Bjuvs kommuns logga

Kart- och mättjänster

På denna sida kan du läsa mer om de kart- och mättjänster som kommunens kart/mät/GIS-avdelning (KMG) erbjuder. KMG-avdelningen är en del av bygg- och miljöförvaltningen.

 

Flygfoto över Södra Storgatan i Bjuv.

Vi ger stöd åt samhällsbyggandet genom att:

  • Tillhandahålla kartor och kartunderlag
  • Ansvara för kommunens geografiska informationssystem
  • Ajourhålla byggnads- adress- och lägenhetsregistret

Kart- och mättjänster

Exempel på kartor och mätuppdrag som går att beställa av kommunen via E-tjänst eller PDF-blankett:

  • Situationsplan. Detta är ett utdrag i pdf-format på din fastighet. En situationsplan är ofta tillräcklig som underlag om du tänkt göra en mindre tillbyggnad eller en mindre komplementbyggnad, exempelvis ett uterum eller en carport. Situationsplanen är kostnadsfri.
  • Nybyggnadskarta. Detta är en karta upprättad av kommunen som ligger till grund för dig som ska söka bygglov för byggnader större än 50 kvadratmeter eller om fastigheten sedan tidigare är obebyggd. Nybyggnadskartan innehåller befintliga förhållanden, markhöjder, uppgifter för VA-anslutning och detaljplansinformation. Nybyggnadskartan är giltig så länge förutsättningarna på fastigheten inte ändras, exempelvis förändrade markhöjder eller nya byggnader på den aktuella eller på angränsande fastigheter.
    Tjänsten utföres inom ca 14 dagar och debiteras enligt gällande taxa.
  • Utsättning. Detta innebär markering på marken var byggnation eller objekt ska placeras enligt bygglovets måttangivelser. Den utförs i två steg: grovutsättning för mark- och schaktarbetet, och finutsättning för exakt placering av byggnationen.Utsättning kan först beställes när du fått beviljat startbesked. Tjänsten utföres inom ca 14 dagar och debiteras enligt gällande taxa.
  • Lägeskontroll. Denna tjänst fastställer att byggnadens placering stämmer överens med bygglovet. Ska byggnaden ha gjuten bottenplatta ska lägeskontrollen göras när gjutformen är färdig eller senast i samband med gjutningen. Murad grund bör också kontrolleras vid så tidigt byggnadsskede som möjligt. Vid andra byggnadssätt, exempelvis med plintar, kontrolleras byggnaden när den är uppförd. Om byggnaden inte går att nå på grund av låst grind, lösgående hund eller dylikt anger du detta på beställningen så vi kan bestämma en tid. Tjänsten utföres inom ca 14 dagar och debiteras enligt gällande taxa.
  • Gränsvisning. Detta innebär att din fastighets gränser markeras med käppar eller färgmarkering på marken. Du kan välja om den ska omfatta hela fastigheten eller exempelvis endast gränsen mot en viss grannfastighet eller väg. Tjänsten utföres inom ca 14 dagar och debiteras enligt gällande taxa.

Här beställer du kart- och mättjänster

Kart- och mättjänster debiteras enligt taxa (antagen i Kf 2011).

Adresser och lägenhetsregister

Kommunen fastställer gatunamn och adresser, posten fastställer postnummer. Fastighetsägare som har frågor om lägenhetsnumrering eller behöver en ny förteckning över beslutade lägenhetsnummer ska kontakta den kommun där fastigheterna finns.

Mer information om lägenhetsregistret hittar du på Lantmäteriets hemsida.

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bygg@bjuv.se

Senast publicerad: