Bjuvs kommuns logga

Ombyggnad Södra Storgatan Bjuv

Nu bygger vi om i Bjuv. Södra Storgatan ska bli trafikvänligare för fotgängare och cyklister och vatten- och avloppsledningar förnyas. Nu är vi inne i etapp 9 som pågår under våren 2024. Nedan kan du läsa om projektet och även se kartor och ungefärliga tider för de olika etapperna.

Flygfoto över Södra Storgatan i Bjuv.

Avstängningar vecka 17

Karta för avstängning vecka 17 Pdf, 908.1 kB.

Fredag den 19 april kommer Släntgatan att stängas helt mellan kl 07.00 – 16.00. Tänk på att kör ut din bil från Släntgatan innan kl. 07.00 den 19 april om du behöver den under dagen.

Den 19 april kommer Varagårdens vatten kommer stängas av mellan 11.00-12.00 för omkoppling.

Under vecka 19 kommer Släntgatan att asfalteras och det kommer vara begränsad framkomlighet.

Kommentar till karta för vecka 17:

 • Arbeten med vatteninkopplingar i Släntgatan är slutfört och gatan öppen igen.
 • Sop- och posthantering för Södra Storgatan 23, 25, 27 sker fortsatt vid södra änden av arbetsområdet, kärl rullas ut efter tömningsschema.

Kollektivtrafiken

Bussarna kör annan väg genom centrala Bjuv från och med vecka 3, 2024 och under våren. Hållplats Selleberga har flyttats: Karta för buss och flyttad hållplats Pdf, 116.3 kB.Sök din resa i Skånetrafikens app.

 • Vi skapar en gata där cyklister och gångtrafikanter har företräde. Gående och cyklister får tydligare utrymme och hastighetsgränsen på gatan kommer att sänkas från 50 till 40 km per timme.
 • Vi bygger bredare trottoarer.
 • Vi förbättrar belysningen.
 • Vi för in mer grönska i stadsrummet med mer grönskande växtlighet.
 • Vi bygger gatan smalare för att få ner hastigheterna.
 • Vi bygger en upphöjd cirkulationsplats.
 • Vi byter ut gamla VA-ledningar till nya. Läs NSVA:s artikel från oktober 2022 om det pågående arbetet.

Allmän påverkan på grund av arbetet

 • Du som kör, går eller cyklar kan passera under hela byggtiden. Men tidvis med begränsad framkomlighet eller omledning av trafiken via alternativa vägar.
 • Varulämning, post och sophämtning ska fungera ungefär som vanligt.
 • I samband med inkopplingsarbeten kan vattnet behöva stängas av tillfälligt. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. Läs mer på NSVA:s hemsida.
 • Skånetrafikens bussar linje 250 och 251 Pdf, 275.2 kB. kör annan väg under arbetet. Risk för försämrad framkomlighet.

Vi ber alla att fortsätta gynna det lokala näringslivet trots att det kan vara svårt att ta sig ända fram med bil.

Etapp 9 - övergripande information

I stora drag är det dessa gator som kommer att påverkas under hela projektet:

 • Södra Storgatan i centrala Bjuv
 • Industrigatan
 • Delar av Gruvgatan, Östergatan och Mellersta vägen.
 • Ledningsdragning till Sellebergaområdet

I slutet av augusti 2023 drog etapp 9 i gång. Hela arbetet flyttades då ett snäpp söderut och området som berörs och stängs av är Södra Storgatan från Mellersta vägen till innan Vallgatan. Även den delen av Släntgatan som ligger här emellan påverkas. Trafiken kommer att ledas om och busshållplatsen flyttas tillfälligt. Se skiss över området som påverkas. Denna etapp beräknas vara klar under våren 2024.

Varför bygger vi nytt?

Ombyggnaden av Södra Storgatan i centrala Bjuv är till för att skapa en säkrare och trevligare trafikmiljö. Syftet är att underlätta för cyklister och gående samtidigt som vi vill förstärka gatans identitet och lyfta dess karaktär. Gatorna får bredare trottoarer och det blir bättre för cyklister som får företräde på gatan. Stråket får också mer grönska och bättre belysning. I samband med arbetet renoverar NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) vatten- och avloppsledningarna i centrala Bjuv.

Hur ska området se ut när allt är klart?

Del 1

Gestaltningsprogram Södra Storgatan - del 1 (etapp 1-9) Pdf, 2.6 MB.
Bilaga 1 - Illustrationsplan Pdf, 3.2 MB.
Bilaga 2 - Visualisering av Södra Storgatan Pdf, 7.4 MB.

Del 2

Under våren 2024 färdigställs det stora arbetet med att byta ut vatten- och avloppsledningar och göra gatumiljön mer trafiksäker på Södra Storgatan söderut fram till Vallgatan.

Då VA-ledningarna i den återstående delen söder om Vallgatan bedömts vara i bättre skick än väntat, samtidigt som NSVA har informerat om kommande arbeten på området Freden, så har Tekniska nämnden för avsikt att skjuta fram starten på det fortsatta arbetet med VA-ledningarna tills dess att NSVA fattat beslut om åtgärder för VA-ledningarna på Freden.

Detta innebär att Södra Storgatan inte behöver grävas upp två gånger då allt VA-arbete kan utföras på samma gång istället. Serviceförvaltningen inom kommunen arbetar nu med planering av en temporär gestaltning av Södra Storgatan för sträckan mellan Vallgatan och Södra vägen för att lägga ny asfalt och åtgärda cykelbanan, som ska vara fram tills NSVA beslutar att gå vidare med VA-arbetet på Södra Storgatan.

Beslut om vidare arbete på Södra Storgatan kommer att fattas av servicenämnden under början av 2024.

Gestaltningsprogram Södra Storgatan - del 2 (etapp 10-11) Pdf, 23.8 MB.


 

Arbete pågår. Foto Andrea Kollman

Arbete pågår. Foto: Andrea Kollman, NSVA

Senast publicerad: