Bjuvs kommuns logga

Anslut in- och utfart till kommunal gata

Här kan du ansöka om tillstånd för anslutning till kommunala gator som Bjuvs kommun är väghållare för. De flesta gator inom tätort är kommunala gator. Vid tveksamhet om det är en kommunal gata eller en statlig väg din utfart ansluter till, är du välkommen att kontakta serviceförvaltningens gata/park-enhet.

Bildväljare

Hur ansöker jag?

Enligt 39 § väglagen (1971:948) krävs tillstånd från väghållningsmyndigheten för att ansluta en enskild väg eller en tomtutfart till allmän väg.

Ansökan om ny, ändrad eller flyttad infart mot kommunal gata görs via våra e-tjänster. Till ansökan ska det bifogas en skiss eller bild där det tydligt framgår var infarten önskas samt vilka mått den har. Om ansökan blir beviljad kan Bjuvs kommun kräva en mer detaljerad ritning gällande placering och utformning av infarten.

Om detaljplanen föreskriver utfartsförbud kommer ingen utfart att tillåtas.

Planfrågor hänvisas till samhällsbyggnadsavdelningen.

 

Ansökan om ny, ändrad eller flyttad infart mot kommunal gata

Ansökan om ändrad eller ny utfart mot statlig väg gör du hos Trafikverket

Vad kostar det?

Det kostar inget att ansöka om ny anslutning till kommunal gata. Däremot utförs den eventuella byggnation av den del av infarten som hamnar på gatumark, parkmark eller gatuplanteringsmark av tekniska förvaltningen, men bekostas av dig som sökande/fastighetsägare.

Individuell bedömning

En individuell bedömning behöver alltid göras från fall till fall, men följande punkter utgår vi från i vår bedömning:

  • Murar, plank, häckar med mera får högst vara 0,8 meter intill in- och utfarten för att uppfylla kravet om god sikt
  • Avstånd till övergångsställe och/eller passage får inte understiga 10 meter.
  • Avstånd till korsande väg, på utfartens sida, får inte understiga 10 meter.
  • Backning över gång- och cykelbana bör undvikas.
  • Backning ut på huvudgata tillåts inte.
  • Intill skolor ställs högre krav på trafiksäkerhet.

Även ledningar, belysningsstolpar, höjdförhållanden, kantstenar, gatuträd, brunnar, elskåp, närhet till förskola med mera påverkar bedömningen. Bjuvs kommun behöver därför ibland ställa ytterligare krav på infarten.

Om tillstånd för ny eller ändrad infart beviljas av Bjuvs kommun ska samråd före byggstart ske om arbetets utförande.

Serviceförvaltningen, avdelning gata/park

e-post: service@bjuv.se

Telefon kontaktcenter: 042-485 50 00, fråga efter gata/park

Senast publicerad: