antagen i KF 2002-05-30 § 44.

Plandokument-start Pdf, 2.8 MB.

Plandokument-bebyggelse Pdf, 355.7 kB.

Plandokument-geologi Pdf, 1.6 MB.

Plandokument-jordbruk Pdf, 120.7 kB.

Plandokument-kommunikation Pdf, 288.3 kB.

Plandokument-kultur Pdf, 310.8 kB.

Plandokument-näringsliv Pdf, 129.9 kB.

Plandokument-naturförhållande Pdf, 943.9 kB.

Plandokument-naturvård Pdf, 507 kB.

Plandokument-skogsbruk Pdf, 539.3 kB.

Plandokument-turism Pdf, 269.4 kB.

Plandokument-vattenvård Pdf, 446.1 kB.

Plandokument-konsekvens Pdf, 495.7 kB.

Plandokument-sammanfattande beskrivning Pdf, 358.9 kB.

Bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs kommun 2022-2026

Bostadsförsörjning är ett kommunalt grunduppdrag. Alla kommuner ska enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ha antagna riktlinjer som visar hur kommunen planerar för bostadsförsörjning. Planeringen ska syfta till att skapa förutsättningar för goda bostäder för de som lever i kommunen samtidigt som ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Riktlinjerna för bostadsförsörjning är tänkt att utgöra ett underlag för planläggning enligt plan- och bygglag (2010:900) avseende det allmänna intresset bostadsbyggande. Bjuvs kommun håller på att ta fram en kommunövergripande översiktsplan och genom ett parallellt framtagande av de, för kommunen, strategiskt viktiga dokumenten ökar möjligheterna för samstämmighet och samtidigt en tydlig riktning för bostadsutvecklingen i Bjuvs kommun.

Riktlinjer för bostadsförsörjning ska enligt lag innehålla kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, planerade insatser för att nå målen samt hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. Riktlinjerna ska grunda sig på en analys av bostadsbeståndet, behoven och bostadsmarknaden i kommunen. Vidare föreskriver lagen att kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.

Bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs kommun 2022-2026 Pdf, 2.1 MB.

PM – Analys och förutsättningar Pdf, 4.1 MB.

Detta PM utgör ett underlag till kommande riktlinjer för bostadsförsörjning men även ett underlag för den översiktliga planeringen. I detta kunskapsunderlag presenteras en analys som kan ligga till grund för en mer samlad bild av demografisk utveckling, bostadsefterfrågan, marknadsförutsättningar och behov hos särskilda grupper i Bjuvs kommun

PM – Utbyggnadspotential Pdf, 5.4 MB.

Syftet med förevarande PM är att visa en översiktlig kartläggning av utbyggnadspotentialen, identifiera lämpliga lägen för utbyggnad, beräkna volym för potentiell utbyggnad samt föra en diskussion om var förtätning kan och bör prioriteras.

Byggbaserad befolkningsprognos  Pdf, 584.5 kB.år 2022-2040

Trendbaserad befolkningsprognos  Pdf, 582.4 kB.år 2022-2040

Regional planering

I Skåne län ansvarar regionen för att upprätta ett förslag till regionplan eller förslag till ändring av en regionplan. Planen antas av regionfullmäktige.

Regionplan för Skåne 2022-2040

2013 antogs en Strukturplan för Familjen Helsingborg (tidigare Skåne Nordväst). Syftet med arbetet var att stärka de regionala aspekterna kring fysisk planering och bidra med ett väl förankrat planeringsunderlag för kommunernas översiktsplaner.

Strukturplan för Familjen Helsingborg

Senast publicerad: