Bjuvs kommuns logga

Kulturförening

Förening som organiserar sig kring folklig eller estetisk kultur. Med folklig kultur menas till exempel hembygdsföreningar och andra föreningar som vill uppmärksamma ett visst lands eller regions kultur och traditioner. Med estetisk kultur menas till exempel teater, dans, konst, eller utövande av liknande konstnärligt uttryck.

För att räknas som förening med barn- och ungdomsverksamhet krävs att minst 50 procent av medlemmarna är i åldern 4-20 år, eller att föreningen har minst 50 medlemmar i åldern 4-20 år.

Marknadsföringsbidrag
Din förening kan söka bidrag för att producera material med syfte att marknadsföra föreningens arrangemang eller enskilda aktiviteter. Det kan vara affischer, annonser (både tryckt material och digitalt), program eller liknande. Bidraget syftar inte till att marknadsföra föreningens löpande verksamhet.

Bidraget täcker upp till 50 procent av kostnaden men inte mer än 5 000 kronor per år. Bidraget täcker inte porto.

Marknadsföringsbidraget kan sökas löpande under året.
Ansökan görs via föreningsportalen i Smartbook.

Lokalbidrag
Lokalbidrag kan sökas av föreningar som hyr eller äger en lokal. Lokalen måste vara en förutsättning för verksamheten och användas för kontinuerlig verksamhet. Lokaler som kommunen hyr ut till en subventionerad kostnad till föreningar är inte bidragsberättigad.

Bidraget täcker 50 procent av driftskostnaden men inte mer än 25 000 kronor per år.

Om din förening hyr sin lokal är det årshyran som är driftskostnaden.

Om din förening äger sin lokal är det ränta, värme, el, sophantering, försäkring, vatten och avlopp som är driftskostnaden. Telefon, internetuppkoppling och förbrukningsmaterial är inte en driftskostnad. För investeringar i en lokal som föreningen äger, se Investeringsbidrag.

Sista ansökningsdag för lokalbidrag är 30 april för föregående år.
Ansökan görs via föreningsportalen i Smartbook.

Investeringsbidrag
Om din förening äger sina lokaler kan du ansöka om bidrag för löpande underhåll, renoveringar eller annan investering som rör lokalerna.

Bidraget söks i förhand och ansökan ska vara inne senast den 31 mars. I ansökan ska det vara beskrivet vilka behov ni har och vilka kostnader som finns (till exempel genom att bifoga en offert). Under april sammanställer kultur- och fritidsförvaltningen ansökningarna och fördelar bidraget enligt prioriteringarna som listas i dokumentet ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag”. Bidraget betalas ut innan investeringen sker. Bidraget ska användas och redovisas till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 31 december samma år. Blir kostnaden lägre än vad som godkänts i förhandsbeskedet kan föreningen behöva betala tillbaka en del av bidraget. Blir kostnaden högre än vad som godkänts i förhandsbeskedet är föreningen inte berättigad till ett högre bidrag. För att föreningen ska kunna söka bidrag krävs att föreningen själv står för minst 40 procent av kostnaden. Vid akuta reparationer eller liknande kan bidraget sökas i efterhand. Bedömningen av behovet utgår från prioriteringslistan ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag”.

Ansökan görs via föreningsportalen i Smartbook.

Lokalt aktivitetsstöd
Alla föreningar som uppfyller kraven för att ta del av kommunens föreningstjänster, kan söka Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd). Aktivitetsstödet beräknas utifrån antalet deltagare som är mellan 4 och 20 år vid varje aktivitet. För att aktiviteten ska vara en godkänd sammankomst behöver den pågå minst en timme, med minst tre deltagare och en ledare. Ledaren måste vara 15 år eller äldre. För skolidrottsföreningar måste ledaren vara 13 år eller äldre. Föreningen får 8 kronor per deltagare i en godkänd sammankomst. Skolidrottsföreningar får 4 kronor per deltagare i en godkänd sammankomst. Ungdomsföreningar behöver ha minst fem deltagare och en ledare för att sammankomsten ska vara godkänd.

Föreningar ansöker om lokalt aktivitetsstöd genom Smartbook. Ledaren registrerar deltagarnas närvaro i Smartbook eller i system som är RF anslutna. Uppgifterna rapporteras till kommunen två gånger per år: 25 februari för höstens aktiviteter (1 juli-31 december) och 25 augusti för vårens aktiviteter (1 januari-30 juni).

Kontakta Martin Sjöstrand för instruktioner om hur du ansöker.

Uppdragsbidrag
Vid olika tillfällen kan kommunen ge en eller flera föreningar i uppdrag att genomföra vissa uppgifter i utbyte mot ersättning. Kultur- och fritidsförvaltningen och din förening kommer till en skriftlig överenskommelse om uppdragets ramar och förväntningar, samt vilken ersättning som utgår. Initiativet till uppdraget kan komma från antingen kommunen eller föreningen.

Bidraget utgår i förhållande till arbetsinsatsen, men kan normalt inte överstiga 10 000 kronor per år. Bidraget kan aldrig utgå till en specifik person som arvode, utan går till föreningen.

Har din förening en bra idé om ett uppdrag ni kan utföra? Ta kontakt med Martin Sjöstrand

Utvecklingsbidrag
En förening, oavsett föreningstyp, kan ansöka om hjälp för att finansiera till exempel projekt, inköp eller investeringar som krävs för att utveckla föreningens verksamhet. Utvecklingen ska vara planerad att genomföras under ett års tid. Bidraget fördelas enligt prioriteringarna som listas i dokumentet ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag”, och utvecklingen ska ske i enlighet med kommunens mål om jämlikhet, hållbarhet och delaktighet.

Bidraget söks i förhand och ansökan ska vara inne senast den 31 mars. Av ansökan ska det framgå behov och kostnad (till exempel offert). Under april samlar kultur- och fritidsförvaltningen ansökningar och fördelar bidraget enligt prioriteringslistan ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag”. Bidraget ska användas och redovisas till kultur- och fritidsförvaltningen senast ett år efter att bidraget har beviljats.

Läs mer om hur du ansöker här.

Marknadsföring
Din förening har möjlighet att få hjälp i grundläggande marknadsföringskunskaper för att rekrytera medlemmar, ledare, och synliggöras i kommunen. Exempel på saker du kan få hjälp med är att starta konton på sociala medier, skapa en hemsida och tips på hur ni når ut med föreningsinformation. Ta gärna del av checklistan ”Gör ni allt för att nå ut?” som finns på Bjuvs kommuns webbplats.

Arrangemangsplanering
Din förening kan få stöd med grunderna i att planera ett arrangemang, goda råd, eller utökad hjälp med att identifiera utvecklingsområden. Ett arrangemang av extra stor vikt eller storlek som är i linje med kommunens vision och mål kan vara berättigat för extra tjänster. Extra tjänster kan ingå i ett arrangemang som anses vara bidragsberättigat, det vill säga i linje med kommunens mål och syften. Exempel på sådan tjänst kan vara ökad marknadsföring i kommunens kanaler eller ytterligare stöd i planeringen. Vill du diskutera ert arrangemang, ta kontakt med kultur- och fritidsförvaltningen.

Utbildning
Din förening har möjlighet att delta kostnadsfritt i utbildningar som kommunen anordnar i mån av plats. Kommunen anordnar fyra utbildningar per år, inbjudan går ut via mail. Alla föreningar har möjlighet att komma med förslag på vilka utbildningar som ska anordnas.

Allmänt föreningsstöd
Alla föreningar som är registrerade i Bjuvs kommun får allmänt föreningsstöd. Det innebär möjligheten att vara med i föreningsregistret på webben, att marknadsföra föreningen i kommunens evenemangskalender och att kostnadsfritt delta i kommunens arrangemang med föreningsinformation. Du kan även få hjälp med frågor om till exempel bidrag, föreningsutveckling, lokalhyra och andra liknande frågor. Insatser som riktar sig till de prioriterade målgrupperna barn och unga, pensionärer och personer med funktionsvariationer är prioriterade i det stöd som kommunen erbjuder.

Senast publicerad: