Nystartad förening

Alla föreningstyper som är i sitt första år av verksamhet har möjlighet att få hjälp med delar av uppstarten.

Startbidrag
Som nystartad förening har ni inom ert första verksamhetsår rätt till ett startbidrag på 5000 kronor. Bidraget är inte villkorat för ett speciellt syfte, utan ska användas för att föreningen ska få igång sin verksamhet.

Startbidrag kan sökas löpande under året.

Lokalbidrag
För att din nystartade förening ska kunna söka lokalbidrag krävs det att föreningen tillhör en föreningstyp som har rätt att söka lokalbidrag. Vilka föreningstyper som har rätt att söka lokalbidrag framgår i beskrivningarna av de olika föreningstyperna.

Under föreningens första verksamma år kan ni låna kommunens lokaler utan kostnad. Har din förening behov som kommunens lokaler inte lever upp till har ni möjlighet att söka ett lokalbidrag som betalas ut i förskott. Bidraget täcker en del av hyran motsvarande uppsägningstiden för lokalen. Resterande period av första året söker man kommande år i efterskott. Samma villkor som vid lokalbidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet gäller i övrigt.

Ansökan om lokalbidrag i förskott tas emot löpande under året. Sista ansökningsdag för att ansöka om lokalbidrag för föregående års lokalkostnader är 30 april.

Lokalt aktivitetsstöd
Alla föreningar som uppfyller kraven för att ta del av kommunens föreningstjänster, kan söka Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd). Aktivitetsstödet beräknas utifrån antalet deltagare som är mellan 4 och 20 år vid varje aktivitet. För att aktiviteten ska vara en godkänd sammankomst behöver den pågå minst en timme, med minst tre deltagare och en ledare. Ledaren måste vara 15 år eller äldre. Föreningen får 8 kronor per deltagare i en godkänd sammankomst. Skolidrottsföreningar får 4 kronor per deltagare i en godkänd sammankomst. Ungdomsföreningar behöver ha minst fem deltagare och en ledare för att sammankomsten ska vara godkänd.

Föreningar ansöker om lokalt aktivitetsstöd genom onlinetjänsten Aktivitetskort På Nätet (APN). Ledaren registrerar deltagarnas närvaro i APN och uppgifterna rapporteras till kommunen två gånger per år: 25 februari för höstens aktiviteter (1 juli-31 december) och 25 augusti för vårens aktiviteter (1 januari-30 juni).

Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen för instruktioner om hur du får tillgång till APN och information om hur du använder tjänsten.

Uppdragsbidrag
Vid olika tillfällen kan kommunen ge en eller flera föreningar i uppdrag att genomföra vissa uppgifter i utbyte mot ersättning. Kultur- och fritidsförvaltningen och din förening kommer till en skriftlig överenskommelse om uppdragets ramar och förväntningar, samt vilken ersättning som utgår. Initiativet till uppdraget kan komma från antingen kommunen eller föreningen.

Bidraget utgår i förhållande till arbetsinsatsen, men kan normalt inte överstiga 10 000 kronor per år. Bidraget kan aldrig utgå till en specifik person som arvode, utan går till föreningen.

Utvecklingsbidrag
En förening, oavsett föreningstyp, kan ansöka om hjälp för att finansiera till exempel projekt, inköp eller investeringar som krävs för att utveckla föreningens verksamhet. Utvecklingen ska vara planerad att genomföras under ett års tid. Bidraget fördelas enligt prioriteringarna som listas i dokumentet ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag”, och utvecklingen ska ske i enlighet med kommunens mål om jämlikhet, hållbarhet och delaktighet.

Bidraget söks i förhand och ansökan ska vara inne senast den 31 mars. Av ansökan ska det framgå behov och kostnad (till exempel offert). Under april samlar kultur- och fritidsförvaltningen ansökningar och fördelar bidraget enligt prioriteringslistan ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag”. Bidraget ska användas och redovisas till kultur- och fritidsförvaltningen senast ett år efter att bidraget har beviljats.

Utbildning
Din förening har möjlighet att delta kostnadsfritt i utbildningar som kommunen anordnar i mån av plats. Kommunen anordnar fyra utbildningar per år, inbjudan går ut via mail. Alla föreningar har möjlighet att komma med förslag på vilka utbildningar som ska anordnas.

Allmänt föreningsstöd
Ett allmänt föreningsstöd erbjuds samtliga föreningar som är registrerade i Bjuvs kommun. Det innebär möjligheter att vara med i föreningsregistret online, marknadsföra föreningen i kommunens evenemangskalender, delta i kommunens arrangemang med föreningsinfo, samt hjälp med frågor om till exempel bidrag, föreningsutveckling, lokalhyra, och andra delar som bedöms relevanta i kommunens område. Insatser som riktar sig till de prioriterade målgrupperna barn och unga, pensionärer, och personer med funktionsvariationer, är prioriterade i det stöd som kommunen erbjuder.