Bjuvs kommuns logga

Social förening

Förening som organiserar sig kring sociala frågor, gemensamma intresseområden eller andra aktiviteter där det sociala står i fokus.

För att räknas som förening med barn- och ungdomsverksamhet krävs att minst 50 procent av medlemmarna är i åldern 4-20 år, eller att föreningen har minst 50 medlemmar i åldern 4-20 år.

Bidrag för att anordna utbildning
Om din förening köper en utbildning som anordnas på plats i Bjuvs kommun kan föreningen ansöka om bidrag för att täcka en del av kostnaden. Utbildningen kan vara riktad mot styrelsen, ledare eller andra medlemmar. Utbildningen måste godkännas av kultur- och fritidsförvaltningen i förväg och vara i linje med kommunens mål om jämlikhet, hållbarhet och delaktighet och vara relevant för föreningens utveckling.

För att få bidrag för utbildningen måste din förening bjuda in andra föreningar i mån av plats. Inbjudan går genom kommunens kontaktperson senast två veckor innan utbildningen äger rum.

Bidraget får användas till kursavgift samt arvode och resa för utbildaren. Bidraget täcker upp till 50 procent av kostnaden för utbildningen men inte mer än 10 000 kronor.

Bidrag för att anordna utbildning kan sökas löpande under året.
Ansökan görs via föreningsportalen i Smartbook.

Lokalbidrag
För att kunna söka lokalbidrag krävs att föreningen har minst 50 procent av medlemmarna är i åldern 4-20 år, eller att föreningen har minst 50 medlemmar i åldern 4-20 år.

Lokalbidrag kan sökas av föreningar som hyr eller äger en lokal. Lokalen måste vara en förutsättning för verksamheten och användas för kontinuerlig verksamhet. Lokaler som kommunen hyr ut till en subventionerad kostnad till föreningar är inte bidragsberättigad.

Bidraget täcker 50 procent av driftskostnaden men inte mer än 25 000 kronor per år.

Om din förening hyr sin lokal är det årshyran som är driftskostnaden.

Om din förening äger sin lokal är det ränta, värme, el, sophantering, försäkring, vatten och avlopp som är driftskostnaden. Telefon, internetuppkoppling och förbrukningsmaterial är inte en driftskostnad. För investeringar i en lokal som föreningen äger, se Investeringsbidrag.

Sista ansökningsdag för lokalbidrag är 30 april för föregående år.
Ansökan görs via föreningsportalen i Smartbook.

Investeringsbidrag
För att kunna söka det här bidraget behöver din förening bedriva barn- och ungdomsverksamhet och ha minst 50 procent eller 50 stycken medlemmar i åldern 4-20 år.

Om din förening äger sina lokaler och bedriver barn- och ungdomsverksamhet kan du ansöka om bidrag för löpande underhåll, renoveringar eller annan investering som rör lokalerna.

Bidraget söks i förhand och ansökan ska vara inne senast den 31 mars. I ansökan ska det vara beskrivet vilka behov ni har och vilka kostnader som finns (till exempel genom att bifoga en offert). Under april sammanställer kultur- och fritidsförvaltningen ansökningarna och fördelar bidraget enligt prioriteringarna som listas i dokumentet ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag”. Bidraget betalas ut innan investeringen sker. Bidraget ska användas och redovisas till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 31 december samma år. Blir kostnaden lägre än vad som godkänts i förhandsbeskedet kan föreningen behöva betala tillbaka en del av bidraget. Blir kostnaden högre än vad som godkänts i förhandsbeskedet är föreningen inte berättigad till ett högre bidrag. För att föreningen ska kunna söka bidrag krävs att föreningen själv står för minst 40 procent av kostnaden. Vid akuta reparationer eller liknande kan bidraget sökas i efterhand. Bedömningen av behovet utgår från prioriteringslistan ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag”.

Läs mer om hur du ansöker här.

Lokalt aktivitetsstöd
Alla föreningar som uppfyller kraven för att ta del av kommunens föreningstjänster, kan söka Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd). Aktivitetsstödet beräknas utifrån antalet deltagare som är mellan 4 och 20 år vid varje aktivitet. För att aktiviteten ska vara en godkänd sammankomst behöver den pågå minst en timme, med minst tre deltagare och en ledare. Ledaren måste vara 15 år eller äldre. För skolidrottsföreningar måste ledaren vara 13 år eller äldre. Föreningen får 8 kronor per deltagare i en godkänd sammankomst. Skolidrottsföreningar får 4 kronor per deltagare i en godkänd sammankomst. Ungdomsföreningar behöver ha minst fem deltagare och en ledare för att sammankomsten ska vara godkänd.

Föreningar ansöker om lokalt aktivitetsstöd genom Smartbook. Ledaren registrerar deltagarnas närvaro i Smartbook eller i system som är RF anslutna. Uppgifterna rapporteras till kommunen två gånger per år: 25 februari för höstens aktiviteter (1 juli-31 december) och 25 augusti för vårens aktiviteter (1 januari-30 juni).

Kontakta Martin Lind för instruktioner om hur du ansöker.

Uppdragsbidrag
Vid olika tillfällen kan kommunen ge en eller flera föreningar i uppdrag att genomföra vissa uppgifter i utbyte mot ersättning. Kultur- och fritidsförvaltningen och din förening kommer till en skriftlig överenskommelse om uppdragets ramar och förväntningar, samt vilken ersättning som utgår. Initiativet till uppdraget kan komma från antingen kommunen eller föreningen.

Bidraget utgår i förhållande till arbetsinsatsen, men kan normalt inte överstiga 10 000 kronor per år. Bidraget kan aldrig utgå till en specifik person som arvode, utan går till föreningen.

Har din förening en bra idé om ett uppdrag ni kan utföra? Ta kontakt med Martin Lind.

Utvecklingsbidrag
En förening, oavsett föreningstyp, kan ansöka om hjälp för att finansiera till exempel projekt, inköp eller investeringar som krävs för att utveckla föreningens verksamhet. Utvecklingen ska vara planerad att genomföras under ett års tid. Bidraget fördelas enligt prioriteringarna som listas i dokumentet ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag”, och utvecklingen ska ske i enlighet med kommunens mål om jämlikhet, hållbarhet och delaktighet.

Bidraget söks i förhand och ansökan ska vara inne senast den 31 mars. Av ansökan ska det framgå behov och kostnad (till exempel offert). Under april samlar kultur- och fritidsförvaltningen ansökningar och fördelar bidraget enligt prioriteringslistan ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag”. Bidraget ska användas och redovisas till kultur- och fritidsförvaltningen senast ett år efter att bidraget har beviljats.

Läs mer om hur du ansöker här.

Marknadsföring
Din förening har möjlighet att få hjälp i grundläggande marknadsföringskunskaper för att rekrytera medlemmar, ledare, och synliggöras i kommunen. Exempel på saker du kan få hjälp med är att starta konton på sociala medier, skapa en hemsida och tips på hur ni når ut med föreningsinformation. Ta gärna del av checklistan ”Gör ni allt för att nå ut?” som finns på Bjuvs kommuns webbplats.

Utbildning
Din förening har möjlighet att delta kostnadsfritt i utbildningar som kommunen anordnar i mån av plats. Kommunen anordnar fyra utbildningar per år, inbjudan går ut via mail. Alla föreningar har möjlighet att komma med förslag på vilka utbildningar som ska anordnas.

Allmänt föreningsstöd
Alla föreningar som är registrerade i Bjuvs kommun får allmänt föreningsstöd. Det innebär möjligheten att vara med i föreningsregistret på webben, att marknadsföra föreningen i kommunens evenemangskalender och att kostnadsfritt delta i kommunens arrangemang med föreningsinformation. Du kan även få hjälp med frågor om till exempel bidrag, föreningsutveckling, lokalhyra och andra liknande frågor. Insatser som riktar sig till de prioriterade målgrupperna barn och unga, pensionärer och personer med funktionsvariationer är prioriterade i det stöd som kommunen erbjuder.

Senast publicerad: