Bjuvs kommuns logga

Bostadsanpassning

Kommunens bostadsanpassningsbidrag är till för dig med en funktionsnedsättning och är i behov av att få din bostad anpassad för att du ska kunna bo kvar och klara av ett självständigt boende.

Bostadsanpassningsbidrag, BAB, är ett ekonomiskt bidrag för åtgärder av bostadens fasta funktioner, och med fasta funktioner menas sådant som normalt inte tas med vid flytt.

Bostadsanpassning handlar om att du ska kunna förflytta dig, sova och vila, sköta hygien, laga mat och äta samt ta dig in och ut ur bostaden. Det kan exempelvis röra sig om bidrag för att ta bort trösklar, montera lyftanordningar, montering av ramper, ledstänger och räcken, breddning av dörrar med mera.

Du får inte bidrag om åtgärden hör till normalt underhåll eller beror på byggnadstekniska brister.
Du kan inte få bidrag till bostadsanpassning om du har en tillfällig sjukdom eller genomgår rehabilitering.

Ansökan

Ansökan görs på blanketten Ansökan om bostadsanpassning Pdf, 903.2 kB..  Pdf, 901.4 kB.Ni kan även kontakta handläggaren på Bygg-och miljöförvaltningen telefonnummer 042- 458 50 18, telefontid: måndag, onsdag samt fredag, kl. 11:00-12:00.

Att skicka med i din ansökan

  • Till ansökan SKA det bifogas ett intyg som beskriver och styrker att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionshindret. I intyget ska förslag till lämplig lösning framgå, så kallat åtgärdsförslag. Intyget kan utfärdas av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. Offerter SKA inhämtas av sökanden från 3 olika entreprenörer/utförare och dessa ska bifogas ansökan.
  • Ett krav för att bostadsanpassningsbidraget ska kunna beviljas är att fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen lämnat medgivande till anpassningen. Ansvaret för att söka tillstånd för anpassningen ligger på den enskilde hyresgästen eller bostadsrättsinnehavaren.
  • Även nyttjanderättshavare behöver ge sitt medgivande till anpassningar som är inne i bostanden. Med nyttjanderättshavare menas personer som utöver sökande står på hyreskontraktet eller bostadsrättskontraktet.

Vid ansökan om spisvakt/spistimer ska du kontakta handläggaren för bostadsanpassningsbidrag, för att erhålla en specifik ansökningsblankett som endast gäller spisvakt/spistimer.

Handläggning

Oftast gör handläggaren ett hembesök eller ber om komplettering innan beslut kan tas. Handläggaren fattar sedan beslut om din rätt till bidrag för bostadsanpassning. Ett skriftligt beslut kommer att skickas med post hem till dig. Om ni beviljas bostadsanpassningsbidrag ansvarar du själv för beställningen.

När beslutet översändes bifogas ett underlag för kontoanmälan samt returkuvert för att skicka in den tillsamman med din fakturakopia. Handläggaren utbetalar beviljat bostadsanpassningsbidrag till anmält konto och därefter skickar du in kvitto till handläggaren att fakturan är betald.


Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Lämna din överklagan till Bygg- och miljöförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutets bilaga om överklagan

Så här ansöker du om reparationsbidrag

Reparationsbidrag kan i vissa fall beviljas till reparationer av tekniskt avancerade anordningar som beviljas genom bostadsanpassningsbidrag.
Om din beviljade anordning behöver repareras ska du kontakta entreprenör för felsökning och begära in en offert på reparationskostnaden. I offerten ska framgå orsak till felet. Ett reparationsbidrag beviljas ej till fel som man själv orsakat. Ansökan om reparationsbidrag görs på blanketten Ansökan om reparationsbidrag Pdf, 655.1 kB. eller genom att kontakta handläggare på Bygg- och miljöförvaltningen 042-458 50 18 som översänder blanketten.

Till erhållna fakturor som avser årlig service/besiktning avseende hissanordningar som beviljats som en bostadsanpassning, används blanketten för Ansökan om reparationsbidrag.

Om du beviljas reparationsbidrag

Om du beviljas bidrag ansvarar du själv för beställningen. Beviljat bidrag betalas ut till dig som sökande eller till entreprenören efter att anpassningen eller repartionen är utförd.

För mer information

Boverkets hemsida

Riksdagens hemsida

Kontakt

Handläggare Sari Nymberg, bostadsanpassning

Telefontid: måndagar, onsdag samt fredag kl. 11:00-12:00.

Telefon 042-458 50 18

Senast publicerad: