Bjuvs kommuns logga

Bygglov och anmälan

Här kan du läsa om när du behöver söka bygglov eller göra anmälan och hur du går tillväga för att göra en ansökan om bygglov eller anmäla en byggåtgärd som är lovbefriad. Du kan även klicka dig vidare i menyn för att läsa mer om när du kan behöva söka marklov, rivningslov eller förhandsbesked.

När behöver jag söka bygglov, marklov, rivningslov eller göra en anmälan?

Du behöver bygglov om du ska bygga ett nytt hus eller bygga till det du redan har. Du kan också behöva bygglov om du vill ändra utseende på ditt hus, bygga murar och plank, sätta upp skyltar och en del annat.

Använd gärna våra checklistor för bygglov och anmälan för att se vilka handlingar du behöver skicka in.

Kontakta gärna oss på bygg- och miljöförvaltningen i ett tidigt skede för rådgivning.

Om du inte hittar svar på din fråga skicka den gärna till bygg@bjuv.se eller kontakta en bygglovshandläggare på våra telefontider måndag, onsdag, fredag klockan 10:00 - 12:00.

Här nedan har vi listat några åtgärder som kräver bygglov. Vid en handläggning av ansökan om bygglov gör vi bedömningen om grannarna behöver tillfrågas eller inte, men vi rekommenderar dig ändå att alltid kommunicera med dina grannar om du funderar på att söka bygglov.

Om det som du vill göra inte finns med på listan nedanför så kontakta oss på bygg- och miljöförvaltningen i god tid så svarar vi gärna på frågor.

 • Bygga nytt. Exempelvis om du bygger ett helt nytt bostadshus men också om du vill bygga nytt garage eller förråd på tomten.
 • Bygga till. Om du vill bygga till ditt hus med mer än 15 kvadratmeter kräver det ansökan om bygglov. Om du vill göra en tillbyggnad som är mindre än 15 kvadratmeter behöver du göra en anmälan.
 • Bygga en carport.
 • Måla om eller göra andra fasadändringar på ditt hus om det ligger inom detaljplanelagt område.
 • Byta taktäckningsmaterial om ditt hus ligger inom detaljplanerat område.
 • Inreda en byggnad helt eller delvis för ett annat ändamål. Om du i en byggnad vill inreda flera lägenheter, eller lokal för handel, hantverk eller industri krävs det bygglov. Det gäller oavsett vart byggnaden ligger. Om du tänkt ändra rumsindelning eller göra annan inre ändring så krävs inte bygglov, men det kan däremot krävas anmälan.
 • Uppföra palltält eller lagertält.

Även annat än byggnader kräver bygglov

Det är inte bara byggnader som kräver bygglov. Du behöver också bygglov för att anordna, inrätta, uppföra eller ändra vissa anläggningar som exempelvis:

 • Murar och plank. I Bjuvs kommun har vi riktlinjer för detta för att underlätta för dig som tänkt bygga en mur eller ett plank, se riktlinjerna lite längre ner på den här sidan.
 • Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar. Skyltar som är mindre än 1 kvadratmeter får sättas upp utan bygglov.
 • Upplag och materialgårdar, som exempelvis varaktig uppställning av bilar, båtar och byggmaterial.
 • Idrottsplatser, småbåtshamnar, friluftsbad, golfbanor och vissa vindkraftverk.
 • Fasta cisterner eller liknande för hälso- och miljöfarliga produkter och brandfarliga ämnen.
 • Radio- eller telemaster samt torn. Men inte mindre sådana som endast är till för en fastighet som exempelvis en parabolantenn.
 • Anordna upplag eller materialgårdar

En ansökan ska vara skriftlig och skickas till bygg- och miljöförvaltningen. Den ska innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som bygg- och miljöförvaltningen behöver för att göra sin bedömning om exempelvis de tekniska egenskapskraven kan antas vara uppfyllda.

Nedan framgår vilka underlag du oftast behöver lämna in:

 • Situationsplan (kartbild) i skala som visar byggnaden eller tillbyggnadens placering. Byggnaden eller tillbyggnaden ska vara måttsatt på bredden och längden samt att minst två vinkelräta mått ska vara inritade till tomtgränsen. Situationsplanen ersätts oftast med en nybyggnadskarta när det gäller nybyggnation eller när bygg- och miljöförvaltningen anser att det krävs.
 • Fasadritningar som är skalenliga och måttsatta, lämpligen i skala 1:100, visande byggnadens eller tillbyggnadens fasader från alla väderstreck.
 • Planritning som är skalenlig och måttsatt, lämpligen i skala 1:100, visande samtliga våningars rumsindelning. Tillgängligheten ska vara redovisad.
 • NCS-kod för färg på husets exteriör ska vara redovisad i ansökningsblanketten eller på ritning.
 • Sektionsritning som är skalenlig och måttsatt, lämpligen i skala 1:100
 • Anmälan om kontrollansvarig (för större åtgärder).
 • Eventuellt andra underlag som beskriver det du avser att göra.

Varje ritning ska innehålla följande information: fastighetsbeteckning, skala och skalstock, datum, norrpil och/eller väderstreck.

Din ansökan ska skickas med post till:

Bygg- och miljöförvaltningen

Bjuvs kommun

Box 501

267 25 Bjuv.

Ibland krävs det att du gör en anmälan och får ett startbesked i stället för bygglov. Alla exempel nedan kräver att åtgärden placeras minst 4,5 meter från grannen. Om den är närmare grannen än 4,5 meter behöver du få dennes medgivande. Om det är kommunen som är granne och åtgärden hamnar närmare än 4,5 meter krävs ansökan om bygglov.

I en anmälan till bygg- och miljöförvaltningen krävs ofta samma handlingar som när du söker bygglov, det vill säga ifylld blankett och ritningar.

Nedan är några exempel på vad som kräver en anmälan till bygg- och miljöförvaltningen.

 • Bygga en komplementbyggnad upp till 30 kvadratmeter på din bostadsfastighet, en så kallad attefallare. Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage (komplementbyggnad). Du kan bygga flera attefallshus, men alla attefallshus som du har byggt på tomten får vara högst 30 kvadratmeter tillsammans.
 • Göra en tillbyggnad om max 15 kvadratmeter på ditt en- och tvåbostadshus.
 • Inreda ytterligare en lägenhet i ditt enbostadshus.
 • Bygga takkupa. Takkupan får inte vara större än en tredjedel av takfallet.
 • Byta eller installera ny kamin eller eldstad.
 • Riva en byggnad som ligger utanför detaljplanelagt område.
 • Göra ingrepp i bärande konstruktion, väsentligt ändra planlösning eller andra ändringar som kan påverka brandskyddet.

En anmälan ska vara skriftlig och skickas till bygg- och miljöförvaltningen. Den ska innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som bygg- och miljöförvaltningen behöver för att göra sin bedömning om exempelvis de tekniska egenskapskraven kan antas vara uppfyllda.

Ansökningsblanketten ska vara ifylld med dina person- eller organisationsuppgifter, namn, adress, och fastighetsbeteckningen. Du ska i din anmälan också bifoga förslag till kontrollplan, om du har en kontrollansvarig så ska hen hjälpa dig med detta. Om det kan uppkomma farligt avfall på grund av din åtgärd så ska du ange detta i din anmälan. Nedan framgår vilka underlag du oftast behöver lämna in:

 • Situationsplan (kartbild) som visar byggnaden eller tillbyggnadens placering. Byggnaden eller tillbyggnaden ska vara måttsatt på bredden och längden samt att minst två vinkelräta mått ska vara inritade till tomtgränsen. Kontaktcenter i Bjuvs kommun hjälper dig gärna med att ta fram detta kartunderlag. Situationsplanen ersätts oftast med en nybyggnadskarta när det gäller nybyggnation eller när bygg- och miljöförvaltningen anser att det krävs.
 • Fasadritningar som är skalenliga och måttsatta, lämpligen i skala 1:100, visande byggnadens eller tillbyggnadens fasader från alla väderstreck.
 • Planritning som är skalenlig och måttsatt, lämpligen i skala 1:100, visande samtliga våningars rumsindelning. Tillgängligheten ska vara redovisad.
 • NCS-kod för färg på husets exteriör ska vara redovisad i ansökningsblanketten eller på ritning.
 • Sektionsritning som är skalenlig och måttsatt, lämpligen i skala 1:100
 • Anmälan om kontrollansvarig (för större åtgärder).
 • Förslag på kontrollplan.
 • Eventuellt andra underlag som beskriver det du avser att göra.

Varje ritning ska innehålla följande information: fastighetsbeteckning, skala och skalstock, datum, norrpil och/eller väderstreck.

Din anmälan ska skickas med post till:

Bygg- och miljöförvaltningen

Bjuvs kommun

Box 501

267 25 Bjuv.

Här nedan har vi listat åtgärder som varken kräver bygglov eller anmälan

 • Bygga en friggebod. Den får vara högst 15 kvadratmeter. Om den placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter behöver grannarna godkänna placeringen. Om kommunen är berörd granne krävs ansökan om bygglov.
 • Bygga en spaljé.
 • Skyddad uteplats med plank. Planket får som högst vara 1,8 meter och uteplatsen ska placeras max 3,6 meter från bostadshuset.
 • Skärmtak som är högst 15 kvadratmeter. Om den placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter behöver grannarna godkänna placeringen.
 • Trädäck som är mellan 0 - 0,5 meter över befintlig marknivå.

Funderar du på att montera solcellspaneler eller solfångare på ditt hus? Här ser du om detta kräver bygglov eller ej.

Då behövs inte bygglov

Om samtliga nedanstående krav uppfylls är solcellspaneler och solfångare bygglovsbefriade:

 • Anläggningen monteras utanpå byggnadens fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial och följer fasadens form eller taklutning.
 • Byggnaden eller området inte anses som särskilt värdefullt, inte är skyddat i detaljplanen och inte finns med i bevarandeplanen för Bjuvs kommun.
 • Anläggningen inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Detaljplanen för området inte kräver bygglov för solcellspaneler och solfångare, eller byggnaden ligger utanför detalj-planerat område.
 • Det inte finns utökad lovplikt i områdesbestämmelserna.

Om din anläggning inte uppfyller ovanstående krav behöver du söka bygglov för solcellspaneler och solfångare.

Om din byggnad ligger inom ett område som finns med i Bevarandeplanen för Bjuvs kommun är det extra viktigt att du tänker på placering och utformning av din anläggning. Detta för att inte byggnaden eller området ska förvanskas. Placeringen av anläggningen i dessa områden kanske därför passar bättre på baksidan av byggnaden, eller på exempelvis ett förråd eller garage där anläggningen inte blir lika synlig.

Handlingar och ansökan

Nedanstående handlingar ska ingå i din ansökan om du ska söka bygglov för solcellspanel eller solfångare:

 • Ansökningsblankett för bygglov, ifylld och signerad.
 • Situationsplan (karta på din fastighet). På situationsplanen ska du markera på vilken byggnad/byggnader du tänkt montera din anläggning. Kontaktcenter i Bjuvs kommun hjälper dig gärna med att ta fram detta kartunderlag.
 • Fasadritning eller takplansritning i skala 1:100. På ritningen ska du rita in placeringen av dina solcellspaneler eller solfångare.
 • Sektionsritning i skala 1:100. På sektionsritningen ritar du in placering och lutning på dina solcellspaneler eller solfångare.

Din ansökan ska skickas med post till:

Bygg- och miljöförvaltningen

Bjuvs kommun

Box 501

267 25 Bjuv.

Innan du ska installera en eldstad och rökkanal, exempelvis braskamin måste du göra en anmälan till bygg- och miljöförvaltningen.

Du får inte börja installera din eldstad innan du fått en kontrollplan med startbesked från bygg- och miljöförvaltningen.

Efter installationen ska du kontakta en certifierad sotare för inspektion. När inspektionen är gjord ska du fylla i och signera kontrollplanen och bifoga den tillsammans med godkänt och signerat besiktningsprotokoll. Innan eldning i eldstaden sker första gången måste ett slutbesked ha utfärdats.

En anmälan ska vara skriftlig och skickas till bygg- miljöförvaltningen. Den ska innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för att göra sin bedömning om exempelvis de tekniska egenskapskraven kan antas vara uppfyllda. Ansökningsblanketten ska vara ifylld med dina person- eller organisationsuppgifter, namn, adress, och fastighetsbeteckningen. Du ska i din anmälan också bifoga förslag till kontrollplan. Om det kan uppkomma farligt avfall på grund av din åtgärd så ska du ange detta i din anmälan.

Nedan framgår vilka underlag du oftast behöver lämna in:

 • Ansökningsblankett för anmälan ifylld och med en beskrivning av det du tänkt göra.
 • Situationsplan (karta på din fastighet). På situationsplanen ska du markera på vilken byggnad/byggnader åtgärden ska utföras. Kontaktcenter i Bjuvs kommun hjälper dig gärna med att ta fram detta kartunderlag.
 • Skalenlig och måttsatta fasadritningar, lämpligen i skala 1:100, visande byggnadens eller tillbyggnadens fasader från alla väderstreck. Redovisning av skorstenens utformning, placering och mått.
 • Skalenlig och måttsatt planritning, lämpligen i skala 1:100, visande samtliga våningars rumsindelning. Redovisning av eldstadens placering i byggnaden.
 • Skalenlig och måttsatt sektionsritning, lämpligen i skala 1:100, Redovisning av rökkanalens dragning. Om det finns en befintlig rökkanal behöver vi ej dessa handlingar.
 • Förslag till kontrollplan. Har du ingen bifogar vi en tillsammans med ditt startbesked. Länk till kontrollplan: Kontrollplan eldstad.
 • Prestandard deklaration.

Varje ritning ska innehålla följande information: fastighetsbeteckning, skala och skalstock, datum, norrpil och/eller väderstreck.

Din ansökan ska skickas med post till:

Bygg- och miljöförvaltningen

Bjuvs kommun

Box 501

267 25 Bjuv.

I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för ett byggprojekt. Syftet med en kontrollplan är att ha uppsikt över att moment i byggandet som kan få allvarliga följder eller ge stora kostnader i efterhand faktiskt görs rätt. I listan nedan har vi samlat exempel på kontrollplaner för olika åtgärder.

Kontrollplan byggbodar

Kontrollplan carport

Kontrollplan eldstad

Kontrollplan fasadändring

Kontrollplan hiss

Kontrollplan komplementbyggnad

Kontrollplan mur

Kontrollplan plank

Kontrollplan skylt

Kontrollplan skärmtak

Kontrollplan takkupa

Kontrollplan tillbyggnad

Kontrollplan transformatorstation

Kontrollplan uterum


Vill du läsa mer?

På Boverket kan du läsa mer om kontrollplaner

Länk till Boverket

Inom ett område med detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt. Men det finns vissa undantag:

Det krävs inte bygglov för

 • en skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter,
 • en orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter,
 • en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor,
 • en skylt inomhus,
 • valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning,
 • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande,
 • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen, och
 • ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen.

De två första punkterna gäller inte om skylten eller orienteringstavlan placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är bevarandevärt. I Bjuv kommuns bevarandeplan framgår vilka områden och byggnader som är bevarandesvärda, se den här.

Skyltar ska alltid utformas varsamt och smälta väl in i omgivningen. Om skylten ska placeras på en byggnad så finns det ofta naturliga platser där en skylt kan placeras så att budskapet framgår tydligt utan att vara dominerande. Inom områden eller på byggnader som är bevarandesvärda blir kravet på utformning ännu viktigare. Om en skylt ska placeras på marken så är det viktigt att tänka på trafiksäkerheten. Skylten får aldrig skymma skikten eller ta uppmärksamheten från trafiken.

I områden som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning om:

 • ljusanordningen kan ha stor inverkan på omgivningen, eller
 • ljusanordningen placeras i eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är bevarandevärt.

Handlingar och ansökan

Nedanstående handlingar ska ingå i din ansökan om du ska söka bygglov för skylt eller ljusanordning:

 • Ansökningsblankett för bygglov, ifylld och signerad.
 • Situationsplan (karta på din fastighet). På situationsplanen ska du markera på vilken byggnad/byggnader du tänkt montera din anläggning. Kontaktcenter i Bjuvs kommun hjälper dig gärna med att ta fram detta kartunderlag.
 • Fasadritning eller takplansritning i skala 1:100. På ritningen ska du rita in placeringen av skylten eller ljusanordningen.
 • En bild, skiss eller ritning som tydligt visar skylten eller ljusanordningens utseende och utformning.

Din ansökan ska skickas med post till:

Bygg- och miljöförvaltningen

Bjuvs kommun

Box 501

267 25 Bjuv.

För de flesta ärenden som kräver bygglov eller anmälan är avgiften beroende av ärendets omfattning och storlek. Kostnaden för bygglov och anmälan beräknas efter taxa som SKR (Sveriges kommuner och regioner) tagit fram och fastställts av kommunfullmäktige. I samband med bygglov kan även nybyggnadskarta samt utstakning och lägeskontroll av byggnaden behövas. Dessa tjänster beställs hos bygg- och miljöförvaltningen och avgift tas ut enligt gällande taxa.

Här hittar du Bjuvs kommuns bevarandeplan och kulturhistoriska inventeringar av olika områden i kommunen.

Bevarandeplanen Pdf, 12.7 MB. är antagen 1998 (Kf 1998-10-29,§ 87) och gäller som riktlinjer men är inte juridiskt bindande.

Prästkragen - Kulturhistorisk värdering, beskrivning och rekommendationer Pdf, 3.4 MB.

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bygg@bjuv.se

Telefon kontaktcenter: 042-458 50 00. Fråga efter bygglovshandläggare dessa tider:

Helgfri vardag

Klockan

Måndag

10.00 - 12.00

Onsdag

10.00 - 12.00

Fredag

10.00 - 12.00

Fredagen den 14 juni 2024 kommer telefontiden utgå då förvaltningen kommer vara på utbildning.

Senast publicerad: