Bjuvs kommuns logga

Stadsplanering Höganäs Borgestad-området

Bjuvs kommun och Höganäs Borgestad AB har delat en lång och rik historia ända sedan företaget startade gruvverksamhet i området 1873. För att möjliggöra en framtid där centrala Bjuv kan blomstra fullt ut har kommunen ingått ett avtal om att köpa marken vilket ger stora möjligheter för utveckling av tätorten Bjuv.

Bildväljare

Planerna för området är fortfarande i sin linda men målsättningen är att skapa en urban boendemiljö med koppling till Bjuvs ursprung.

Platsens historia och tegelarkitektur ska såväl bevaras som utvecklas och kopplas tills det stationsnära läget.

Höganäs Borgestad AB planerar att bygga en mer avancerad och effektiv produktionsanläggning i kommunen, vilket kommer att bana väg för en mer hållbar produktion. Byggandet av en ny anläggning säkerställer en fortsatt industrinärvaro i kommunen och säkrar framtida sysselsättning för många invånare.

Frågor och svar om Höganäs Borgestad-området

Det är två områden: industriområdet vid Höganäs Borgestad som heter Bjuv 1:14 som är cirka 18 hektar samt gruvområdet Bjuv 22:1 och Bjuv 10:4 (vid Gruvmuseet) som är cirka 23 hektar stort.

Höganäs Borgestad kommer fortfarande ha kvar sin verksamhet på området idag. Men samtidigt planerar vi för en ny plats för företaget att flytta till inom kommunen. Det kommer gå ut ett planförslag för deras nya område under sommaren 2024. På sikt kommer företaget att flytta verksamheten till det nya området inom kommunen.

Bjuvs tätort hur vuxit runt omkring Höganäs Borgestads fabriksområde. Förr la man industrier nära järnvägen, idag vill vi i stället ha bostäder stationsnära. Området har ett mycket bra strategiskt läge nära centrum, skola och kollektivtrafik. Med tiden har det blivit uppenbart att den centrala placeringen av företagets fabriksområde utgör ett hinder för den fortsatta utvecklingen av stadskärnan och infrastrukturen. Anledningen till köpet av marken är att Bjuvs kommun vill ha en rådighet av utvecklingen och en markreserv för framtida ökning av antalet invånare och vara beredda så att Bjuvs tätort kan växa.

Visionen är att detta stationsnära område kan bli en plats för både parker och mötesplatser, men också bostäder och verksamhetslokaler. Det är ett mycket långsiktigt arbete och därför är inget spikat ännu, men området öppnar för många möjligheter i framtiden.

Inom området finns fina gamla industribyggnader i tegel. Under året gör vi en inventering av vilka byggnader som har kulturhistoriskt värde. Vi kommer se över vilka byggnader som ska bevaras och renoveras.

Vissa naturvärden är viktiga att bevara till exempel grönområdet som kallas Tivoliparken. Sydväst om industriområdet finns ett område med växtlighet och en kulle som avskiljer industriområdet och nuvarande bostadsområde. Detta område är också värt att se över.

Kommunen går i gång med planeringen i stora drag nu. Allmänheten kommer att kunna följa utvecklingen här på vår hemsida och i våra sociala kanaler.

Vi kommer löpande få tillträde till de olika delarna i området. Samtidigt påbörjas planeringen på bred front och vi kommer att se över och inventera områdets olika delar och byggnader.

Vi kommer ta fram en upprustningsplan och påbörja en upprustning av Tivoliparken under närmsta året.

Här kan du hitta fler gamla bilder över området: Gamla Bjuf

Sidan uppdateras löpande med ny information kring projektet.

Senast publicerad: