Bjuvs kommuns logga

Kylaggregat och köldmedier

Bedriver du en verksamhet där det finns kyl, frys eller luftkonditionering eller värmepump? Du kanske har restaurang, livsmedelsaffär, blomsteraffär eller förvaltar fastigheter? Då är det viktigt att du följer de regler som gäller för installation och skötsel av kylaggregat och utrustningar som håller köldmedier.

Utrustning för kyl, luftkonditionering och värmepumpar kan innehålla miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Därför måste du som bedriver en yrkesmässig verksamhet och har köldmedieanläggningar eller mobil utrustning följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Regelbundna kontroller

Som ansvarig för anläggningen ska du se till att den regelbundet kontrolleras så att inga läckor har uppstått. Det ska göras av en certifierad kontrollant. Många kylfirmor erbjuder serviceavtal. Det betyder att den kylfirma du tecknar avtal med ser till att läcksökningarna görs vid rätt tid. Du riskerar då inte att glömma att beställa arbetet.

Hur ofta läcksökningen ska göras beror på aggregats storlek och vilken klimpåverkan gasen har. Det räknas om till så kallade koldioxidekvivalenter. Tänk på att köldmedium med stor klimatpåverkan innebär tätare kontroller. Det kan vara ett skäl till att byta till alternativ med lägre klimatpåverkan redan nu, och välja andra alternativ när det blir aktuellt att nyinstallera. Kylutrustning med mindre än fem ton koldioxidekvivalenter behöver inte genomgå periodisk läcksökning.

Ta reda på hur ofta din utrustning ska kontrolleras

För att räkna fram koldioxidekvivalenten multiplicerar man mängden köldmediegas i utrustningen med gasens GWP-faktor (Globala Warming Potential). Du kan ta hjälp av certifierad kontrollant eller kylfirma för att räkna ut koldioxidekvivalenten.

Kontrollintervall för läcksökning

Mängd koldioxidekvivalenter

Kontrollintervall med läckagevarningssystem

Kontrollintervall utan läckagevarningssystem

Upp till 5 ton

Ingen obligatorisk kontroll

Ingen obligatorisk kontroll

Från 5 ton upp till 50 ton

Minst en gång vartannat år

Minst en gång om året

Från 50 ton upp till 500 ton

Minst en gång var 6:e månad

Minst en gång var 12:e månad

Från 500 ton eller mer

Minst en gång var 3:e månad

Minst en gång var 6:e månad


Certifierad kontrollant

Incerts webbplats kan du kontrollera personcertifikat och söka certifierade företag.

Rapport till miljöavdelningen

Om din anläggning innehåller en köldmediegas med en sammanlagd mängd på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer måste du varje år rapportera resultatet från läcksökningarna till tillsynsmyndigheten.

Rapportera senast 31 mars året efter läcksökningen.

I de fall är det miljöavdelningen som är tillsynsmyndighet skickar du rapporten till e-post miljo@bjuv.se eller till postadress:

Miljöavdelningen

Box 501

267 25 Bjuv.

Är du osäker på vilken tillsynsmyndighet du ska skicka till kan du kontakta miljöavdelningen.

Nyinstallation, konvertering och köp av ny utrustning

Informera tillsynsmyndigheten i god tid:

  • Vid nyinstallation på 14 koldioxidekvivalenter eller mer
  • Vid konvertering av kylutrustning på 14 ton eller mer

Du är skyldig att ta hänsyn till vilken utrustning som har den minsta miljöpåverkan när du köper ny utrustning. Ta därför reda på och välj utrustning efter:

  • Vilken typ av köldmedium och vilken mängd utrustningen innehåller.
  • Hur mycket el den förbrukar.

Idag finns miljövänligare köldmedium som koldioxid. Kontakta gärna en certifierad kylfirma för att få hjälp med nyinköp. Installation och andra ingrepp i kylkretsen får bara utföras av certifierade kylfirmor.

Varje utrustning ska ha en märkning

  • Märk varje utrustning med köldmedietyp och köldmediemängd
  • Se till att det finns drift- och skötselinstruktioner på svenska för varje utrustning
  • För register över varje utrustning
  • Ange i registret: om köldmedium tappats av eller fyllts på, när läcksökning genomförts och vem som har gjort det.

CFC och HFC

Det är förbjudet att använda CFC och HCFC med vissa undantag för mindre utrustningar. Se SFS 2016–1129: Förordning (2006:1129) om ozonnedbrytande ämnen för mer information.

Regler från och med 2020

Köldmedium med högre GWP-faktor än 2500 (till exempel R404A) får inte fyllas på i utrustningar som innehåller mer än 40 ton koldioxidekvivalenter. Förbudet gäller från och med den 1 januari 2020. Förbudet gäller inte utrustning som är avsedd att kyla till temperaturer under -50 °C.

Skrotning

När din utrustning tas ur bruk ska den skrotas, vilket innebär att den ska tömmas på köldmedium. Detta ska utföras av person med certifikat. Skrotning ska meddelas tillsynsmyndigheten på årsrapporten eller via skrotningsintyg.

Miljösanktionsavgift

Många av ovanstående krav kan leda till en miljösanktionsavgift om du inte följer dem. Det gäller till exempel om inte skickar in en rapport eller om din rapport kommer in för sent. Det kan även leda till åtal i vissa fall.
Förordning om miljösanktionsavgifter

Mer information

Mer information om köldmediehantering finner du här:

Vägledning om fluorerade växthusgaser hos Naturvårdsverket

Förordning om fluorerade växthusgaser.

Senast publicerad: