Bjuvs kommuns logga

Lokaler för förskola, skola och fritidshem

Du måste alltid anmäla verksamhet för förskola, skola eller fritidshem till miljöavdelningen som ansvarar för tillsyn enligt miljöbalkens regler. Det gäller vid start, utökade lokaler, flytt och ägarbyte. Samma krav gäller för både fristående och kommunala verksamheter.

Anmäl lokaler för förskola, skola och fritidshem

Det här ska du anmäla

· Start av ny förskola, skola eller fritidsverksamhet

· Utökade lokaler i befintlig verksamhet

· Flytt av befintlig verksamhet till nya lokaler

· Ägarbyte

Undantag

· Om du gör ett ägarbyte som inte innebär några förändringar i verksamheten så behöver du inte fylla i en anmälan. Det räcker att du informerar miljöavdelningen via e-post eller telefon.

· Om er verksamhet använder tillfälliga lokaler under kortare tid än två år, till exempel medan ordinarie lokal byggs om, behöver ni inte göra någon anmälan.

Viktigt att veta

Gör anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar.

Innan du anmäler behöver du känna till de regler som gäller kring miljö- och hälsoskydd. Du hittar dem på sidan miljö- och hälsoskyddsregler för förskola, skola och fritidshem.

Viktig information om andra regler och tillstånd du behöver tänka på hittar du på sidan Starta barnomsorg och skola.

Vad kostar det?

· Du betalar en avgift för miljöavdelningens arbete med din anmälan.

· Timavgiften för anmälan finns på sidan Avgifter för miljötillsyn

· Hur lång tid handläggningen tar är svårt att förutse. Ärenden är olika och det beror på förutsättningarna i varje enskilt fall.

· Du kan bidra till att minska handläggningstiden genom att skicka in en anmälan som är så komplett som möjligt.

Du kan anmäla via vår blankett:
Anmäla lokaler för förskola, skola och fritidshem Pdf, 1.1 MB.

Det här behöver du ha med i din anmälan

· Kontaktuppgifter till verksamheten, kontaktperson och verksamhetsutövare

· Fakturadress

· Organisationsnummer

· Datum för start av verksamheten

· Antal barn/elever som verksamheten är planerad för

· Total lokalyta i kvadratmeter

· Antal toaletter för barn/elever

· Typ av ventilation i lokalen

· Planritningar (se mer information i nästa stycke)

Förbered dig så att du har tillgång till dessa uppgifter när du fyller i anmälan.

Bifoga planritningar

Du ska bifoga planritningar av lokaler och utemiljö:

· Planritning över lokalerna med uppgift om antal personer som ventilationen är dimensionerad för i varje rum som barnen/elever ska vistas i. Antalet ska anges direkt på planritningen. För förskolor ska planritningen även visa antal avdelningar samt om det finns vilorum, lekrum, toaletter, skötrum eller andra rum som barnen använder.

· Planritning/beskrivning av utemiljön, till exempel närhet till trafik, natur, bostadsområde och industri. För förskolor ska det framgå av ritningen och/eller beskrivningen vilka skuggade lekmiljöer ni har på lekgården.

Du kan bifoga ritningarna med blanketten om du har dem på din dator.

Om du inte bifogar ritningarna via e-mejl måste du skicka in dem per post till Miljöavdelningen, 267 25 Bjuv. Vi kan inte handlägga din anmälan förrän vi har fått in ritningarna.

Blankett: Anmäl om förskola, skola, fritidshem Pdf, 1.1 MB.

Miljö- och hälsoskyddsregler för förskola, skola och fritidshem

Regler enligt miljöbalken

Du måste göra en anmälan till miljöavdelningen om du startar eller tar över befintlig verksamhet, om du vill flytta din verksamhet eller om du vill utöka med nya lokaler. Anmälningsplikten gäller för alla, alltså även kommunala verksamheter. Om du gör ett ägarbyte som inte innebär några förändringar i verksamheten så behöver du inte fylla i en anmälningsblankett utan att det räcker att du informerar oss via e-post eller telefon.

Anmäl verksamhet för förskola skola och fritidshem Pdf, 1.1 MB.

Du ska själv har rutiner för att kontrollera din verksamhet
Alla som har verksamhet i lokaler för barnomsorg och undervisning ska arbeta med egenkontroll enligt miljöbalken. Syftet är att se till att förskolebarn och skolelever inte utsätts för hälsorisker och att förebygga negativ miljöpåverkan. Det innebär att du ska ha rutiner och checklistor för bland annat:

· Underhåll och städning av lokalerna

· Hygien och smittskydd

· Hantering av avfall och kemikalier

· Ventilationskontroll

Mer information finns i:

Vägledning om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem

Exempel på ett städschema för skolor

Exempel på ett städschema för förskolor

Läs på sidan Kemikalieredovisning om hur du gör en kemikalieförteckning. Exempel på en förenklad kemikalieförteckning och handledning om hur du fyller i den finns längst ner på den sidan.

Tillsyn enligt miljöbalken

Miljöavdelningen kontrollerar att din verksamhet lever upp till miljöbalkens krav och att ni har rutiner för att förhindra risker för hälsa och miljö. För detta får du betala en årlig tillsynsavgift, enligt taxa som är bestämd av kommunfullmäktige. Läs mer under fliken Avgifter för miljötillsyn.

Om ni hanterar livsmedel

Ska ni hantera livsmedel i någon form, till exempel tillaga eller servera mat, måste förskolan, fritidshemmet eller skolan dessutom vara registrerad hos miljöavdelningen som livsmedelsverksamhet. Läs mer om detta på sidan Registrera livsmedelsverksamhet – länk.

Det är ditt ansvar att ha kunskap om de regler som gäller. När du har hanterar mat är det viktigt att du och din personal känner till de risker som finns och hur man gör för att producera säker mat. Mer information finns på sidan Säker livsmedelshantering – för konsuments skull.

Tillsyn enligt livsmedelslagen

Det är ditt ansvar att följa livsmedelslagens regler och servera säker mat till barnen och skoleleverna i din verksamhet. Miljöavdelningen gör kontroller för att se till att du tar ditt ansvar. Livsmedelskontrollen ska enligt lagen finansieras med avgifter vilket innebär att du får betala en avgift för kontrollen. Läs mer på sidorna Livsmedelskontroll och Avgifter för livsmedelskontroll.


Tillbaka

Senast publicerad: