Bjuvs kommuns logga

SKR:s årliga servicemätning är igång!

Mellan den 17 mars och 18 maj deltar Bjuvs kommun i Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) nationella servicemätning. Det innebär att du som har varit i kontakt med vårt kontaktcenter kan komma att få ett mejl eller ett sms med en länk till en enkät med frågor om hur du upplevde bemötandet och servicen.

Bildväljare

Servicemätningen mäter invånarnas upplevelse av service och bemötande när de kontaktar kommunen. Syftet är att skapa en samlad nulägesbild av kommunens service och bemötande. Mätningen möjliggör en nationell jämförelse och kan användas som en del i arbetet med att säkra kvaliteten i den upplevda servicen och att utveckla verksamheten utifrån invånarnas upplevelser och behov.

Foto ovan: Michaela Levin, enhetschef kontaktcenter

Senast publicerad: