Bjuvs kommuns logga

Så här behandlar servicenämnden dina personuppgifter

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Det kan vara ditt namn, ditt personnummer, en fastighetsbeteckning, ett telefonnummer eller ett registreringsnummer. Även en bild och en videoupptagning är en personuppgift om det är möjligt att identifiera dig på bilden eller filmen.

Hur hanterar servicenämnden dina personuppgifter?

All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande principer som anges i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Principerna innebär bland annat att personuppgifter bara får samlas in för berättigade ändamål och att mängden uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålen. Det ska även finnas en rättslig grund för behandlingen.

All behandling av dina personuppgifter syftar till att fullgöra servicenämndens uppdrag. De rättsliga grunderna för att nämnden ska kunna behandla dina personuppgifter är i regel att

  • behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som kommunen har
  • behandlingen är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtal
  • behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i kommunens myndighetsutövning

Nämnden kan även använda sig av samtycke som rättslig grund i vissa fall när ovanstående grunder inte är tillämpliga.

Vilka uppgifter behandlar nämnden?

Servicenämnden behandlar personuppgifter i samband med olika ärenden som hanteras på förvaltningen. Främst hanteras namn, personnummer och kontaktuppgifter men även registreringsnummer och fastighetsbeteckning. Behandlingen görs exempelvis vid bortforsling av fordon, ansökan om grävtillstånd, vid upphandling av avtal och när det inkommer ansökan om bidrag till enskild väg. Personuppgifter hanteras även när allmänheten uppger personuppgifter vid felanmälan, samt när enskilda inkommer med skadeståndsanspråk.

Servicenämnden ansvarar även för den kamerabevakning som sker på skolor i kommunen under vissa tider och som beskrivs närmare här: Personuppgiftsbehandling vid kameraövervakning - Bjuvs kommun)

Var hanterar nämnden dina uppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas digitalt i våra verksamhetssystem och genom e-tjänster på kommunens hemsida. Personuppgifter kan även behandlas på enskilda medarbetares datorer om du är del av ett specifikt ärende eller på annat sätt berörs av förvaltningens ansvarsområde.

Vem får ta del av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behandlas av behöriga tjänstepersoner på serviceförvaltningen. Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter om det stöds av lag eller förordning. Nämnden kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till nämndens personuppgiftsbiträden, det vill säga systemleverantörer, för att kunna fullgöra ändamålen med behandlingarna.

Överföring till tredje land
Personuppgifter som hanteras på kommunens egna servrar överförs inte till länder utanför EU/EES. I de fall där kommunen anlitar personuppgiftsbiträden har de genom avtal förbundit sig att följa dataskyddsförordningens bestämmelser. Detta innebär att personuppgiftsbiträdena är skyldiga att informera nämnden om uppgifterna skulle överföras till tredje land och vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Hur länge sparar nämnden dina personuppgifter?

Hur länge personuppgifter sparas beror på vilket ärende det handlar om och styrs bland annat av arkivlagen. Som exempel gallras felanmälningar efter 2 år och ansökan om bidrag till enskild väg gallras efter 10 år.

Kontakt, klagomål och uppgifter till dataskyddsombud
Om du har några frågor avseende behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ut registerutdrag eller rättning av felaktiga uppgifter är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter.

Postadress
Bjuvs kommun
Box 501
267 25 Bjuv

Besöksadress
Bjuvs kommun
Mejerigatan 3
267 34 Bjuv

Telefon: 042-458 50 00
Fax: 042-782 32
E-post: info@bjuv.se

Om du har klagomål på hur servicenämnden behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till kommunen och även till Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se.

I Bjuvs kommun finns ett dataskyddsombud som ska hjälpa de personuppgiftsansvariga med dataskyddsfrågor. Ombudet ska också vara kontaktpersoner gentemot Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och allmänheten.

Dataskyddsombud

Melinda Höglind

042-458 56 62

melinda.hoglind@bjuv.se

 

Senast publicerad: