Stipendier och flaggansökningar

I menyn nedan hittar du information om ansökan för stipendier och flaggor som delas ut på nationaldagsfirandet.

Bjuvs kommuns ungdomsledarpris tillfaller ungdomsledare i hos kultur- och fritidsförvaltningen registrerad förening som bedriver ungdomsverksamhet inom Bjuvs kommun. Syftet med priset är att uppmärksamma ungdomsledarinsatser utöver det vanliga.

Pristagaren utses årligen av kultur- och fritidsnämnden efter förslag från förening. 

Vid val av pristagare tar nämnden hänsyn till bland annat följande faktorer:

  • Ledarens insatser för den aktuella målgruppen vad avser social situation och gemenskap, gruppkänsla, resultat.
  • Ledarens kreativitet för att söka nya vägar och förnya verksamheten.
  • Ledarens engagemang i ungdomarna och deras situation.
  • Ledarens insatser för att skaffa sig större kompetens som ledare genom deltagande i kurser av olika slag.

Prissumman uppgår till 5 000 kronor för ungdomsledaren samt 5 000 kronor till föreningen som ungdomsledaren är aktiv inom.

Ungdomsledarpriset utdelas till pristagaren och föreningen vid firandet den 6 juni.

Nomineringstiden för 2021 har gått ut.

Kulturpriset tilldelas person eller personer, som utfört en värdefull gärning inom vetenskapens, konstens, musikens, arkitekturens, litteraturens, teaterns, hembygdsvårdens, folkbildningens eller annat kulturellt område.

Som pristagare kan endast komma ifråga person (-er), förening (-ar) eller organisation (-er) som är födda, bosatta eller verksamma i Bjuvs kommun.

Förslag till pristagare kan lämnas av allmänheten på blankett som finns på kommunbiblioteken, i kommunhuset eller på kommunens hemsida. Kultur- och fritidsnämnden kan även ta fram egna förslag.

Kulturpristagare utses av kultur- och fritidsnämnden.

Prissumman uppgår till 5 000 kronor.

Kulturpriset utdelas årligen vid firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni.

Nomineringstiden för 2021 har gått ut.

Vid nationaldagsfirandet 6 juni delar kultur- och fritidsnämnden årligen ut tre stycken flaggor. Föreningar, privatpersoner och organisationer med hemvist i kommunen kan ansöka om en flagga.

Ansökningstiden för 2021 har gått ut.