Bjuvs kommuns logga

Gatuunderhåll och asfaltering

Vårt mål är att du som tar dig fram i trafiken ska göra det så säkert och bekvämt som möjligt. Kommunen ansvarar för gator inom tätbebyggt område och sköts enligt den plan som görs upp varje år.

Asfaltering vid stationen i Billesholm

Vår ambition är att ha så bra gator och vägar som är möjligt utifrån tillgången på asfalt och kommunens ekonomi. Asfalteringsplan läggs upp på denna sida efter hand. Skyltar sätts upp inför asfaltering så att boende och verksamheter i närheten får information när det är på gång.

Preliminär planering för asfaltering under 2024

Bjuv:

Spiréagatan
Hagströmsgatan
Aspgatan
Vagnmakaregatan
Sjukhusvägen (del av vägen)
Gång/cykelväg Gunnarstorpsvägen - Brogråda
Släntgatan

Billesholm:

Asfalteringen för Nya vägen - se nedan - startar vecka 13:

Nya vägen 1-8
Nya vägen 9-13
Nya vägen 14-20
Nya vägen 21-28
Nya vägen 29-36
Nya vägen 37-44

Skogsgatan
Ljungsgårdsvägen (andra halvan)
Gång/cykelväg Tavelgatan - Sånggatan
Gång/cykelväg bakom Nya vägen
Gång/cykelväg Skolgatan - Västergatan
Penngatan

Ekeby:

Franz Daumas väg
Allégatan (fortsättning)
Bagaregatan

Under sommarhalvåret 2023 asfalterades dessa gator:

Ekeby

 • Truedsväg
 • Fridhemsgatan

Billesholm

 • Ljungsgårdsvägen
 • Algatan
 • Bokgatan
 • Knutsgatan
 • Torngatan
 • Blåsippegatan
 • Promenaden

Bjuv

 • Norra Storgatan
 • Kyrkvägen (del av)
 • Gränsgatan
 • Granitgatan
 • Glimmergatan
 • Gång-/cykelväg Gunnarstorpsvägen
 • Apoteksgatan

Övrig asfaltering - vid fiberdragningar

Parallellt med kommunens asfalteringsarbete genomförs även fiberdragningar i kommunen. Det är operatören Open Infra som gräver upp och lägger fiberkablarna och som ansvarar för att återställa gatan med asfaltering. Företaget nås på openinfra.com/se

Snöröjningen börjar när snöfallet har upphört och snödjupet uppgår till 4 cm på gång- och cykelvägar samt på gator.

Bjuvs kommuns ansvar

Bjuvs kommun ansvarar för vägvinterhållningen av kommunens offentliga platser. Till dessa hör kommunala vägar, cykelvägar, torg och vissa gångbanor.

Vinterberedskap är aktiverad från slutet av oktober till slutet av mars.

Ditt ansvar

Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att vägen fram till ditt avfallsutrymme eller avfallskärl röjs från snö och is.

 • Ditt ansvar är att avlägsna snö och is samt att sanda marken så att ingen halkar, antingen på gångbanan eller precis utanför snövallarna.
 • Du måste se till att istappar och snö inte kan falla ner från din fastighet. Håll koll på taket för att förhindra olyckor.
 • Om det finns en rännstensbrunn utanför din fastighet ska du hålla den fri från is och snö.
 • Om det är sådan extrem väderlek att våra plogbilar måste lägga upp snön på hela gångbanan har du under den perioden naturligtvis ingen skyldighet att hålla den ren från snö.
 • Du är också ansvarig för att se till att det är skottat och sandat på gångvägen intill avfallsutrymme eller sopkärl och att göra hål i eventuella snövallar. Detta för att sophämtarna ska komma fram.

Du kan läsa mer om det på NSR:s webbplats

Snöröjning

Först plogas kommunens större vägar, gång- och cykelvägar samt större parkeringsplatser. Därefter plogas mindre gator, mindre parkeringsplatser och övriga öppna ytor.

Halkbekämpning

Infarts- och genomfartsgator halkbekämpas med salt alternativt sandningssingel, beroende på väderleken. Övriga gator halkbekämpas i korsningar och branta backar. Kommunen strävar efter att använda så lite salt som möjligt. Vid extrem halka (underkylt regn) halkbekämpas även övriga gator.

Serviceförvaltningen tillhandahåller grus för dig som kommuninvånare. Gruset står i en behållare utanför Verkstadsgatan 1 i Bjuv och är fritt att hämta. Ta med eget kärl och spade.

Prioritet 1

 • Genomfartsleder och huvudgator
 • Huvudvägnätet för gång- och cykelbanor

Prioritet 2

 • Körbanor på industriområden
 • Uppsamlingsgator (gata som samlar upp trafiken från ett bostadsområdes lokalgator och leder till större huvudgator)
 • Gång- och cykelvägar i anslutning till park

Prioritet 3

Övriga allmänna ytor med relativt lite trafik, till exempel villagator.

Här kan du läsa kommunens antagna Riktlinjer för vinterväghållning Pdf, 2.5 MB., antagna i november 2023.

Bidrag till enskilda vägar

Kommunalt bidrag till enskild väg utan statsbidrag

Till enskilda vägar som är längre än 200 meter, lämnas ett årligt kommunalt underhållsbidrag. Bidragsbeloppet uppgår sedan 2008 till 3:60 kronor per meter väg och betalas ut i efterskott. Bidrag lämnas inte för de första 200 metrarna.

En första ansökan om kommunalt bidrag till enskild väg utan statsbidrag gör du hos Serviceförvaltningen. Ansökan ska inkommit senast den 31 augusti årligen.

När ansökan behandlats betalas eventuellt bidrag ut. Detta sker senast under mitten av mars månad året efter det år bidraget avser.

Skadeanmälan

Kommuninvånaren eller annan person som riktar ersättningsanspråk mot kommunen ska göra det skriftligt. Originalhandlingar ska bifogas anmälan till kommunen.

Så här går det till:

 • Kontakta ditt eget försäkringsbolag och gör anmälan till kommunen på blankett hos Kommunens försäkringsbolag, Kommunassurans Syd Försäkringar AB. Saknar du egen dator kontaktar du kommunen och begär att blankett skickas till den som står som ägare av egendomen eller den person som skadats.

Skicka handlingarna till kommunen.

Begärt anspråk, utlåtande från eget försäkringsbolag och eventuell verkstad/reparatör samt eventuellt kvitto på utlagd självrisk eller andra kostnader bifogas. Ärendet måste vara komplett med ovanstående handlingar för att kunna behandlas.Kommunen gör en utredning och fyller i en svarsrapport i ärendet som skickas till kommunens försäkringsbolag för handläggning. Kommunens försäkringsbolag fattar beslut i ärendet om skadeståndsanspråk. Svar görs skriftligen till kommunen som meddelar anmälaren beslutet. Eventuellt överklagande görs till kommunen som gör en ny bedömning. Denna skickas till kommunens försäkringsbolag för handläggning och beslut.


Anmälan om skadeståndsanspråk mot kommunen Word, 43 kB.

Serviceförvaltningen, avdelning gata/park

e-post: service@bjuv.se

Telefon kontaktcenter: 042-485 50 00, fråga efter avdelningen gata/park

Senast publicerad: