Bjuvs kommuns logga

Så här behandlar Bygg- och miljönämnden i Bjuvs kommun dina personuppgifter

Informationen nedan beskriver hur dina personuppgifter behandlas inom Bygg- och miljönämnden

Om personuppgifter

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Det kan vara ditt namn, ditt personnummer, en fastighetsbeteckning eller ett telefonnummer. Även en bild är en personuppgift om det är möjligt att identifiera dig på bilden.

Om Bygg- och miljönämnden som personuppgiftsansvarig
Bygg- och miljönämnden i Bjuvs kommun ansvarar för all hantering av personuppgifter som sker inom ramen för dess verksamhet. Verksamheten består bland annat av myndighetsutövning, vilket innebär att det fattas beslut gentemot enskilda när du exempelvis ansökt om bygglov eller bostadsanpassningsbidrag. I verksamheten utförs även tillsyn och kontroller.

Bygg- och miljönämnden har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt i samband med myndighetsutövningen och den övriga verksamheten.

Hur hanterar Bygg- och miljönämnden dina personuppgifter?

All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande principer som anges i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Principerna innebär bland annat att personuppgifter bara får samlas in för berättigade ändamål och att mängden uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålen. Det ska även finnas en rättslig grund för behandlingen.

All behandling av dina personuppgifter syftar till att fullgöra bygg- och miljönämndens uppdrag. Den rättsliga grunden för att nämnden ska kunna behandla dina personuppgifter är i regel att

  • behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i kommunens myndighetsutövning
  • behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som kommunen har
  • behandlingen är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtal

Nämnden kan även använda sig av samtycke som rättslig grund i vissa fall när ovanstående grunder inte är tillämpliga.

Vilka uppgifter behandlar Bygg- och miljösnämnden?
För att bygg- och miljönämnden ska kunna fullgöra sitt uppdrag måste nämnden dokumentera vissa uppgifter om dig. I vissa ärenden är det du själv som gör en anmälan eller ansökan. Det kan handla om anmälan om kamin eller ansökan om bygglov. Då anger du själv ditt namn och dina kontaktuppgifter genom vår e-tjänst på hemsidan, personuppgifter som vi sedan tar del av under handläggningen av ditt ärende. Om du ansöker om bostadsanpassningsbidrag så kommer vi att behöva hantera underlag som rör ditt hälsotillstånd.

En fastighetsbeteckning är en personuppgift som hanteras av bygg- och miljönämndeni flera avseenden. Förutom att de hanteras vid ansökan om olika typer av lov, så meddelar vi uppgifter om fastighetsbeteckningar till Lantmäteriet.

För att utföra bygg- och miljönämndens uppdrag kring tillsyn och kontroller behöver vi också ta in namn och kontaktuppgifter. Nämnden kan också komma att använda dina personuppgifter för att administrera avgifter och för att följa upp och kvalitetssäkra vårt arbete.

Var sparar nämnden dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas digitalt i våra verksamhetssystem och i våra fysiska arkiv.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Bygg- och miljönämndens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför behöva lämna ut allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess.

Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter om det stöds av lag eller förordning. Om du överklagar något av nämndens beslut, så kommer beslut och underlag att skickas vidare till behörig rättslig instans.

Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till nämndens personuppgiftsbiträden, det vill säga systemleverantörer, för att kunna fullgöra ändamålet med behandlingen.

Överföring till tredje land
Personuppgifter som hanteras på kommunens egna servrar överförs inte till länder utanför EU/EES. I de fall där kommunen anlitar personuppgiftsbiträden har de genom avtal förbundit sig att följa dataskyddsförordningens bestämmelser. Detta innebär att personuppgiftsbiträdena är skyldiga att informera nämnden om uppgifterna skulle överföras till tredje land och vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Hur länge sparar nämnden dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas olika länge beroende på vilken handling de finns i. Nämndens informationshanteringsplan anger hur länge olika handlingar får sparas eller när de ska raderas. Vissa handlingar som innehåller personuppgifter måste arkiveras och sparas för framtiden.

Kontakt, klagomål och uppgifter till dataskyddsombud
Om du har några frågor avseende behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ut registerutdrag eller rättning av felaktiga uppgifter är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter.

Adress
Bjuvs kommun
Box 501 (Besöksadress: Mejerigatan 3)
267 25 Bjuv

Telefon: 042-458 50 00

E-post: info@bjuv.se

Fax: 042-782 32

Om du har klagomål på hur Bygg- och miljönämnden behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till kommunen och även till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), www.imy.se.

I Bjuvs kommun finns ett dataskyddsombud som ska hjälpa de personuppgiftsansvariga med dataskyddsfrågor. Dataskyddsombudet är även kontaktperson gentemot IMY och allmänheten.

Dataskyddsombud

Melinda Höglind

042-458 56 62

melinda.hoglind@bjuv.se

Senast publicerad: