Bjuvs kommuns logga

Idrottsförening med barn- och ungdomsverksamhet

Förening som bedriver idrotts-, frilufts-, eller scoutverksamhet och där minst 50 procent av medlemmarna är i åldern 4-20 år, eller där minst 50 medlemmar är i åldern 4-20 år. För att den här föreningstypen ska kunna söka bidrag krävs det att föreningen är representerad på minst två av fyra utbildningar som kommunen anordnar under ett år.

Lokalt aktivitetsstöd
Alla föreningar som uppfyller kraven för att ta del av kommunens föreningstjänster, kan söka Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd). Aktivitetsstödet beräknas utifrån antalet deltagare som är mellan 4 och 20 år vid varje aktivitet. För att aktiviteten ska vara en godkänd sammankomst behöver den pågå minst en timme, med minst tre deltagare och en ledare. Ledaren måste vara 15 år eller äldre. För skolidrottsföreningar måste ledaren vara 13 år eller äldre. Föreningen får 8 kronor per deltagare i en godkänd sammankomst. Skolidrottsföreningar får 4 kronor per deltagare i en godkänd sammankomst. Ungdomsföreningar behöver ha minst fem deltagare och en ledare för att sammankomsten ska vara godkänd.

Föreningar ansöker om lokalt aktivitetsstöd genom Smartbook. Ledaren registrerar deltagarnas närvaro i Smartbook eller i system som är RF anslutna. Uppgifterna rapporteras till kommunen två gånger per år: 25 februari för höstens aktiviteter (1 juli-31 december) och 25 augusti för vårens aktiviteter (1 januari-30 juni).

Kontakta Martin Sjöstrand för instruktioner om hur du ansöker.

Lokalbidrag
Lokalbidrag kan sökas av föreningar som hyr eller äger en lokal. Lokalen måste vara en förutsättning för verksamheten och användas för kontinuerlig verksamhet. Lokaler som kommunen hyr ut till en subventionerad kostnad till föreningar är inte bidragsberättigad.

Bidraget täcker 50 procent av driftskostnaden men inte mer än 25 000 kronor per år.

Om din förening hyr sin lokal är det årshyran som är driftskostnaden.

Om din förening äger sin lokal är det ränta, värme, el, sophantering, försäkring, vatten och avlopp som är driftskostnaden. Telefon, internetuppkoppling och förbrukningsmaterial är inte en driftskostnad. För investeringar i en lokal som föreningen äger, se Investeringsbidrag.

Sista ansökningsdag för lokalbidrag är 30 april för föregående år.
Ansökan görs via föreningsportalen i Smartbook.

Investeringsbidrag
Om din förening äger sina lokaler kan du ansöka om bidrag för löpande underhåll, renoveringar eller annan investering som rör lokalerna.

Bidraget söks i förhand och ansökan ska vara inne senast den 31 mars. I ansökan ska det vara beskrivet vilka behov ni har och vilka kostnader som finns (till exempel genom att bifoga en offert). Under april sammanställer kultur- och fritidsförvaltningen ansökningarna och fördelar bidraget enligt prioriteringarna som listas i dokumentet ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag”. Bidraget betalas ut innan investeringen sker. Bidraget ska användas och redovisas till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 31 december samma år. Blir kostnaden lägre än vad som godkänts i förhandsbeskedet kan föreningen behöva betala tillbaka en del av bidraget. Blir kostnaden högre än vad som godkänts i förhandsbeskedet är föreningen inte berättigad till ett högre bidrag. För att föreningen ska kunna söka bidrag krävs att föreningen själv står för minst 40 procent av kostnaden. Vid akuta reparationer eller liknande kan bidraget sökas i efterhand. Bedömningen av behovet utgår från prioriteringslistan ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag”.

Läs mer om hur du ansöker här.

Bidrag för att anordna utbildning
Om din förening köper en utbildning som anordnas på plats i Bjuvs kommun kan föreningen ansöka om bidrag för att täcka en del av kostnaden. Utbildningen kan vara riktad mot styrelsen, ledare eller andra medlemmar. Utbildningen måste godkännas av kultur- och fritidsförvaltningen i förväg och vara i linje med kommunens mål om jämlikhet, hållbarhet och delaktighet och vara relevant för föreningens utveckling.

För att få bidrag för utbildningen måste din förening bjuda in andra föreningar i mån av plats. Inbjudan går genom kommunens kontaktperson senast två veckor innan utbildningen äger rum.

Bidraget får användas till kursavgift samt arvode och resa för utbildaren. Bidraget täcker upp till 50 procent av kostnaden för utbildningen men inte mer än 10 000 kronor per år.

Bidrag för att anordna utbildning kan sökas löpande under året.
Ansökan görs via föreningsportalen i Smartbook.

Bidrag för individuell utbildning
Om din förening skickar en eller flera medlemmar på utbildning, kan föreningen ansöka om bidrag för kursavgift och resekostnad. Utbildningen måste vara i linje med kommunens mål om jämlikhet, hållbarhet och delaktighet och vara relevant för föreningens utveckling.

Bidraget uppgår till 50 procent av kostnaden men inte mer än 2 000 kronor per person och utbildning. Din förening kan inte ta emot mer än 10 000 kronor per år. Bidraget täcker inte konferenser, årsmöten eller liknande.

Bidrag för individuell utbildning kan sökas löpande under året.
Ansökan görs via föreningsportalen i Smartbook.

Marknadsföringsbidrag
Din förening kan få bidrag för att producera material med syfte att marknadsföra föreningens löpande verksamhet. Det kan vara affischer, annonser (både tryckt material och digitalt), broschyrer eller liknande. Bidraget syftar inte till att marknadsföra föreningens arrangemang eller enskilda aktiviteter, som exempelvis tävlingar, turneringar eller cuper.

Bidraget täcker upp till 50 procent av kostnaden men inte mer än 5 000 kronor per år. Bidraget täcker inte porto.

Sista ansökningsdag för marknadsföringsbidrag är 30 maj.
Ansökan görs via föreningsportalen i Smartbook.

Rekryteringsbidrag
Om ledare eller styrelsemedlem behöver ta ledigt från arbetet för att marknadsföra föreningens verksamhet, genom information eller aktiviteter, kan din förening få 300 kronor per dag och person i bidrag. Informationen eller aktiviteten ska riktas till barn och unga mellan 4 och 20 år och ha syftet att rekrytera nya medlemmar till föreningen.

Bidraget täcker bara aktiviteter som sker på dagtid. Exempel på rekryteringstillfällen som sker under dagtid är besök i skolklasser eller aktiviteter under skolloven för icke-medlemmar. Din förening kan ta emot max 4 500 kronor per år.

Sista ansökningsdag för rekryteringsbidrag är 30 april för föregående år.
Ansökan görs via föreningsportalen i Smartbook.

Uppdragsbidrag
Vid olika tillfällen kan kommunen ge en eller flera föreningar i uppdrag att genomföra vissa uppgifter i utbyte mot ersättning. Kultur- och fritidsförvaltningen och din förening kommer till en skriftlig överenskommelse om uppdragets ramar och förväntningar, samt vilken ersättning som utgår. Initiativet till uppdraget kan komma från antingen kommunen eller föreningen.

Bidraget utgår i förhållande till arbetsinsatsen, men kan normalt inte överstiga 10 000 kronor per år. Bidraget kan aldrig utgå till en specifik person som arvode, utan går till föreningen.

Har din förening en bra idé om ett uppdrag ni kan utföra? Ta kontakt med Martin Sjöstrand

Utvecklingsbidrag
En förening, oavsett föreningstyp, kan ansöka om hjälp för att finansiera till exempel projekt, inköp eller investeringar som krävs för att utveckla föreningens verksamhet. Utvecklingen ska vara planerad att genomföras under ett års tid. Bidraget fördelas enligt prioriteringarna som listas i dokumentet ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag”, och utvecklingen ska ske i enlighet med kommunens mål om jämlikhet, hållbarhet och delaktighet.

Bidraget söks i förhand och ansökan ska vara inne senast den 31 mars. Av ansökan ska det framgå behov och kostnad (till exempel offert). Under april samlar kultur- och fritidsförvaltningen ansökningar och fördelar bidraget enligt prioriteringslistan ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag”. Bidraget ska användas och redovisas till kultur- och fritidsförvaltningen senast ett år efter att bidraget har beviljats.

Läs mer om hur du ansöker här.

Utbildning
Din förening har möjlighet att delta kostnadsfritt i utbildningar som kommunen anordnar. Kommunen anordnar fyra utbildningar per år, där din förening måste vara representerad på minst två för att kunna ansöka om bidrag. Alla föreningar har möjlighet att komma med förslag på vilka utbildningar som ska anordnas.

Marknadsföring
Din förening har möjlighet att få hjälp i grundläggande marknadsföringskunskaper för att rekrytera medlemmar, ledare, och synliggöras i kommunen. Exempel på saker du kan få hjälp med är att starta konton på sociala medier, skapa en hemsida och tips på hur ni når ut med föreningsinformation. Ta gärna del av checklistan ”Gör ni allt för att nå ut?” som finns på Bjuvs kommuns webbplats. Vid behov kan du även få personlig hjälp med specifika frågor.

Ledarförmåner
Ledare är en viktig resurs för din förening. För att underlätta rekrytering av ledare finns det förmåner som ledare i föreningar med barn- och ungdomsverksamhet kan ta del av. Förmåner som är aktuella just nu hittar du på Bjuvs kommuns webbplats.

Subventionerad hyra
Din förening har rätt att hyra kommunens idrotts- och möteslokaler kostnadsfritt för barn- och ungdomsverksamhet. I idrottshallarna fördelas tiderna per läsår för stående tider. Enstaka bokningar sker i mån av lediga tider. Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen för att få mer information om hur lokaler och idrottshallar bokas.

Allmänt föreningsstöd
Alla föreningar som är registrerade i Bjuvs kommun får allmänt föreningsstöd. Det innebär möjligheten att vara med i föreningsregistret på webben, att marknadsföra föreningen i kommunens evenemangskalender och att kostnadsfritt delta i kommunens arrangemang med föreningsinformation. Du kan även få hjälp med frågor om till exempel bidrag, föreningsutveckling, lokalhyra och andra liknande frågor. Insatser som riktar sig till de prioriterade målgrupperna barn och unga, pensionärer, personer med funktionsvariationer och personer med annat modersmål än svenska är prioriterade i det stöd som kommunen erbjuder.

Senast publicerad: