Bjuvs kommuns logga

Så här behandlar Kultur- och fritidsnämnden dina personuppgifter

Här får du information om hur Kultur- och fritidsnämnden i Bjuvs kommun behandlar dina personuppgifter.

Kultur- och fritidsnämndens personuppgiftsansvar

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Det kan vara ditt namn, ditt personnummer eller ett telefonnummer. Även en bild är en personuppgift om det är möjligt att identifiera dig på bilden.

Kultur- och fritidsnämnden i Bjuvs kommun är personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbehandling som nämnden bestämmer ändamål och medel för. Det innebär att nämnden har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas säkert, korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning.


Rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling

För att Kultur- och fritidsnämnden ska få behandla dina personuppgifter krävs att det finns en rättslig grund för behandlingen. Den rättsliga grunden kan vara att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i kommunens myndighetsutövning, eller att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som kommunen har enligt lag eller förordning.


Behandling av personuppgifter

Med begreppet behandling menas alla olika åtgärder som involverar personuppgifter
– det vill säga insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering. Nämnden samlar in och lagrar information när du exempelvis skickar in en ansökan eller gör en anmälan. I samband med att du gör din ansökan/anmälan via våra e-tjänster framgår det hur vi kommer att behandla dina personuppgifter.

Nedan följer några exempel på när Kultur- och fritidsnämnden behandlar dina personuppgifter och vilka personuppgifter det kan röra sig om:

 • Föreningsstöd
  Kultur- och fritidsnämndens behandlar personuppgifter i samband med ditt medlemskap i en förening som får ekonomiskt stöd av kommunen. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är allmänt intresse och de kategorier av personuppgifter som kan behandlas är namn, personnummer och kontaktuppgifter.

 • Kulturskolan
  Kultur- och fritidsnämnden behandlar personuppgifter i samband med anmälan och antagning till kulturskolan. Ändamålet med behandlingen är att administrera kulturpedagogisk verksamhet och den rättsliga grunden utgörs av ett allmänt intresse. Kategorier av personuppgifter som kan behandlas är namn, personnummer, kontaktuppgifter och kundnummer.

 • Biblioteksarrangemang
  Kultur- och fritidsnämnden behandlar personuppgifter i samband med anmälan och registrering till bokcirklar, föreläsningar eller tävlingar inom biblioteks programverksamhet. Ändamålet med behandlingen är att administrera arrangemanget samt eventuellt skicka priser vid tävlingar till pristagare och din rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är allmänt intresse. De personuppgifter som kan behandlas är namn och kontaktuppgifter.

 • Bibliotekskort
  Kultur- och fritidsnämnden behandlar personuppgifter i samband med registrering av lånekort. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är allmänt intresse och olika kategorier av personuppgifter som kan behandlas är namn, personnummer, kontaktuppgifter, låntagarkategori och låntagarID.


Så här får vi dina personuppgifter

Kultur- och fritidsnämnden kan få in uppgifter om dig genom dels dig själv (till exempel i samband med att du kontaktar Kultur- och fritidsnämnden i olika ärenden eller för synpunkter), dels genom information från andra (exempelvis offentliga register eller andra myndigheter eller föreningar).

Vem lämnar vi informationen till?

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför behöva lämna ut allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Så länge det inte har en avgörande betydelse för sekretessbedömningen har Kultur- och fritidsnämnden ingen rätt att efterforska till vem uppgifterna lämnas ut.

Kultur- och fritidsnämnden kan komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter där myndigheten antingen har ett eget personuppgiftsansvar eller ett gemensamt personuppgiftsansvar. Kultur- och fritidsnämnden kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till nämndens personuppgiftsbiträden för att kunna fullgöra ändamålet med behandlingen.


Mottagare utanför EU/EES

Personuppgifter som hanteras på kommunens egna servrar överförs inte till länder utanför EU/EES. I de fall där nämnden anlitar personuppgiftsbiträden har biträdena genom avtal förbundit sig att följa dataskyddsförordningens bestämmelser. Detta innebär att personuppgiftsbiträdena är skyldiga att informera kommunen om uppgifterna skulle överföras till tredje land och vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Så länge sparar vi dina uppgifter

Dina personuppgifter lagras under den tid som de behövs för ändamålet. Kultur- och fritidsnämnden utgångspunkt är enligt arkivlagstiftningen att myndigheten ska bevara allmänna handlingar. Personuppgifter som inte ingår i en allmän handling sparas endast så länge de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för. Personuppgifter som framgår i allmänna handlingar gallras utifrån beslut i Kultur- och fritidsnämndens informationshanteringsplan.


Dina rättigheter som registrerad

Du kan läsa om dina rättigheter som registrerad på https://www.bjuv.se/kommun-och-politik/sa-fungerar-kommunen/personuppgiftsbehandling.html.

Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter, Integritetsskyddsmyndigheten. Du kan även besöka Integritetsskyddsmyndighetens hemsida, www.imy.se, för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Kontakt och dataskyddsombud

Om du har några frågor avseende behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ut registerutdrag eller rättning av felaktiga uppgifter är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter.

Postadress
Bjuvs kommun
Box 501
267 25 Bjuv

Besöksadress
Bjuvs kommun
Mejerigatan 3
267 34 Bjuv

Telefon: 042-458 50 00
Fax: 042-782 32
E-post: info@bjuv.se

I Bjuvs kommun finns ett dataskyddsombud som ska hjälpa de personuppgiftsansvariga nämnderna med dataskyddsfrågor. Ombudet ska också vara kontaktpersoner gentemot Integritetsskyddsmyndigheten och allmänheten.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud för samtliga nämnder i Bjuvs kommun:

Dataskyddsombud

Melinda Höglind

042-458 56 62

melinda.hoglind@bjuv.se

Senast publicerad: