Bjuvs kommuns logga

Krossning av berg, sten och betong

När du ska ställa upp ett sorterings- eller krossverk måste du anmäla det till miljöavdelningen Krav på anmälan gäller även när du mekaniskt ska bearbeta betong, tegel eller annat bygg- och rivningsavfall som ska återvinnas.

Anmäl krossning av berg, sten och betong

Här hittar du anmälningsblankett för krossning. Här finns också viktig information om vad anmälan ska innehålla.

Om du ska ställa upp ett sorterings- eller krossverk måste du anmäla det till miljöavdelningen. Krav på anmälan gäller även när du mekaniskt ska bearbeta betong, tegel eller annat bygg- och rivningsavfall som ska återvinnas. Du behöver inte göra en anmälan om du ska krossa sten eller naturgrus utanför detaljplanelagt område eller i område som saknar områdesbestämmelser. Detta gäller om krossningen pågår under färre än 30 dagar under en tolvmånadersperiod. Ska du krossa under mer än 30 dagar måste du anmäla.

Tänk på detta innan du anmäler

Innan du anmäler till miljöavdelningen ska du göra en bedömning av om platsen är lämplig med tanke på buller, damning och påverkan på mark och vatten. Det betyder att du måste ha kunskap om hur omgivningen påverkas. Du behöver också ha kunskap om bästa möjliga teknik, som kan förebygga att din verksamhet ger negativ påverkan på människors hälsa eller på miljön.

Miljöavdelningen ställer krav på redovisning av ljudnivåer, åtgärder för damning, provtagning av avfall, energianvändning, information till omgivningen samt egenkontroll.

Mer information om detta finns under Regler för krossning av berg, sten och betong

Skicka in anmälan till miljöavdelningen senast sex veckor innan du startar verksamheten. Du hittar anmälningsblanketten längre ner på sidan.

Avgift för anmälan om krossning

Miljöavdelningen tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. I vår handläggning ingår att granska de uppgifter du lämnat och ibland att besöka din verksamhet. Vi kan begära att du kompletterar din anmälan om den inte räcker för vår bedömning. Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt för att inte förlänga handläggningstiden.

Ibland behövs även anmälan till Arbetsmiljöverket

Du som använder eller flyttar en mobil anläggning som hanterar kvartshaltigt material ska även göra en anmälan till Arbetsmiljöverket. Här hittar du Arbetsmiljöverkets blankett

Regler för arbetsmiljö hittar du i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:2, Kvarts - stendamm i arbetsmiljön

Så här gör du anmälan till miljöavdelningen

I anmälan ska du redovisa:

 • Vilka ljudnivåer som kan uppkomma vid bostäder, skolor, kontor eller vårdlokaler
 • Risk för andra störningar, såsom damning och påverkan på mark och vatten
 • Rutiner för den egenkontroll som ni gör för att följa upp verksamhetens påverkan på omgivningen

Bifoga en karta där du markerar:

 • Uppställningsplats för krossen
 • Närmaste bostäder, skolor och kontor
 • Verksamheter, dagvattenbrunnar, vattendrag, diken och annat som kan påverkas av verksamheten

Miljöavdelningen granskar anmälan

När du skickat in din anmälan granskar miljöavdelningen uppgifterna som du lämnat. Om anmälan inte är fullständig begär vi kompletteringar. När anmälan är komplett fattar vi beslut och återkommer med ett svar till dig inom 6 veckor.

Om din verksamhet ändras

Om du ändrar något i verksamheten jämfört med det som du har angett i anmälan, till exempel om krossningen inte är klar inom beslutad tid, måste du kontakta miljöavdelningen.

Anmäl krossning av bergmaterial eller mekanisk bearbetning av avfall

Använd den här blanketten:
Anmälan om krossning av bergmaterial eller mekanisk berarbetning av avfall Pdf, 698.9 kB.

Du behöver inte skriva under blanketten. Det räcker att fylla i den och e-posta den, utan underskrift. Du får en bekräftelse på att vi mottagit din e-post.

Skicka blanketten till miljo@bjuv.se

Regler för krossning av berg, sten och betong

Här hittar du de regler du måste följa när du krossar berg, sten eller betong. Miljöavdelningen ställer generellt följande krav:

Anmälan

Om du ska ställa upp ett sorterings- eller krossverk måste du anmäla det till miljöavdelningen. Krav på anmälan gäller även när du mekaniskt ska bearbeta betong, tegel eller annat bygg- och rivningsavfall som ska återvinnas.
Du behöver inte göra en anmälan om du ska krossa sten eller naturgrus utanför detaljplanelagt område eller i område som saknar områdesbestämmelser. Detta gäller om krossningen pågår under färre än 30 dagar under en tolvmånadersperiod. Ska du krossa under mer än 30 dagar måste du anmäla.

Skicka in anmälan till miljö-och byggnadsförvaltningen senast sex veckor innan du startar verksamheten. Du hittar anmälningsblankett och mer information om vad anmälan ska innehålla, på fliken anmäl krossning av berg, sten och betong.

Egenkontroll

Innan verksamheten startar ska du kunna redovisa att du uppfyller kraven i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll. Det handlar om rutiner kopplat till ansvarsfördelning, drift och skötsel och fortlöpande systematisk riskbedömning.

Miljöavdelningen ställer högre krav på egenkontroll för arbeten som ska göras nära störningskänsliga miljöer. Det är viktigt att du kan uppge vem som ansvarar för riskbedömningen inför arbetet, vem som under projektets gång ansvarar för uppföljning av bullernivåer vid närboende samt vem som ansvarar för skyddsåtgärder om riktvärden överskrids. Läs mer under Egenkontroll i miljöfarlig verksamhet

Ljud och buller

Miljöavdelningen bedömer om din verksamhet medför risk för olägenhet. Den bedömningen gör vi utifrån Naturvårdsverkets Allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15) samt Naturvårdsverkets Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller (Naturvårdsverket, rapport 6538 ) för permanenta anläggningar.

 • En byggverksamhet ska normalt klara ljudnivån 60 dBA (ekvivalent värde) vid fasad för bostäder, vårdlokaler och undervisningslokaler samt 70 dBA (ekvivalent värde) vid fasad för kontor, enligt NFS 2004:15.

 • En permanent verksamhet ska inte överskrida 50 dBA (ekvivalent värde) vid bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler, enligt Naturvårdsverkets rapport 6538.

Du måste göra en bullerutredning

Bullerutredningen ska göras av en oberoende sakkunnig miljökonsult och omfatta allt ljud från verksamheten exempelvis borrning, skutknackning, pålning, spontning, krossning, lastning, grävning och entreprenadmaskiner.

Om bullerutredningen visar att verksamheten kan innebära en olägenhet måste du se till att åtgärda det. Du ska använda branschens bästa möjliga teknik i valet av maskiner, utrustning och störningsdämpande åtgärder. Skyddsåtgärder för att minimera buller kan till exempel vara kross anpassad för stadsmiljö, splitter-/ljuddämpare för hydraulhammare och tillfälliga bullerskärmar. Även åtgärder som att placera bullermatta i matningsfickan och rikta den från bebyggelsen kan sänka ljudet något.

Vid skutknackning av berg alstras ljud som tydligt innebär risk för olägenhet. Det finns i vissa fall skäl att förbjuda skutknackning på platsen eller kraftigt begränsa tiderna.

Damning, dammalstring

Det är viktigt att hålla nere dammalstringen från verksamheten. De farligaste partiklarna är de minsta, mindre än 2,5 mikrometer, som inte är synliga. Dessa små partiklar sprider sig även längst från verksamheten.

Miljöavdelningen kan komma att ställa följande krav på åtgärder mot damning beroende på platsen och risken för olägenhet:

 • att alltid använda tillräckligt tryck vid vattning för att undvika damm vid krossningen
 • att material som lastas upp på lastbil ska vara blött, alternativt ska det övre materialet på lastbilarna vattnas
 • att körytor som används regelbundet på arbetsplatsen ska hållas blöta eller saltade
 • att angränsande gång- och cykelbanor ska hållas rena från stendamm, och vara blöta eller saltade
 • kontroll av status för åtgärder och visuell kontroll av att åtgärderna har tillräcklig effekt ska dokumenteras i egenkontrollen
 • att lastbilar ska köra igenom hjultvätt innan de lämnar området
 • att vattenkanoner ska användas för att binda fint damm från anläggningen.

Energianvändning

Använd i första hand förnyelsebar energi. Använd höglastande transportband istället för att lasta upp i stora högar med hjullastare. Vid större projekt ska du utreda möjligheten att elansluta krossen. Spara kopia på kvitton för inköpt bränsle till slutrapporten, för att kunna visa vad du använt dig av.

Skydda vatten och mark

Du ska ta reda på om det finns känsliga vattendrag i närområdet samt hur de i så fall kan påverkas av din verksamhet. Partiklar som transporteras med erosion kan ha stor påverkan på livet i vattnet. Genom regelbundna mätningar av suspenderade partiklar i överskottsvatten som avleds från arbetsområdet kan du kontrollera att verksamheten inte påverkar omgivningen negativt.

 • Placera cisterner så att risken för läckage till vatten och mark blir så liten som möjligt.
 • Cisterner ska ha sekundärt skydd.
 • Utanför skyddet ska ni använda droppskydd, spillplåt eller spilluppsamlingstråg alternativt droppfria munstycken.
 • Se till att det finns absorptionsmedel för omhändertagande av spill av petroleumprodukter.
 • Spill ska omhändertas som farligt avfall.

Återvinning av avfall genom sortering och krossning

Vid sortering, återvinning och krossning av avfall är det viktigt att materialet är analyserat för att kunna bedöma om det är förorenat och vad det kan användas till. Större projekt kräver noggranna rutiner för kontroll och provtagning av olika material. Du bör anlita en oberoende sakkunnig miljökonsult för provtagning och bedömning. Du ska kunna lämna dokumentation till dina kunder över materialets kvalitet.

Informera omgivningen i god tid

Informera omgivningen i god tid innan du startar verksamheten. Du ska också informera omgivningen inför ändringar i verksamheten som kan innebära ökade störningsnivåer.
Om verksamheten trots försiktighetsåtgärder riskerar att överskrida riktvärdena kan miljöavdelningen ställa krav på skyddsåtgärder, exempelvis att ni erbjuder närboende möjlighet att arbeta eller vila på annan plats.
Det ska finnas en skylt med information om vem som är ansvarig för verksamheten, kontaktuppgifter och arbetstider.

Rutiner för att hantera klagomål

Om någon klagar på din verksamhet ska du:

 • Dokumentera klagomålen, och vilka åtgärder du vidtar för att minska störningarna.
 • Så snart som möjligt informera miljöavdelningen om klagomålet.

Redovisa en slutrapport

När projektet är slut ska du lämna in en slutrapport till miljöavdelningen. Där redovisar du:

 • Resultatet av egenkontrollen och genomförda skyddsåtgärder
 • Mängd krossat material
 • Kopia på kvitton för inköpt bränsle

Ibland behövs även anmälan till Arbetsmiljöverket

Du som använder eller flyttar en mobil anläggning som hanterar kvartshaltigt material ska även göra en anmälan till Arbetsmiljöverket. Här hittar du Arbetsmiljöverkets blankett

Regler för arbetsmiljö hittar du i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:2, Kvarts - stendamm i arbetsmiljön.


Tillbaka

Senast publicerad: