Bjuvs kommuns logga

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet i Bjuvs kommun ska vara en arena för dialog mellan kommunens politiska ledning, de förvaltningar som har störst inverkan på näringslivsutveckling och en bred representantion från Bjuvs näringsliv.

Samverkan, dialog och framförhållning

Genom näringslivsrådet skapar vi i Bjuvs kommun bra kontaktytor där samverkan och dialog är ledord. Kommunens långsiktiga satsningar inom näringslivsområdet ska vara väl förankrat i näringslivet. Näringslivsrådet ska känna en stor delaktighet i kommunens långsiktiga näringslivspolitiska prioriteringar.

Syftet med rådet är att:

  • verka för att företagens frågor beaktas i kommunstyrelsens verksamhetsplanering,
  • vara remissorgan i frågor som strategiskt berör företag och företagsklimat,
  • vara ett forum för informations- och kunskapsspridning.

Näringslivsrådet sammanträder en gång per kvartal, ordförande är KSO, sammankallande är Näringslivssamordnare.

Rådet är ett rådgivande organ för samråd och ömsesidig informationsutbyte mellan företrädare för företag i Bjuvs kommun och kommunen.

Rådet är inte en kommunalt vald nämnd med beslutsbefogenheter.

Näringslivsrådet ska vara remissorgan i frågor som berör företag och företagsklimat.

I rådet ska politiker och tjänstemän från Bjuvs kommun, informera om planer och förändringar som berör näringslivsverksamheten i Bjuvs kommun och ge möjlighet till synpunkter i ett tidigt skede av planeringen.

Näringslivets representanter får i rådet ett forum för dialog och informationsutbyte med avsikten att åstadkomma så bra förutsättningar som möjligt för näringslivets utveckling och ett gott företagsklimat.

Den politiska majoriteten i Bjuvs kommun har en vision om att bli Sveriges bästa boendekommun år 2030. Men även i en boendekommun är näringslivets utveckling av betydelse. Det är en uttalad avsikt att stödja småföretagsamhet och entreprenörskap med en hållbarhetsinriktning. Detta är viktiga beståndsdelar i Sveriges bästa boendekommun. Avsikten med ett näringslivsråd är att verka för att företagarnas och entreprenörernas frågor av vikt för Bjuvs kommun beaktas i kommunstyrelsens verksamhet och att vara ett forum för informations- och kunskapsspridning.

Näringslivsrådet ska bestå av representanter för kommunen och för det lokala näringslivet. Näringslivets representanter ska vara 3-5 stycken och företräda företag i Bjuvs kommun vilka representerar bredden av näringslivsstrukturen i kommunen. Kandidater från näringslivet föreslås för rådet av Bjuvs kommuns företagarförening i samverkan med kommunens näringslivssamordnare. Representanter utses av näringslivsrådet.

Kommunens representanter är kommunstyrelsens ordförande (tillika rådets ordförande), kommunalrådet med ansvar för näringslivsfrågor, oppositionsrådet, kommundirektör, planeringschef, förvaltningschefen för byggnadsförvaltningen och kommunens näringslivssamordnare. Näringslivssamordnare är sammankallande.

I förekommande fall beroende på frågor som avhandlas, kan relevanta tjänstemän adjungeras till Näringslivsrådet.

Näringslivsrådet sammanträder fyra gånger per år, två mötestillfällen på våren/sommaren och två tillfällen på hösten/vintern.

Senast publicerad: