Kart- och mättjänster

På denna sida kan du läsa mer om de kart- och mättjänster som kommunen erbjuder. Kart- och mätavdelningen är en del av byggnadsförvaltningen.

Vi ger stöd åt samhällsbyggandet genom att:

  • Tillhandahålla kartor och kartunderlag
  • Ansvara för kommunens geografiska informationssystem
  • Ajourhålla byggnads- adress- och lägenhetsregistret

Kart- och mättjänster

Exempel på kartor och mätuppdrag som går att beställa av kommunen via E-tjänst eller PDF-blankett:

  • Situationsplan. Detta är ett utdrag i pdf-format från kommunens baskarta över din fastighet. Det räcker oftast med en situationsplan som underlag om du ska bygga ett uterum eller mindre komplementbyggnad. Denna debiteras ej.
  • Nybyggnadskarta. Detta är en speciell karta upprättad av kommunen som ligger till grund för dig som ska söka bygglov för större åtgärder (över 50 kvadratmeter eller om fastigheten sedan innan är obebyggd). Kartan kan bland annat innehålla markhöjder, uppgifter för VA anslutning och detaljplansinformation. På denna karta ritar du de tänkta byggnaderna med tydliga måttangivelser, färdig golvhöjd, samt minst två mått till närliggande tomtgränser. Bygglovshandläggaren anger om denna karta behövs. Nybyggnadskartan är giltig så länge förutsättningarna på fastigheten inte ändras, exempelvis förändrade markhöjder eller nya byggnader på den aktuella eller på angränsande fastigheter. Nybyggnadskartan debiteras enligt gällande taxa.

  • Utsättning. Detta innebär utstakning/markering på marken var byggnation eller objekt ska placeras enligt bygglovets måttangivelser. Den utförs i två steg: grovutsättning för schaktarbetet, och sedan finutsättning för byggnationen. Denna tjänst beställes efter beviljat startbesked. Tjänsten utföres snarast efter inkommen beställning, och du blir kontaktad innan fältarbetet utföres. Utsättningen debiteras enligt gällande taxa.

  • Lägeskontroll. Denna tjänst beställes för att fastställa att byggnadens placering stämmer överens med bygglovet. Tjänsten utföres inom ca 14 arbetsdagar från beställningen. Har byggnaden bottenplatta bör lägeskontrollen göras när gjutformen är satt, eller senast när plattan är gjuten. Murad grund bör också kontrolleras vid så tidigt byggnadsskede som möjligt. Vid andra byggnadssätt, exempelvis med plintar, kontrolleras byggnaden när den är uppförd. Om byggnaden inte går att nå på grund av låst grind, lösgående hund eller dylikt, eller om du vill vara med vid kontrollen, anger du detta på beställningsblanketten så vi kan bestämma en tid. Lägeskontroll debiteras enligt gällande taxa.

Här beställer du kart- och mättjänster

Kart- och mättjänster debiteras enligt taxa (antagen i Kf 2011).

Adresser och lägenhetsregister

Kommunen fastställer gatunamn och adresser, posten fastställer postnummer. Fastighetsägare som har frågor om lägenhetsnumrering eller behöver en ny förteckning över beslutade lägenhetsnummer ska kontakta den kommun där fastigheterna finns.

Mer information om lägenhetsregistret hittar du på Lantmäteriets hemsida.

För fastighetsbildning med mera kontakta Lantmäteriet.

Kommunkarta

I den digitala kommunkartan kan du själv välja vad du vill se. Här finns till exempel våra skolor och omsorgsboenden markerade. Kommunkartan är ett samarbete mellan sex kommuner i nordvästra Skåne. Här kan du söka efter bland annat skolor, samhällsfunktioner och omsorgsboenden.

Kommunkarta: Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga

Karta med gällande detaljplaner

I kartan med detaljplaner kan du hitta plankartor och tillhörande dokument genom att klicka på ett område som du vill se detaljplan för.

Karta med detaljplaner i Bjuvs kommun