Bjuvs kommuns logga

Trafiksäkerhet, lokala trafikföreskrifter och parkering

På denna sidan hittar du ansökan om hastighetsdämpande åtgärder, lokala trafikföreskrifter, parkeringstillstånd samt information om vart du kan parkera personbilar och tunga fordon i Bjuv, Billesholm och Ekeby.

Fortkörning är ett problem i Bjuvs kommun, såväl som i hela Skåne. Det toppar Polisens årliga trygghetsmätningar som en av de största otrygghetsfaktorerna. Samtidigt är problemet svårt för kommunen att lösa på egen hand. Det är främst en attityd- och beteendeförändring hos förarna som krävs.

Det sker långsiktiga satsningar på att bygga om gatumiljön i kommunen. Detta för att minimera risken för höga hastigheter och ge bättre och säkrare utrymme för fotgängare och cyklister. Men detta är ett kostsamt arbete som sker under lång sikt.

Fartdämpande åtgärder, i dagligt tal till exempel ”gupp” eller ”vägbula”, syftar till att öka säkerheten för oskyddade trafikanter såsom fotgängare och cyklister. Dessa åtgärder för dock med sig nackdelar, såsom hindrande av utryckningsfordon och kollektivtrafik, buller och skakningar, försvårat gatuunderhåll och höga etableringskostnader. Därför är vi restriktiva med dessa åtgärder.

Om du önskar farthinder på en gata eller om du önskar söka tillstånd för att placera ut blomlådor som farthinder på en villagata, skickar du ett e-mejl till: service@bjuv.se

Ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Om du på grund av en funktionsnedsättning har svårt att gå och måste parkera nära ditt mål, till exempel en butiksingång, kan du vara berättigad till parkeringstillstånd för rörelsehindrade. För detta krävs ett läkarintyg som bifogas ansökan.

Kortet är knutet till dig som person och du kan använda det i hela Sverige i olika bilar. Du kan söka antingen som förare eller passagerare.

Ansökan om parkeringstillstånd via e-tjänst

Ansökan om parkeringstillstånd via blankett

Fullmakt för utlämnande av parkeringstillstånd via blankett

Bjuvs kommun har inga egna parkeringsvakter. Parkeringsövervakningen upphandlas av entreprenör som utför uppdraget.

Bjuvs kommun använder sig av parkeringsövervakning. Detta innebär att parkering på annan plats än parkeringsplatser, gator, vägar eller områden avsatta för parkering, kan medföra att fordonsägaren får en parkeringsbot.

Anser du att du felaktigt erhållit en parkeringsbot kan du skicka in ett bestridande till polisen.

Blankett och information för bestridande av parkeringsanmärkning

Lokala trafikföreskrifter

I Trafikförordningen finns regler för hur vi ska uppträda och parkera i trafiken. Reglerna är generella och gäller i hela landet. Förutom Trafikförordningen finns också lokala trafikföreskrifter som bara gäller för Bjuv.

Bjuvs kommuns lokala trafikföreskrifter finns i Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter.

Lokala trafikföreskrifter finns för att öka säkerheten och framkomligheten i trafiken samt för att undvika besvär för kringboende.

Generella parkeringsbestämmelser hittar du på Trafikverket.se

Avgift i Bjuvs kommun

Du behöver inte lägga på någon parkeringsavgift i Bjuvs kommun.

Tidsbegränsad parkering i Bjuvs kommun

På gator och vägar får du parkera under högst 24 timmar i följd på vardagar utom dag före söndag och helgdag, om inte annat anges genom särskilt vägmärke. Bestämmelsen gäller allmänt utan att vägmärke behöver vara uppsatt inom tättbebyggt område.

Samma 24-timmarsregel gäller på platser som är skyltade med enbart ett P, som nedan:

Parkeringsskylt

Om det finns en tilläggstavla under P-skylten visar den vilka tider och dagar som reglerna gäller och eller vilken typ av fordon som avses.

7-dygnsparkering

Tilläggstavla: 7-dygnsparkering

Personbil

Personbil

Så här läser du tilläggsskylten nedan:

  • Tiden som står utan parentes gäller vardagar utom dag före söndag och helgdag
  • Tiden som står inom parentes gäller vardagar före söndag och helgdag.
  • Tiden som står med rött, gäller söndagar och helgdagar.
Tillägg till parkeringsskylt

Tillägg till parkeringsskylt

Senast publicerad: