Bjuvs kommuns logga

Enskilt avlopp

 

Vattenkran NSVA 

Nedan hittar du information kring vatten och avlopp.

Egen brunn

Har du egen vattentäkt i form av grävd eller borrad brunn ansvarar du själv för att vattnet har bra kvalitet. Är ni en förening som tar vatten från en gemensam brunn måste brunnen vara registrerad hos miljöavdelningen. Om brunnsvattnet används för offentligt eller kommersiellt syfte måste brunnen också vara registrerad.

Registrera enskild brunn

Har ni en samfällighetsförening som tar vatten från en gemensam brunn måste ni registrera brunnen hos miljöavdelningen om ni:

 • använder mer än 10 kubikmeter vatten per dygn eller
 • är fler än 50 personer som får vatten från brunnen.

Registreringskravet gäller även för kommersiella och offentliga fastigheter med egen brunn.

Använd blanketten Pdf, 1.2 MB.

Miljöavdelningen kommer att kontakta er för att boka in ett besök där vi kontrollerar att ni ser till att vattnet är säkert att dricka.

Få råd om vattenkvalitet

Kommunen ansvarar inte för vattnets kvalitet i privata brunnar men miljöavdelningen ger råd när det gäller vattenkvalitet och provtagning. Kontakta miljöavdelningen vid misstanke om förorening av vattnet.

Analysera ditt dricksvatten

Livsmedelsverket rekommenderar att man som brunnsägare regelbundet tar prover på sitt dricksvatten. Anlita alltid ett ackrediterat vattenanalyslaboratorium som använder säkra analysmetoder. Ofta finns möjligheten att beställa analys och provtagningsflaskor direkt på nätet.

Radon i dricksvatten

Radon kan vara ett problem i vatten från djupborrade brunnar eftersom radonet avgår till inomhusluften. På Strålsäkerhetsmyndigheten finns mer information om radon.

Ansök om tillstånd för enskilt avlopp

För att få anlägga en egen avloppsanläggning med vattentoalett ansluten måste du ha tillstånd från miljöavdelninge. Inom särskilt känsliga områden krävs tillstånd även om bara bad-, disk- och tvättvatten släpps ut till anläggningen.

Avgift för att ansöka om tillstånd för eget avlopp

Avgift för ansökan

Miljöavdelningen tar ut en avgift för att för att handlägga din ansökan om tillstånd för en ny avloppsanläggning eller ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanläggning.

Om du vill inrätta en anläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten räcker det oftast att du gör en anmälan till miljöavdelningen.

Komplementbyggnader? Kontakta miljöavdelningen

Ska du bygga en komplementbyggnad med vatteninstallationer till din fastighet kan det krävas en anmälan eller ansökan till miljöavdelningen. Kontakta miljöaavdelningen innan du installerar en ny komplementbyggnad och kopplar på den till din nuvarande avloppsanläggning.

Timavgiften

Mer information om timavgiften finns på sidan Avgifter för miljötillsyn

Så här gör du

Bestäm dig för vilken avloppsanläggning du vill ha

Avloppsanläggningen måste göras på ett professionellt sätt. Om du inte har tillräckliga kunskaper för att välja anläggning, undersöka marken eller utföra anläggningen behöver du ta in sakkunnig hjälp. MIljöavdelningen kan tala om vilka krav som generellt ställs på avloppsanläggningar där du bor och ge dig information om olika avloppslösningar men du måste själv bestämma vilken anläggning du vill ha. Generellt så ställer vi krav på hög skyddsnivå för miljöskydd och normal eller hög skyddsnivå för hälsoskydd.

Ställer vi krav på hög skyddsnivå för hälsoskydd, alltså smittskyddsrening, ska reningstekniker som är förtillverkade, till exempel UV-ljus, vara testade av en tredje part i fält under nordiska förhållanden.
E-coli och ytterligare en bakterie som finns i avloppsvatten ska presenteras i testresultatet.

När vi fått in din ansökan gör vi en bedömning av vad som gäller för just din fastighet. Kontakta gärna miljöavdelningen innan du lämnar in din ansökan om du har frågor.

Fyll i och skicka in blanketten

Fyll i och skicka in blanketten Anordnande eller ändring av enskild avloppsanordning där WC ingår Pdf, 845.5 kB.
När du bestämt dig för vilken avloppsanläggning du vill ansöka om så skickar du in en ansökan/anmälan till oss tillsammans med situationsplan och andra nödvändiga handlingar som anges på ansökningsblanketten. Det tar 3-6 månader innan du får ett beslut.

Miljöavdelningen bedömer din ansökan

När du lämnat in din ansökan så gör vi bedömning av vilka krav som en avloppsanläggning på just din fastighet måste nå upp till. Sedan avgör vi om anläggningen som du vill ha klarar de kraven. Vi kontrollerar även att avloppsanläggningen och ledningar som går till och från anläggningen inte ligger för nära vattenbrunnar. Om vi saknar någon uppgift för att kunna göra en bedömning får du ett brev där vi ber dig skicka in det vi saknar. Om vi bedömer att anläggningen klarar kraven kontaktar vi dig för att boka tid för ett besök på din fastighet. Fastighetsägare som vi bedömer är berörda av din planerade anläggning, till exempel dina grannar, får tillfälle att yttra sig över ansökan.

Du får ett beslut

Efter att vi har besökt din fastighet och fått in alla uppgifter vi behöver så tar vi beslut i ditt ärende. Om vi bedömer att anläggningen klarar de krav som ställs får du ett tillstånd. Om vi däremot är osäkra på om anläggningen som du vill ha klarar av de krav som ställs så kommer vi att skicka ett brev där vi förklarar varför och du får möjlighet att bemöta detta innan vi bestämmer om vi ska godkänna din ansökan eller inte.

Nu kan du anlägga

Nu kan du anlägga din anläggning. Anläggningen måste utföras av en sakkunnig person. Tänk på att om det varit berörda grannar i ärendet så kan du behöva vänta på att beslutet vinner laga kraft innan du får börja arbetet. Att beslutet vunnit laga kraft innebär att alla som varit berörda av dina planer har fått en kopia på beslutet och tiden för dem att överklaga beslutet, tre veckor, har gått ut.

Slutbesiktning

Det är viktigt att du eller entreprenören tar foton under arbetets gång på avloppsledningar, avloppsanläggningen och utsläppspunkten innan det nya avloppet har täckts över med jord.

OBS! Om du behöver ändra placering av ditt avlopp under grävarbetet, måste du kontakta miljöavdelningen.

I samband med anläggning ska du tillsammans med din entreprenör fylla i kontrollrapporten som du fick tillsammans med ditt tillståndsbeslut. Du kan även hitta kontrollrapporten här Word, 149.4 kB.

Kontrollrapporten och foton ska sedan skickas in till miljöavdelningen. Om vi inte har några anmärkningar får du ett protokoll från oss.

Cirka ett år efter att vi har skickat ut protokollet kommer vi ut och tittar på ditt nya avlopp.

Krav på eget avlopp

Som fastighetsägare har du ansvar för att avloppsvatten från din fastighet renas tillräckligt innan det släpps ut. Miljöavdelningen är tillsynsmyndighet och kontrollerar att enskilda avloppsanläggningar uppfyller dagens krav på rening.

Tillsyn på enskilda avlopp

Kommunens miljöavdelning är tillsynsmyndighet för enskilda avloppsanläggningar. Tillsynsmyndigheten kontrollerar att miljöbalken följs.

Vid tillsyn av enskilda avlopp kontrolleras till exempel att avloppsanläggningar som har vattentoalett påkopplad genomgår mer rening än enbart slamavskiljning.

Fastighetsägare som släpper ut avloppsvatten har ett ansvar för att avloppsanläggningen sköts och fungerar som den ska. Det finns många olika typer av avloppsanläggningar som är mer eller mindre tekniskt komplicerade. En mer tekniskt komplicerad avloppsanläggning kräver mer skötsel av fastighetsägaren.
Vid tillsyn av avloppsanläggningar kontrolleras att fastighetsägaren har den kunskap som krävs för att sköta om sitt avlopp.

Miljöavdelningen kontrollerar att avloppsanläggningen inte har synliga brister som gör att otillräckligt renat avloppsvatten släpps ut. Upptäcks brister på en avloppsanläggning vid ett tillsynsbesök kan miljöavdelnigen ställa krav på att bristerna ska åtgärdas. Vid ett tillsynsbesök kan även villkor i tillstånd och förelägganden för avloppsanläggningar kontrolleras.

Miljöavdelningen följer upp klagomål på avloppsanläggningar med ett tillsynsbesök för att skydda hälsa och miljön.

Miljöavdelningen tar ut en taxa för tillsynsarbetet enligt en taxa som har beslutats av kommunfullmäktige.

Krav på rening

Lagen säger att avloppsvatten ska behandlas så att människors hälsa och miljön skyddas. Det finns inga specifika krav på hur avloppsvatten ska renas och hur mycket det ska renas. Hur hårda krav som ställs beror på hur känslig omgivningen är. Miljöavdelningen måste göra en bedömning av vilka krav som ska gälla i varje enskilt fall. Kraven måste vara rimliga i förhållande till nyttan för hälsa och miljö och inte leda till orimliga kostnader.

Skydd av miljön

Om avloppsvatten inte renas från syreförbrukande och gödande ämnen så kan det bidra till algblomning eller att sjöar och vattendrag växer igen. I Havs- och vattenmydighetens allmänna råd finns de krav som är rimliga att ställa på enskilda avloppsanläggningar.

Skydd av människors hälsa

Hur hårda krav som ställs på att avloppsvattnet ska renas från smittämnen har att göra med hur vattnet släpps ut och hur omgivningen ser ut. Om avloppsvattnet släpps ut i marken är det viktigt att det inte når grundvattnet innan det renats eftersom grundvatten kan användas som dricksvatten. Om vattnet inte är tillräckligt renat när det släpps ut i ytvatten, till exempel en bäck eller ett dike, så kan människor och djur som kommer i kontakt med det bli sjuka. Om vattnet rinner vidare från utsläppspunkten till en badplats eller i närheten av dricksvattenbrunnar är kraven på rening ännu hårdare.

Slamavskiljare räcker inte

Det räcker inte med att du har en slamavskiljare (till exempel en trekammarbrunn eller tvåkammarbrunn), det måste finnas ytterligare rening om du släpper ut avloppsvatten i till exempel en bäck, ett dike eller i marken. Slamavskiljare avskiljer stora partiklar men eftersom föroreningarna till stor del är lösta i avloppsvattnet innebär det att en mycket liten del av föroreningarna stannar i slamavskiljaren. Avloppsvatten som har renats dåligt innehåller bland annat näringsämnen och bakterier som bidrar till olika problem i vattendrag och havet. Bakterierna i avloppsvattnet kan spridas till dricksvattnet och göra både människor och djur sjuka. Ett annat problem som dåligt renat avloppsvatten kan bidra till är övergödningen som kan leda till syrebrist samt påverkan på fisk och andra vattenlevande djur.

Äldre anläggningar

Har du en avloppsanläggning som är gjord för mer än 20 år sedan kan reningen ha blivit så dålig att den behöver förbättras. Det gäller även om du har ett tillstånd för anläggningen. Det finns en checklista på Avloppsguiden som du kan använda för att kontrollera ditt avlopp. Om du ska ändra din avloppsanläggning behöver du anmäla eller söka nytt tillstånd hos miljöavdelningen beroende på hur stor förändringen blir.

Ansök om dispens för slamtömning

Vill du ha glesare tömning av din brunn eller tank måste du söka dispens, det vill säga undantag från regeln, hos miljöavdelningen. Det ska du också göra om du vill få dispens för att själv ta hand om slam eller latrin, eller för att själv ta hand om material från fosforfälla.

Glesare slamtömning

Om du har en godkänd avloppsanläggning kan du få längre tid mellan hämtningarna för till exempel:

 • sluten tank i en- och tvåpersonershushåll med små mängder avloppsvatten.
 • slam från slamavskiljare och minireningsverk om det gäller små mängder slam.

Gör så här

Ansökan om dispens för glesare slamtömning av sluten tank, slamavskiljare och minireningsverk Pdf, 1020.9 kB.

Fyll i blanketten, skriv under och skicka den till miljöavdelningen.
Adress finns i blanketten.

Eget omhändertagande av slam

Du kan få dispens för eget omhändertagande av slam eller latrin på den egna fastigheten om du kan kompostera det utan att omgivningen störs.

Gör så här

Ansökan om dispens för eget omhändertag av slam eller latrin Pdf, 1 MB.

Fyll i blanketten och skriv under den. Du ska även skicka med en karta som visar:

 • Vattenbrunnar inom 20 meter från komposten
 • Placering av komposten
 • Spridningsytor för nedmyllande av färdigkomposterat material
 • Spridningsytor för spridning av urin.

Skicka blankett och karta till miljöavdelningen. Adress finns i blanketten.

Eget omhändertagande av material från fosforfälla

Du kan få dispens för att själv ta hand om material från fosforfälla om du kan kompostera det på fastigheten eller på närliggande jordbruksfastighet utan att omgivningen störs.

Gör så här

Ansökan om dispens för eget omhändertag av fosforfälla Pdf, 1 MB.

Fyll i blanketten, skriv under och skicka den till miljöavdelningen.
Adress finns i blanketten.

Avgift

Miljöavdelningen tar ut en avgift per timme för att handlägga din ansökan. Aktuell timavgift finns på sidan Avgifter för miljötillsyn.


Tillstånd för förmultningstoalett

För att installera torrtoalett, förmultningstoalett eller separett med latrinkompostering behöver du söka tillstånd från kommunens miljöavdelning.

Eget omhändertag av slam

Kommer du att ta hand om latrin från toaletten själv ska du även fylla i dispensansökan för eget omhändertag av slam eller latrin. Dispens kan du få om du kan kompostera det på den egna fastigheten utan att omgivningen störs.

Läs mer om vad ansökan ska innehålla på sidan.

Ansök om dispens för slamtömning

Avgift för ansökan

För att pröva din ansökan tar miljöavdelningen ut en avgift. Hur stor avgiften blir beror på hur lång tid det tar att handlägga ärendet. Aktuell timavgift finns på sidan Avgifter för miljötillsyn. Där hittar du också mer information om våra avgifter.

Så här gör du

 1. Fyll i blanketten Ansökan om tillstånd för torrtoalett/förmultningstoalett/separett Pdf, 643.9 kB.
 2. Om det är aktuellt: fyll även i blanketten Ansökan om dispens för eget omhändertag av slam eller latrin Pdf, 1 MB.
 3. Skicka in blanketten/blanketterna till miljöavdelningen.
 4. MIljöavdelningen gör en bedömning av din ansökan. Om vi bedömer att ansökan är komplett och att allt är i sin ordning ger vi tillstånd och du kan installera.
 5. När torrtoaletten/förmultningstoaletten/separetten är installerad ska du informera miljöavdelningen.

Senast publicerad: