Bjuvs kommuns logga

Ombyggnad Södra Storgatan Bjuv

Södra Storgatan har nu blivit mer trafikvänlig för fotgängare och cyklister och vatten- och avloppsledningar har förnyas. Arbetet har pågått under en lång period men nu är vi klara för denna gång!

Flygfoto över Södra Storgatan i Bjuv.

  • Skapat en gata där cyklister och gångtrafikanter har företräde. Gående och cyklister har fått tydligare utrymme och hastighetsgränsen på gatan har sänkts från 50 till 40 km per timme.
  • Byggt bredare trottoarer.
  • Förbättrat belysningen.
  • Fört in mer växter och grönska i stadsrummet.
  • Byggt en smalare gata för att få ner hastigheterna.
  • Byggt en upphöjd cirkulationsplats.
  • Bytt ut gamla VA-ledningar till nya. Läs NSVA:s artikel från oktober 2022 om arbetet.

 

Varför bygger vi nytt?

Ombyggnaden av Södra Storgatan i centrala Bjuv är till för att skapa en säkrare och trevligare trafikmiljö. Syftet är att underlätta för cyklister och gående samtidigt som vi vill förstärka gatans identitet och lyfta dess karaktär. Gatorna får bredare trottoarer och det blir bättre för cyklister som får företräde på gatan. Stråket får också mer grönska och bättre belysning. I samband med arbetet renoverar NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) vatten- och avloppsledningarna i centrala Bjuv.

Hur ska området se ut när allt är klart?

Del 1

Gestaltningsprogram Södra Storgatan - del 1 (etapp 1-9) Pdf, 2.6 MB.
Bilaga 1 - Illustrationsplan Pdf, 3.2 MB.
Bilaga 2 - Visualisering av Södra Storgatan Pdf, 7.4 MB.

Del 2 - avvaktan på beslut om fortsatt arbete

Då VA-ledningarna i den återstående delen söder om Vallgatan bedömts vara i bättre skick än väntat, samtidigt som NSVA har informerat om kommande arbeten på området Freden, så har Tekniska nämnden för avsikt att skjuta fram starten på det fortsatta arbetet med VA-ledningarna tills dess att NSVA fattat beslut om åtgärder för VA-ledningarna på Freden.

Detta innebär att Södra Storgatan inte behöver grävas upp två gånger då allt VA-arbete kan utföras på samma gång istället. Serviceförvaltningen inom kommunen arbetar nu med planering av en temporär gestaltning av Södra Storgatan för sträckan mellan Vallgatan och Södra vägen för att lägga ny asfalt och åtgärda cykelbanan, som ska vara fram tills NSVA beslutar att gå vidare med VA-arbetet på Södra Storgatan.

Beslut om vidare arbete på Södra Storgatan kommer att fattas av servicenämnden under 2024.

Gestaltningsprogram Södra Storgatan - del 2 (etapp 10-11) Pdf, 23.8 MB.

Senast publicerad: