Bjuvs kommuns logga

Cisterner - lagring av brandfarliga vätskor och spillolja

Det finns regler och bestämmelser om hur brandfarliga vätskor och spillolja ska förvaras och hanteras för att förebygga att farliga ämnen läcker ut i mark och vatten. Här kan du läsa mer om vilka regler som kan gälla för dig.

Krav på att informera kommunens miljöavdelning

Installation av cistern för brandfarlig vätska och spillolja

Om du planerar att installera en cistern för lagring av brandfarlig vätska eller spillolja som är större än 1000 liter, så ska du informera miljöavdelningen.

Informationen ska vara skriftlig och miljöavdelningen behöver ha den senast fyra veckor innan cisternen installeras eller hanteringen påbörjas.

Du ska informera om följande:

 • Var cisternen ska installeras: fastighetsbeteckning och adress
 • Vem som är ansvarig – det kan vara ett företag eller en privatperson
 • Vad cisternen ska innehålla
 • Mängd – volym.

Fyll i blanketten och skicka till miljöavdelningen via e-mejl eller vanlig post.

Blankett: information om installation av cistern samt anmälan om hantering av petroleumprodukter, brandfarliga vätskor och spillolja Pdf, 922.1 kB.

Skrotning av cistern för brandfarlig vätska och spillolja

Om du tar en cistern ur bruk, så ska du informera miljöavdelningen om hur cisternen med rör- och slangledningar och eventuella föroreningar omhändertagits.

Informationen ska vara skriftlig och miljöavdelningen behöver ha den i samband med att cisternen tas ur bruk.

Fyll i blanketten och skicka till miljöavdelningen via e-mejl eller vanlig post.

Blankett: Information om att cistern tagits ur bruk Pdf, 883.9 kB.

Om det finns misstanke om spill som orsakat förorening av mark eller vatten så ska det också anmälas till miljöavdelningen. Mer information hittar du under Informera om upptäckt av föroreningar.

Förvaring av brandfarlig vätska och spillolja i lös behållare inom vattenskyddsområde

Du ska informera miljöavdelningen om du inom ett vattenskyddsområde:

 • under minst fem dagar på en trettiodagarsperiod
 • planerar att hantera mer än totalt 150 liter brandfarlig vätska eller spilloljor i lösa behållare som till exempel bensindunkar, fat, flaskor eller burkar.

Informationen ska vara skriftlig och miljöavdelningen behöver ha den senast fyra veckor innan hanteringen påbörjas.

Fyll i blanketten och skicka till miljöavdelningen elektroniskt eller via vanlig post.

Blankett: Information om installation av cistern samt anmälan om hantering av petroleumprodukter, brandfarliga vätskor och spillolja Pdf, 922.1 kB.

Observera att det inom ett vattenskyddsområde kan råda specifika eller strängare krav kring hanteringen av farliga kemiska produkter som exempelvis kräver anmälan. Om du är osäker på vilka regler som gäller inom kommunens vattenskyddsområden kan du höra av dig till miljöavdelningen.

Krav på skyltning av cistern inom vattenskyddsområde

Vid installation av en cistern för brandfarlig vätska och spillolja behöver du vid påfyllningsanslutningen för cisternen sätta upp en skylt väl synligt med texten "Vattenskyddsområde".

Skylten ska vara hållbar och tålig så att den inte förstörs över tid och innehålla information om:

 • Fastighetsbeteckning
 • Adress
 • Cisternens volym
 • Högsta fyllningsflöde
 • Cisternens innehåll

Krav på kontroll av cistern och rör- och slangledningar

 • Alla cisterner och tillhörande rör- och slangledningar som innehåller brandfarliga vätskor eller spillolja ska kontrolleras av ett ackrediterat företag enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:3).
 • Det gäller både installationskontroll, återkommande kontroll samt revisionskontroll.
 • Olika typer av cisterner har olika kontrollintervall.

Lista på ackrediterade kontrollföretag för cisterner finns på Swedacs webbplats:

Swedac ackrediteringsregister | Swedac

Mer information om vilka kontroller som ska utföras och kontrollintervall finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

Cisterner och rörledningar (msb.se)

Utförda kontroller ska vara sammanställda i en kontrollrapport. Kontrollrapporten ska finnas tillgänglig för miljöavdelningen vid eventuell tillsyn

Miljöavdelningens tillsyn och handläggning

Miljöavdelningen är den ansvariga tillsynsmyndighet som kontrollerar att föreskrifterna följs.

När vi handlägger informationsärenden (nyinstallation, ändringar samt skrotning), anmälan om misstanke om förorening samt gör kontroller, tar vi ut en avgift per timme för den tid vi lagt. Avgiften tas ut enligt en taxa som kommunfullmäktige har beslutat.

Debiterbar tid är inte bara den tid som läggs ner på inspektioner och granskning av redovisad information utan också eventuell restid för inspektion samt administrativt arbete. Det kan vara förberedelser och efterarbete med skrivelser och registerhållning. Mer information finns under Avgifter för miljötillsyn

Sanktionsavgift om du inte informerar

Om du inte informerar miljöavdelningen att du ska installera cistern eller hantera brandfarliga vätskor eller spillolja kan du behöva betala en miljösanktionsavgift. Det är en administrativ straffavgift som tas ut vid vissa överträdelser och som går till staten.

Nya föreskrifter gäller från 2022

Informationen på den här sidan utgår ifrån Naturvårdsverkets föreskrifter som gäller från 1 januari 2022.

NFS 2021:10: Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor

Naturvårdsverkets vägledning för tillämpning av de nya föreskrifterna:
Hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor i cisterner och lösa behållare

Andra tillstånd som kan behövas

Vid installation av cistern kan det också vara aktuellt med bygglov eller tillstånd från räddningstjänsten. Kontakta för bygglov och räddningstjänsten för mer information.

Räddningstjänsten: Hantering av brandfarliga varor


Tillbaka

Senast publicerad: