Bjuvs kommuns logga

Marklov, rivningslov och förhandsbesked

Avser du utföra markarbete som schaktning eller fyllning eller riva en byggnad behöver du ansöka om marklov respektive rivningslov. När du planerar att bygga något men vill veta om det är möjligt på just den platsen innan du söker bygglov kan du söka förhandsbesked.

Förhandsbesked

Om du vill bygga något som kräver bygglov kan du först söka förhandsbesked hos bygg- och miljöförvaltningen. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig. Om du får positivt förhandsbesked är det bindande om du söker bygglov inom två år efter att beslutet vunnit laga kraft.

Marklov

I områden med detaljplan krävs, om inte annat har bestämts i planen, marklov för att avsevärt höja eller sänka marknivån för tomter eller allmänna platser, normalt +/- 0,5 meter. Anger detaljplanen ett visst höjdläge för markytan krävs inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.

Marklov krävs inte utanför detaljplanerat område men tillstånd från andra myndigheter eller förvaltningar kan behövas.

Rivningslov

I områden med detaljplan krävs rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader, om inte annat anges i detaljplanen. Rivningslov behövs inte för att riva sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov. Kommunen får dock besluta att rivningslov krävs även för sådana åtgärder.

Om det du planerar att riva ligger utanför detaljplanelagt område kan det krävas en anmälan till bygg- och miljönämnden.

Såhär söker du mark-, rivningslov och förhandsbesked

Du fyller i samma blankett som för bygglov och anmälan. Ansökan om mark- och rivningslov och förhandsbesked hittar du under blanketter.  Det kan krävas ritningar eller andra handlingar i ansökan om marklov eller ansökan om förhandsbesked. Ritningar ska utföras på vitt papper, nedvikta till A4-format.

En bygglovshandläggare kommer att kontakta dig om vilka handlingar som krävs i ärendet när vi har fått in en ansökan.

Skicka sedan ansökan via post till:

Bjuvs kommun

Bygg- och miljöförvaltningen

Box 501

267 25 Bjuv 

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bygg@bjuv.se

Telefon kontaktcenter: 042-458 50 00. Fråga efter bygglovshandläggare dessa tider:

Helgfri vardag

Klockan

Måndag

10.00 - 12.00

Onsdag

10.00 - 12.00

Fredag

10.00 - 12.00


Senast publicerad: