Bjuvs kommuns logga

Avgifter för miljötillsyn

Miljöavdelningen arbetar med tillsyn över fastighetsägare och verksamheter i Bjuvs kommun för att se till att de följer bestämmelserna i miljöbalken, som finns till skydd för hälsa och miljön. Vi tar ut avgifter för vårt arbete enligt en taxa som har beslutats av kommunfullmäktige.

Avgift för att anmäla eller ansöka om tillstånd

Miljöfarliga verksamheter delas in i olika grupper enligt miljöbalken – tillståndspliktiga och anmälningspliktiga samt verksamheter som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga.

Beroende på vad ni gör i din verksamhet kan du behöva anmäla eller ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet. En anmälan gör du till miljöavdelningen. Ska du söka tillstånd gör du det hos Länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen. Detta gäller alla tillstånd utom för värmepumpar och eget avlopp som du söker hos miljöavdelningen. Mer information om detta finns på sidan anmäl eller ansök om tillstånd för miljöfarlig verksamhet (ska vara länk).

Miljöavdelningen tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. För 2024 är avgiften 1 233 kronor per timme. För ansökningar om tillstånd att anlägga eget avlopp eller installera värmepump tar vi en fast avgift.

Vänligen kontakta oss för ytterligare information om avgifter och process.

Avgifter för miljötillsyn

Alla miljöfarliga verksamheter, även de som varken behöver anmäla eller ansöka om tillstånd, får betala en avgift för miljöavdelningens arbete med tillsyn – antingen en fast årlig avgift eller en avgift per timme beroende på hur mycket tid vi har lagt ner.

Fast årlig avgift

Alla verksamheter som ska betala en fast årlig avgift för miljötillsyn får ett särskilt beslut om det från miljöavdelningen.

Den fasta årliga avgiften beror på hur mycket tillsynstid verksamheten ska ha. Och det beror i sin tur på vilken avgiftsklass den placeras i och i vilka risker verksamheten bedöms innebära för miljön och människors hälsa. Mer utförlig information om hur avgiften räknas fram finns i bilaga 2 till taxan (se längre ner på sidan).

I den fasta årsavgiften ingår den tid som miljöavdelningen lägger ned på planerade inspektioner – förberedelser, restid, skriva inspektionsprotokoll och beslut med mera, samt granska rapporter och andra redovisningar.

Extra tillsynsavgift

Om det krävs extra tillsyn utöver det som ingår i det fast årliga avgiften tar miljöavdelningen ut en avgift enligt vår taxa på kronor per timme. Exempel på det kan vara att verksamheten inte följer kraven och villkoren i våra beslut, att det finns brister i egenkontrollen eller att miljöavdelningen får befogade klagomål på verksamheten.

Timavgift

Verksamheter som inte ska betala en fast årsavgift får istället betala en avgift på 1 233 kronor per timme för den tiden miljöavdelningen lagt ner på miljötillsyn. Detta gäller många av de verksamheter som varken behöver anmäla eller ansöka om tillstånd.

Ingen avgift för klagomål

Det kostar inget att vända sig till miljöavdelningen med ett klagomål eller fråga. Om vi bedömer att klagomålet är befogat får den som har orsakat störningen betala kostnaden för vårt tillsynsarbete.

Senast publicerad: