Bjuvs kommuns logga

Ungdomsförening

Förening med en styrelse där majoriteten är 25 år eller yngre. Verksamheten riktas till och anpassas efter barn och unga 4-20 år. För att ungdomsföreningar ska kunna söka bidrag krävs det att föreningen är representerad på minst två av fyra utbildningar som kommunen anordnar under ett år.

Ungdomspengen
Om din förening har en eller flera idéer som ni vill förverkliga, så kan ni ansöka om Ungdomspengen. Det är ett mindre bidrag med kortare handläggningstid, för att ni ska kunna förverkliga era idéer enkelt och snabbt utan för mycket komplicerat arbete. Aktiviteten ska vara riktade till barn och unga under 20 år. Bidraget kan gå till inköp som ska användas under aktiviteten, arvode till inhyrd instruktör eller personal, eller andra relevanta kostnader som krävs för att aktiviteten ska gå att genomföra. Aktiviteten måste vara i linje med kommunens mål om jämlikhet, hållbarhet och delaktighet.

Ansökningar kan göras när som helst under året, förutom under sommarlovet. Handläggningstiden är två veckor. Du kan ansöka om hur mycket eller lite pengar du vill, men din förening kan inte ta emot mer än sammanlagt 10 000 kronor per år.

Ansökan görs via föreningsportalen i Smartbook.

Arrangemangsbidrag
Om din förening vill anordna ett arrangemang finns det möjlighet att ansöka om arrangemangsbidrag. Ansökan skickas in innan arrangemanget och bidraget betalas ut i förhand. Om det visar sig att arrangemanget har kostat mindre än förväntat så kan din förening behöva betala tillbaka en del av bidraget. Om arrangemanget blir dyrare än förväntat går det inte att få mer bidrag i efterhand.

Bidraget täcker 60 procent av arrangemangets totala kostnad, men inte mer än 10 000 kronor per år.
Ansökan görs via föreningsportalen i Smartbook.

Bidrag för att anordna utbildning
Om din förening köper en utbildning som anordnas på plats i Bjuvs kommun kan föreningen ansöka om bidrag för att täcka en del av kostnaden. Utbildningen kan vara riktad mot styrelsen, ledare eller andra medlemmar. Utbildningen måste godkännas av kultur- och fritidsförvaltningen i förväg och vara i linje med kommunens mål om jämlikhet, hållbarhet och delaktighet och vara relevant för föreningens utveckling.

För att få bidrag för utbildningen måste din förening bjuda in andra föreningar i mån av plats. Inbjudan går genom kommunens kontaktperson senast två veckor innan utbildningen äger rum.

Bidraget får användas till kursavgift samt arvode och resa för utbildaren. Bidraget täcker upp till 50 procent av kostnaden för utbildningen men inte mer än 10 000 kronor per år.

Bidrag för att anordna utbildning kan sökas löpande under året.
Ansökan görs via föreningsportalen i Smartbook.

Bidrag för individuell utbildning
Om din förening skickar en eller flera medlemmar på utbildning, kan föreningen ansöka om bidrag för kursavgift och resekostnad. Utbildningen måste vara i linje med kommunens mål om jämlikhet, hållbarhet och delaktighet och vara relevant för föreningens utveckling.

Bidraget uppgår till 50 procent av kostnaden men inte mer än 2 000 kronor per person och utbildning. Din förening kan inte ta emot mer än 10 000 kronor per år. Bidraget täcker inte konferenser, årsmöten eller liknande.

Bidrag för individuell utbildning kan sökas löpande under året.
Ansökan görs via föreningsportalen i Smartbook.

Lokalt aktivitetsstöd
Alla föreningar som uppfyller kraven för att ta del av kommunens föreningstjänster, kan söka Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd). Aktivitetsstödet beräknas utifrån antalet deltagare som är mellan 4 och 20 år vid varje aktivitet. För att aktiviteten ska vara en godkänd sammankomst behöver den pågå minst en timme, med minst tre deltagare och en ledare. Ledaren måste vara 15 år eller äldre. För skolidrottsföreningar måste ledaren vara 13 år eller äldre. Föreningen får 8 kronor per deltagare i en godkänd sammankomst. Skolidrottsföreningar får 4 kronor per deltagare i en godkänd sammankomst. Ungdomsföreningar behöver ha minst fem deltagare och en ledare för att sammankomsten ska vara godkänd.

Föreningar ansöker om lokalt aktivitetsstöd genom Smartbook. Ledaren registrerar deltagarnas närvaro i Smartbook eller i system som är RF anslutna. Uppgifterna rapporteras till kommunen två gånger per år: 25 februari för höstens aktiviteter (1 juli-31 december) och 25 augusti för vårens aktiviteter (1 januari-30 juni).

Kontakta Martin Sjöstrand för instruktioner om hur du ansöker.

Uppdragsbidrag
Vid olika tillfällen kan kommunen ge en eller flera föreningar i uppdrag att genomföra vissa uppgifter i utbyte mot ersättning. Kultur- och fritidsförvaltningen och din förening kommer till en skriftlig överenskommelse om uppdragets ramar och förväntningar, samt vilken ersättning som utgår. Initiativet till uppdraget kan komma från antingen kommunen eller föreningen.

Bidraget utgår i förhållande till arbetsinsatsen, men kan normalt inte överstiga 10 000 kronor per år. Bidraget kan aldrig utgå till en specifik person som arvode, utan går till föreningen.

Har din förening en bra idé om ett uppdrag ni kan utföra? Ta kontakt med Martin Sjöstrand.

Utvecklingsbidrag
En förening, oavsett föreningstyp, kan ansöka om hjälp för att finansiera till exempel projekt, inköp eller investeringar som krävs för att utveckla föreningens verksamhet. Utvecklingen ska vara planerad att genomföras under ett års tid. Bidraget fördelas enligt prioriteringarna som listas i dokumentet ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag”, och utvecklingen ska ske i enlighet med kommunens mål om jämlikhet, hållbarhet och delaktighet.

Bidraget söks i förhand och ansökan ska vara inne senast den 31 mars. Av ansökan ska det framgå behov och kostnad (till exempel offert). Under april samlar kultur- och fritidsförvaltningen ansökningar och fördelar bidraget enligt prioriteringslistan ”Prioriteringslista vid fördelning av bidrag”. Bidraget ska användas och redovisas till kultur- och fritidsförvaltningen senast ett år efter att bidraget har beviljats.

Läs mer om hur du ansöker här.

Coachning
Känner du att det är svårt att veta hur du ska driva din förening? Behöver du hjälp att planera aktiviteter, söka bidrag, eller har andra frågor? Som ungdomsförening har ni tillgång till utökad personlig hjälp, för att hitta sätt att utveckla er och föreningen på ett sätt som passar er. Det kan handla om att få hjälp och coachning i olika frågor, till exempel att jobba mot utsatta mål, driva projekt, och utveckla sin egen röst. Kommunens kontaktperson ger det stödet i syfte att hjälpa din förening att bli självständig och lära sig grunderna i hur en demokratisk förening drivs.

Utbildning
Din förening har möjlighet att delta kostnadsfritt i utbildningar som kommunen anordnar. Kommunen anordnar fyra utbildningar per år, där din förening måste vara representerad på minst två för att kunna ansöka om bidrag. Alla föreningar har möjlighet att komma med förslag på vilka utbildningar som ska anordnas.

Marknadsföring
Din förening har möjlighet att få hjälp i grundläggande marknadsföringskunskaper för att rekrytera medlemmar, ledare, och synliggöras i kommunen. Exempel på saker du kan få hjälp med är att starta konton på sociala medier, skapa en hemsida och tips på hur ni når ut med föreningsinformation. Vid behov kan du även få personlig hjälp med specifika frågor.

Ledarförmåner
Ledare är en viktig resurs för din förening. För att underlätta rekrytering av ledare finns det förmåner som ledare i föreningar med barn- och ungdomsverksamhet kan ta del av. Förmåner som är aktuella just nu hittar du på Bjuvs kommuns webbplats.

Subventionerad hyra
Din förening har rätt att hyra kommunens idrotts- och möteslokaler kostnadsfritt för barn- och ungdomsverksamhet. I idrottshallarna fördelas tiderna per läsår för stående tider. Enstaka bokningar sker i mån av lediga tider. Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen för att få mer information om hur lokaler och idrottshallar bokas.

Allmänt föreningsstöd
Alla föreningar som är registrerade i Bjuvs kommun får allmänt föreningsstöd. Det innebär möjligheten att vara med i föreningsregistret på webben, att marknadsföra föreningen i kommunens evenemangskalender och att kostnadsfritt delta i kommunens arrangemang med föreningsinformation. Du kan även få hjälp med frågor om till exempel bidrag, föreningsutveckling, lokalhyra och andra liknande frågor. Insatser som riktar sig till de prioriterade målgrupperna barn och unga, pensionärer, personer med funktionsvariationer och personer med annat modersmål än svenska är prioriterade i det stöd som kommunen erbjuder.

Senast publicerad: